Alexander Ernstberger. Foto: Olof Ehrs
Rättstvist

Allra kräver att skattemålen ska stoppas

Allra och Alexander Ernstberger riktar hård kritik mot Skatteverket som "blint förlitat sig på andra myndigheters utredningsåtgärder."

Uppdaterad 2020-09-24
Publicerad 2020-09-22

Samtidigt som Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten processar mot Allra i tingsrätt och hovrätt pågår en prövning i förvaltningsrätten av Skatteverkets upptaxering av Alexander Ernstberger och flera andra nyckelpersoner i Allra. I centrum står samma fråga som i brottmålet – fick Allra-grundarna en otillbörlig förmån när Allras fonder 2012 gjorde stora investeringar i speciella värdepapper som var mycket lönsamma för mellanhanden Oak Capital? Skatteverket anser att en värdeöverföring skett utan att korrekt skatt betalades.

Men efter att Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten gått på rejäla bakslag tidigare i år riktar Allra nu sökarljuset mot Skatteverkets agerande i skattestriden. I två färska inlagor till förvaltningsrätten går Alexander Ernstberger och Allra Pension på knock och kräver att skattebesluten ska undanröjas. Den friande domen i brottmålsdelen blir ammunition i skattedelen.

– Ernstberger har inom ramen för brottmålsprocessen vederlagt åklagarens och Skatteverkets påståenden om värdet på aktierna. Påståendet om överpris grundar sig endast på en bekvämlighetsberäkning som saknar reell grund, skriver Carl-Johan Malmberg.

Kritiken från Allrasidan riktas dock främst mot Skatteverkets agerande under den ursprungliga utredningen och hur besluten och de olika omprövningsbeslut senare fattades. Men kritiken gäller också Skatteverkets processföring i domstol.

När det gäller Alexander Ernstbergers upptaxering sågar hans ombud Carl-Johan Malmberg Skatteverkets nytillkomna alternativa yrkanden som en otillåten taleändring, då nya händelseförlopp och nya skattesubjekt förts in efter det att beslutet redan överklagats.

– Enbart det faktum att Skatteverket framställer alla dessa alternativyrkanden borde rimligen kraftigt försvaga bevisvärdet av Skatteverkets egen utredning. Skatteverket synes inte längre tro på sin egen utredning, skriver Carl-Johan Malmberg och tillägger att:

– Skatteverket söker målet med hagelsvärmar och rena spekulationer.

Även Allra Pension har lämnat in en omfattande inlaga där bolaget kräver Skatteverkets beslut om påförande av arbetsgivaravgifter ska rivas upp av förvaltningsrätten. Allra riktar främst in sig på Skatteverkets beslutsgång och processföring då det finns "omfattande och fundamentala brister i Skatteverkets hantering av ärendet".

Allra begär att bolagets formella invändningar ska prövas i en mellandom, precis som tingsrätten prövade invändningarna mot Pensionsmyndighetens processföring i en mellandom i våras.

Allra, men även Ernstberger, kräver alternativt att Skatteverket åtminstone ska tvingas att precisera och underbygga beslut och påståenden betydligt mer än hittills. Allra kräver också att bolagets skattemål ska prövas enskilt för att inte blandas ihop med målen mot Allra-cheferna personligen.

Allra argumenterar därefter utförligt för att förvaltningsrätten ska stoppa upptaxeringen eftersom Skatteverket agerat otillbörligt. Det handlar bland annat som i tvisten med Pensionsmyndigheten om frågan om Skatteverket fått tillgång till skyddad advokatkorrespondens från Ekobrottsmyndighetens husrannsakan hos Allra.

– Skatteverket har inte någonstans klargjort hur Skatteverket har fått tillgång till korrespondensen eller på vilken grund Skatteverket har haft rätt att bereda sig tillgång till korrespondensen, skriver Allras ombud.

Men Skatteverket kritiseras också för brister i akthantering och dokumentationsskyldighet samt kommunikationsskyldigheten. Dessa uppfattar Allra som så stora att upptaxering inte kan godkännas av förvaltningsrätten på grund av formella brott mot skatteförfarandelagen.

Allra-sidan hävdar att objektivitetsprincipen inte heller har följts av Skatteverket utan att myndigheten ensidigt sökt uppgifter som talar mot Allra. Rätten till ett effektivt försvar kan heller inte garanteras då Skatteverket inte förklarat för Allra vilken information man grundar de olika skattebesluten på.

Allra kritiserar också ett omfattande samarbete mellan Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket under 2018:

"Skatteverket har haft ett nära samarbete med Ekobrottsmyndigheten när det gäller förevarande ärende mot Allra och andra ärenden som avser beskattning av personer och företag kopplade till Allra-koncernen."

Vid flera tillfällen har kontakter tagits mellan EBM och Skatteverket, bland annat vid ett oredovisat möte i juni 2018 mellan Allra-åklagaren Thomas Hertz och de ansvariga handläggarna.

– Att ett två timmar långt möte med en åklagare som utreder samma händelseförlopp som Skatteverket inte har innehållit en enda uppgift – inklusive det faktum att ett sådant möte har ägt rum – som kan ha betydelse för ärendet är uteslutet, skriver Allras ombud.

Allra gör också en stor sak av att Skatteverket fick ta del av förundersökningsmaterial som var sekretessbelagt innan åtal väcktes hösten 2018:

–Ekobrottsmyndigheten har alltså röjt sekretessbelagda uppgifter när myndigheten utan erforderlig sekretessprövning har översänt förundersökningsprotokollet till Skatteverket.

Allras ombud anser att myndighetssamarbetet enkom tillkom för att stärka Skatteverket i målet mot Allra och dess chefer. De pekar bland annat på att informationsdelningen gjorde det lättare för Skatteverket att få fram ett första beslut innan preskriptionstiden löpte ut 31 december 2018. Ombuden beskriver det som att Skatteverket därför "blint förlitat" sig på Ekobrottsmyndighetens och Pensionsmyndighetens utredningar.

– Om dessa farhågor är riktiga, vilket nu kända omständigheter starkt talar för, rör det sig om ett maktmissbruk av sällan skådade proportioner, skriver ombuden som kräver att Skatteverket måste förklara sitt agerande:

– Förvaltningsrätten bör mot ovanstående bakgrund verka för att klargöra hur Skatteverket har förfarit i detta ärende och förelägga Skatteverket att inkomma med en uttömmande förklaring till hur samarbtet med Ekobrottsmyndigheten faktiskt har gått till, bland annat uppgift om hur och när Skatteverket fick ta del av förundersökningsprotokollet.

Förvaltningsrätten har ännu inte tagit ställning till om Allras invändningar ska prövas i en mellandom.

 

Platsannonser