FinansNyhet

”Nu har vi förutsättningar att möta framtiden”

Digitaliseringen och robotiseringen förväntas omdana revisorsyrket. Därför är flexiblare utbildningskrav bra, menar revisionsbyråerna.
Publicerad

ENKÄT. De största revisionsbyråerna välkomnar Revisorsinspektionens (RI) nya utbildningskrav. Digitaliseringen innebär både nya krav och möjligheter för revisionen. Öppningen av yrket mot nya kompetenser kommer att upprätthålla kvalitén i revisionen, menar branschföreträdare.

Rakel Lennartsson

Roger Sjöström, utbildningsansvarig inom Assurance vid EY i Sverige

Image_1.jpg

1. De nya kraven för utbildning av revisorer innebär slopat krav på ekonomexamen, färre obligatoriska ämnen, men större ansvar på byråerna. Hur ser ni på reformen?
– Vi har fört mycket diskussioner internt på byrån och vi ser att de nya föreskrifterna är bra för oss, eftersom de öppnar upp revisorsyrket och breddar basen för rekrytering inför framtiden då revisorer kan behöva kompetenser som vi möjligtvis saknar i dag. Den genomgripande samhällsutvecklingen med digitalisering och robotisering påverkar revisorsyrket i allra högsta grad. De ändrade föreskrifterna skapar en förutsättning för oss och branschen att svara upp mot den utveckling som varit så påtaglig under en längre tid.
 
2. Är ni redo att ge den utbildning som behövs för att förbereda framtida revisorer på revisorsprovet?
– Vi har redan i dag en väldigt omfattande grundutbildning där vår revisionsutbildning bygger på globala utbildningsstandarder. Det innebär att vi redan i dag använder de globala lärandemålen. För de ämnen som styrs av svenska särregler inom exempelvis skatt, redovisning och bolagsrätt behöver vi göra ett arbete under hösten för att säkerställa att våra kurser lever upp till de kommande svenska lärandemålen. Efter sommaren får vi mer vägledning via RI samt det arbete som slutförs kring lärandemål under ledning av FAR andra halvåret i år. Vi byråer, liksom högskolor och universitet, arbetar tillsammans med FAR, som har ansvaret att ta fram svenska lärandemål med utgångspunkt i de internationella kraven som tagits fram i IAESB:s standarder, International Education Standards (IES).
 
3. Vilka kan konsekvenserna bli på längre sikt när det gäller rekryteringsbas, attraktionskraft och kvalité?
– Vi rekryterar redan i dag mer brett, exempelvis har vi rekryterat medarbetare med bred IT-bakgrund. De nya föreskrifterna en möjlighet till karriärutveckling, i form av att bli auktoriserad revisor, som tidigare enbart funnits för revisorsassistenter med specifika universitetspoäng inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Jag tror att ju mer man lär sig om revisorsyrket, desto mer fascinerad blir man av yrket. Det är oerhört viktigt för oss som bransch att den karriärvägen nu öppnas för fler medarbetare som har den kompetens vi behöver för att möta bland annat samhällets påtagligt ökade digitalisering. Tack vare att vi får in nya kompetenser kommer vi dessutom att ha ännu bättre förutsättningar att bibehålla vår höga kvalité givet den samhällsutveckling som vi ser (se fråga ett). 
 
Alexandra Starenvik, Head of Talent & Development, PwC Sverige

Annons

_6267892.jpg

1. Hur ser ni på reformen?
– I grunden ser vi positivt på reformen.  Samhället digitaliseras i en mycket snabb takt och det kommer att ställa helt andra krav på revisorn i utövande av sin yrkesroll. Branschen är i stort behov av andra kompetenser och förslaget möjliggör ökad kompetens och mångfald inom revisorskåren.  
 
2. Är ni redo att ge den utbildning som behövs för att förbereda framtida revisorer på revisorsprovet?
– Ja, vi har redan i dag ett väl utvecklat internt utbildningsprogram baserat på ett blended learning-upplägg. Vi erbjuder en mix av teori och praktik samt använder och utvärderar ständigt nya tekniker för lärande så att vi kan säkerställa ständig utveckling och kompetensutveckling hos våra medarbetare.
 
3. Vilka kan konsekvenserna bli på längre sikt när det gäller rekryteringsbas, attraktionskraft och kvalitét?
– Vår bedömning är att attraktionen för revisionsyrket kommer att öka då det öppnar upp för nya kompetenser utan krav på ekonomutbildning. Det i sin tur kommer att öka rekryteringsbasen och ge oss ett bredare urval. Fler kompetenser leder även till en ökad mångfald vilket vi vet utvecklar vårt företag i positiv bemärkelse. Som kunskapsföretag ställs höga krav på oss och vi behöver ständigt hålla oss uppdaterade och utveckla vår kompetens.  Vad gäller kvalité är det viktigt att branschen diskuterar hur man bibehåller och säkerställer kvalitén på revision. Det ställs till exempel olika krav på kompetens för att revidera bolag vars aktier är noterade på reglerad marknad gentemot revision av mindre bolag.
 
Kristian Stensjö, Learning Leader Audit & Assurance Deloitte:

Stensjo_Kristian_CV_bakgrunn.jpg

Annons

1. Hur se ni på reformen?
– Flyttar vi fram några år i tiden är vår bedömning att det sätt vi reviderar företag på starkt kommer påverkas av både digitalisering och AI. Det kommer ställa krav på än djupare teknisk kompetens och med de möjligheter som det medför ökad kvalité i det arbete vi utför, inte minst med hänsyn till den ökade täckning vi kan uppnå i det vi granskar.
– Beaktat att kravnivåerna för att bli auktoriserad revisor i övrigt kommer finnas kvar, ser vi detta som positivt och en naturlig utveckling. Det kommer ge ökade möjligheter till specialisering och alternativa karriärvägar samtidigt som byråerna själva behöver utveckla processer, system och utbildningar för att utveckla de medarbetare som väljer en karriärväg att nå auktorisation.
 
2. Är ni redo att ge den utbildning som behövs för att förbereda framtida revisorer på revisorsprovet?
– Vi har redan i dag en väl utvecklad utbildningsmodell som i stora delar täcker in samtliga områden som behövs för att klara av befintliga krav. Denna modell bygger på strukturerade utbildningsprogram under en femårsperiod kompletterat med specifika utbildningsinsatser för att förbereda inför revisorsprovet och rollen som påskrivande revisor. I den omfattning vi framgent kan komma att anställa till exempel tekniker för specialisering inom IT-revision eller AI-stöd i revisionen som sedermera vill bli auktoriserad revisor kan naturligtvis vissa tillkommande utbildningsinsatser behöva planeras och tas fram, såvida dessa inte redan existerar i vårt globala utbildningssystem eller via FAR.
 
3. Vilka kan konsekvenserna bli på längre sikt när det gäller rekryteringsbas, attraktionskraft och kvalité?
– Vår inställning är positiv, det vill säga att öppna upp för andra utbildningskarriärer än ekonomiexamen torde öka mångfalden ur ett kompetensperspektiv. Detta bör påverka rekryteringsbasen, attraktionskraften och kvalité på ett positivt sätt.

Fotnot: KPMG har avböjt att svara på grund av tidsbrist.

Annons