Debatt

"Dags att gå till botten med HQ-affären"

– Att närmare utreda och pröva FIs beslut i HQ-ärendet är viktigt inte bara för dem som drabbades av det, utan även för allmänhetens förtroende för rättssäkerheten. Det skriver Carl Svernlöv, advokat hos Baker McKenzie och adj professor vid Uppsala universitet.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-02-13

Nyligen tog det civilrättsliga målet mot befattningshavare i HQ AB och HQ Bank slut genom att Högsta Domstolen avstod från att meddela prövningstillstånd rörande det förlikningsavtal som träffats mellan konkursboet och svarandeparterna. En fråga som dock kvarstår obesvarad trots alla turer är den mest grundläggande: hade Finansinspektionen grund för att dra tillståndet överhuvudtaget? Likt Aktiespararna och Dan Brännström menar jag att det bör tillsättas en oberoende utredning för att objektivt och grundligt gå till botten med denna fråga.

Finansinspektionen (FI) beslutade den 28 augusti 2010 att återkalla HQ Banks tillstånd att driva bankrörelse. FI angav som skäl för beslutet att det funnits allvarliga brister i tradingverksamheten och att banken kraftigt övervärderat tradingportföljen - vilket lett till felaktig redovisning av bankens finansiella ställning. Ett par dagar senare överklagade banken beslutet till förvaltningsrätten, men aktierna i banken såldes ytterligare ett par dagar senare till Carnegie, som samma dag återkallade överklagandet med följden att FIs beslut vann laga kraft. Beslutet blev därför aldrig överprövat. Under nästan tio år har dock centrala frågor för återkallelsen stötts och blötts i olika myndigheter och rättsliga instanser och resultaten pekar långt ifrån entydigt på att FI gjorde rätt.

Till att börja med fann den kvalificerade myndigheten Revisorsinspektionens (RI) att den ansvarige revisorn inte ansågs ha brutit mot god revisionssed (med ett litet, i sammanhanget ovidkommande, undantag) när han under aktuella år godtog HQ Banks tillämpning av regelverken och fastställde bankens resultat- och balansräkningar.

I brottmålet mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor friades samtliga av Stockholms Tingsrätt sommaren 2016. Tingsrätten fann att redovisningsmetoden som använts varit förenlig med regelverket och inte vilseledande samt att värderingarna i tradingportföljen hade dokumenterats på ett godtagbart sätt.

Samma tingsrätt meddelade i slutet av 2017 dom i det så kallade civilmålet mellan HQ AB och tidigare styrelseledamöter och revisor i bolaget och banken. Här fann tingsrätten - i en dom som jag kritiserat på andra håll - visserligen att vissa styrelseledamöter och revisorn agerat oaktsamt och att styrelsen borde vidtagit kraftfullare åtgärder, dock förelåg inget orsakssamband mellan skadevållande handling och skada, varvid talan i allt väsentligt ogillades.

Det kan således inte utan vidare konstateras att FI hade fog för att återkalla tillståndet. HQ hade under sommaren 2010 en plan för att rädda företaget, som man av allt att döma hade klarat om man bara fått tid på sig. En emission som var klar och garanterad gav bolaget möjlighet att fylla upp det hål som förlusten vid snabbavvecklingen av tradingportföljen hade orsakat. Det som gjorde att banken inte klarade sig var att FI återkallade tillståndet.

Mot den bakgrunden håller jag med om att man bör inrätta en objektiv och oberoende HQ-kommission för att utreda huruvida FI faktiskt hade fog för återkallelsen. Även om FI hade legal grund att återkalla tillståndet, var det verkligen det bästa medlet om nu HQ faktiskt kunde påvisa snabba åtgärder samt att lösa kapitalbristen? I sammanhanget bör även utredas om FIs tillsynsmedel är effektiva och adekvata vid liknande situationer, samt om beslutskedjan vid återkallande av tillstånd, överklagande av FIs beslut och beslut från förvaltningsrätten är tillräckligt rättssäker med tanke på den akuta tidspressen. FI är ett oerhört viktigt organ för den svenska finansmarknaden med dubbla roller som normgivare och övervakande myndighet med kraftfulla sanktionsverktyg. Att närmare utreda och pröva FIs beslut i HQ-ärendet är viktigt inte bara för dem som drabbades av det, utan även för allmänhetens förtroende för rättssäkerheten och den viktiga finansmarknaden.

Carl Svernlöv
Advokat Baker McKenzie
och adj. professor vid Uppsala universitet

 

Fotnot: Carl Svernlöv företrädde tillsammans med advokat Jonas Benedictsson två av HQ:s styrelseledamöter, Pernilla Ström och Carolina Dybeck Happe.

Platsannonser

Logga in