Integritetspolicy

Realtid respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

I Realtids policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Realtid.

Personuppgifter vi samlar in

Realtid inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Realtid registrerar personuppgifter bl.a. i samband med:

 1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Realtid erbjuder.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Uppdatering av dina uppgifter på ”Min sida” som återfinns under din profil på respektive publikations webbplats när du är inloggad.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till respektive Realtids nyhetsbrev eller evenemang.
 6. Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 7. Om du deltar i digitala event.

Insamling med samtycke

Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att de personuppgifter du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi kan komma att samla in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att bättre kunna anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från Realtid får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende. För ytterligare information om Cookies hänvisar vi till vår Cookie Policy. >>

Personuppgiftsansvar för Realtid.

Realtid drivs av Realtid Media AB som är det företag som är så kallad personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här.

Vad använder Realtid mina uppgifter till?

På Realtid samlar vi in och använder uppgifter för att kunna erbjuda våra användare de bästa digitala tjänsterna. I allmänhet använder vi uppgifter för att:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Realtid;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 9. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Realtid genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
 13. För att kunna hantera beställning/köp inklusive kreditköp kommer vi att genomföra eller analysera t.ex. betalningshistorik eller kreditupplysning.

När vi behandlar personuppgifter är det vår främsta uppgift att göra det på ett säkert och tillbörligt sätt i enlighet med de förväntningar våra användare har. Vi måste även uppfylla ett antal krav som uppställs i svensk och europeisk lagstiftning. Bland annat måste all behandling av personuppgifter ha något som kallas laglig grund för behandling och syfte. I och med att du lämnar uppgifter till Realtid ger du din tillåtelse till att Realtid registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Realtid att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Realtid använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. >> personuppgifter@realtidmedia.se

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Information som kan lämnas ut

Vi använder tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter åt oss. Några av dessa tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter. Ett exempel på en tjänst som vi erhåller är kapacitet för lagring av data. Tjänsteleverantörerna är våra så kallade personuppgiftsbiträden. Det betyder att vi fortfarande har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen. Företaget som är personuppgiftsbiträde får bara behandla personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss. De får inte behandla uppgifterna på något annat sätt än vad vi bestämmer. Detta betyder att de inte heller får använda uppgifterna för egna syften. Vår användning av personuppgiftsbiträden utvärderas noga, bland annat avseende informationssäkerhet för att säkerställa att uppgifterna behandlas korrekt. Vi ingår skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Vi använder leverantörer för att bl.a. hjälpa oss med följande:

 • Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer), anmälningstjänster för evenemang,
 • IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, evenemangsplaneringslösningar, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Därutöver delar vi dina personuppgifter med leverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter, såsom betaltjänstleverantören för våra tjänster;

 • Väljer du att använda dig av de ”dela”-knappar som finns på vår hemsida för att dela artiklar via Facebook, LinkedIn eller Twitter kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet. Vi utövar inte inflytande över dessa parters behandling av dina personuppgifter, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar varför vi ber dig att läsa respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.
 • Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. T.ex. om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.
 • Parter involverade i en företagsöverlåtelse. I det fall Realtid, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.
 • Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Realtid samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Överföring till tredje land

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

Särskilt om vår användning av personuppgifter för journalistiska ändamål

Realtid behandlar även personuppgifter för journalistiska ändamål. Mot bakgrund av yttrandefriheten och informationsfriheten gäller inte stora delar av personuppgiftslagstiftningen för behandling av personuppgifter för journalistiska ändamål. Realtids mediehus har däremot skarpt fokus på informationssäkerhet och uppfyllande av de krav som gäller för vår verksamhet och uppfyller de krav som gäller för vår journalistiska verksamhet.

Vilka rättigheter har jag – och hur nyttjar jag mina rättigheter?

Du har starka rättigheter till dina uppgifter vilket innebär att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller i enlighet med lagen kräva radering av uppgifterna vi har om dig. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om Realtid behandlar dina personuppgifter kan du be om svar på detta genom att kontakta oss. >> personuppgifter@realtidmedia.se

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

 • Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa loggar du in på ditt Realtidskonto alternativt kontakta oss. >> mailto:personuppgifter@realtidmedia.se
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt Realtidskonto. Andra uppgifter måste du kontakta oss direkt för att få rättade.
 • Du har som huvudregel rätt att få dina personuppgifter raderade. För att be om att bli raderad kontaktar du oss enligt anvisningarna nedan.
 • Du har rätt att invända mot och begränsa behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan vi behandla dina personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att dina rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Realtid eller så kan du höra av dig till datainspektionen >> datainspektionen@datainspektionen.se.

 • Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
 • Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Realtid Media AB.

Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet).

Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Realtid saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Realtid ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Om jag tidigare har lämnat samtycke till att mina personuppgifter behandlas av Realtid, kan jag återkalla detta samtycke?

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då sluta behandla din information baserat på ditt samtycke.

Klagomål, förbättringsförslag och andra frågor

En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.

Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen >>

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Realtid Media AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

E-postadress: personuppgifter@realtid.se
Telefonnummer: 08-517 082 88

Annons