Alexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vd och huvudägare i Allra. Foto: Allra
Ekobrott

Åklagaren justerar kvarstaden mot Alexander Ernstberger

UPPDATERAD. Två av huvudmännen i Allra-härvan är fortfarande på fri fot, vilket har lett till att åklagaren fattat beslut om att dela upp målet i två delar där första åtalen kan komma i slutet av september. Stockholms tingsrätt sätter ned kvarstadsbeslutet mot Alexander Ernstberger efter yrkande från åklagaren. 

Uppdaterad 2018-08-15
Publicerad 2018-08-09

I slutet av juli yrkade kammaråklagare Thomas Hertz att tingsrätten ska ändra beslutad kvarstad mot Alexander Ernstberger till 138 miljoner kronor så att det endast avser en del av Pensionsmyndighetens förväntade skadeståndsanspråk. Anledningen är att åklagaren delar upp målet och avser att väcka åtal i en första del redan nu i slutet av september.

Den tidigare beslutade kvarstaden uppgick till drygt 242 miljoner kronor.

Åklagaren vill dock att kvarstaden mot Alexander Ernstbergers investmentbolag S2 Invest AB om cirka 56 miljoner kronor ska kvarstå samt den tidigare begäran om förlängd tid för åtals väckande till 20 september.

Åklagaren nämner i yrkandet att tingsrätten tidigare ha beslutat om utevarohäktning av två personer som har kunnat konstateras befinna sig på flykt utomlands varför häktningsbesluten inte kunnat verkställas. De som är på flykt är Ewran Mersin, som var chef för Allras verksamhet i Dubai och Mattias Bengtsson, storägare i Oak Capital. Åklagaren uppger att detta är skälet till att åtal i målet inte kunnat väckas avseende alla delar i förundersökningen.

”Såvitt gäller Alexander Ernstberger kan åtal påräknas - såvitt nu är av betydelse - avseende en påstådd skada om 137 761 194 kr. Kvarstadens belopp bör därför justeras i motsvarande mån”, skriver åklagare Thomas Hertz.

Åklagaren uppger att Kronofogdemyndigheten hittills har verkställt kvarstad till ett belopp om cirka 20 miljoner kronor.

Dagen efter åklagarens yrkande, närvarade kammaråklagare Thomas Hertz, Alexander Ernstberger och hans försvarare advokaten Slobodan Jovicic under en handläggning i Stockholms tingsrätt. Alexander Ernstbergers advokat var den enda som motsatt sig åklagarens begäran om förlängd åtalstid och har å sin sida begärt en förhandling så snart som möjligt. Kallelser skickades ut och handläggningen ägde rum den 27 juli i Stockholms tingrätt.

Alexander Ernstberger och hans försvarare bestrider under förhandlingen åklagarens yrkande om kvarstad och yrkar att kvarstadsbesluten ska hävas helt och hållet. De menar att kvarstaden inte ska förlängas då det saknas sannolika skäl för brottet trolöshet mot huvudman, som Alexander Ernstberger är misstänkt för. De uppger även att det saknas sabotagerisk avseende såväl Alexander Ernstberger som för S2 Invest AB som åklagaren påstår föreligger.

Åklagaren uppger dock under förhandlingen att förundersökningen har pågått intensivt sedan kvarstadsbeslutet i oktober 2017 och att misstankegraden mot Alexander Ernstberger och S2 Invest AB har stärkts under förundersökningen.

Åklagaren uppger även att brottsmisstanken avser två delar, dels en affär, köp av visst derivat, i maj/juni 2012, dels en affär, försäljning av visst derivat i december 2012. Enligt åklagaren orsakade den första affären en skada om cirka 169 miljoner kronor och den andra affären orsakade en skada på resterande belopp upp till cirka 242 miljoner kronor.

Åklagaren uppger dock att i och med att två av de huvudmisstänkta i den sista affären är på flykt ”är det inte meningsfullt att driva huvudförhandling för båda affärerna vid samma tillfälle” och därför har slutdelgivningen för den första affären påbörjats. Han förväntar sig därför att ett beslut om åtal för Alexander Ernstberger kan komma den 20 september, men att misstankarna avseende affären i december 2012 kvarstår.

Den uppskattade skadan för den första affären, köp av visst derivat, i maj/juni 2012, orsakade alltså en skada om 169 miljoner kronor. Åklagaren vill dock justera ned detta till cirka 138 miljoner kronor ”på grund av att brottsutredningen mot Alexander Ernstberger begränsas till detta belopp bland annat mot bakgrund av hans uppsåt”.

Åklagaren uppger att Oak Capital AB har efter den aktuella affären överfört cirka 101miljoner kronor till Ernstbergers investmentbolag S2 Invest AB och DPR Invest AB. Hälften av beloppet ska, enligt åklagaren, ha tillfallit Alexander Ernstberger "genom att aktier köptes till ett pris som väsentligen översteg marknadsvärdet”. Summan av köpeskillingen för aktierna och bolagsskatten uppgår till drygt 137 miljoner kronor och det är denna summa som ska ligga Alexander Ernstberger till last avseende hans uppsåt, enligt åklagaren.

S2 Invest ABs kvarstad om cirka 51 miljoner kronor "utgör vinning av trolöshetsbrottet”, enligt åklagaren. Ytterligare 5 miljoner kronor avser den förväntade företagsboten.

Ernstbergers försvarare, Slobodan Jovicic, uppger å sin sida att det inte är korrekt att det var S2 Invest AB som inhandlade de aktuella derivaten från Oak Capital utan att det var GustaviaDavegårdh Fonder. Han hänvisar även till att åklagaren tidigare angett andra grunder för trolöshetsbrottet än vad som presenteras här. 

”I samband med att Alexander Ernstberger häktades anfördes att OAK Capital AB tagit en för stor struktureringsavgift/mellanskillnad och denna var av sådan art att det var kriminaliserat. Som försvaret uppfattat det har åklagaren påstått att det är den dyra mellanskillnaden som är grunden för trolöshetbrottet”, uppger Slobodan Jovicic under handläggningen i Stockholms tingsrätt och uppger att provisionen låg på 3 procent men att åklagaren inte lagt farm några argument för att visa att provisionen varit felaktigt prissatt.

Slobodan Jovicic pekar även på att åklagaren, utan bevis, påstått att Alexander Ernstberger agerat mellanhand i förhållandet Oak Capital och Svensk Fondservice och ställer sig frågande till hur hans klient kan vara misstänkt för trolöshet mot huvudman.

Åklagaren menar dock att det framkommit genom förhör med tidigare anställda på Gustavia att bolaget endast agerat fondhotell och inte tagit ställning till några affärer utan fungerat som brevförmedlare. Svensk Fondservice hade ansvaret för förvaltningen av fonderna och fondbolaget. Åklagaren hänvisar till mejlkorrenspondens och uppger att det var Alexander Ernstberger som lagt köpordern vid affärerna i maj/juni 2012 som ligger till grund för trolöshetsbrottet.

Alexander Ernstbergers försvarare står dock fast vid att det var Gustavia som hade ansvaret för förvaltningen. Han hänvisar till anteckningar från ett månadsmöte med Svensk Fondservice innan affären i maj/juni 2012 och konstaterar att det är ”Gustavia som förvaltar kassan och godkänner affärerna”.

”Alexander Ernstberger har inte varit förvaltare, inte tecknat firma eller kunnat vidta rättshandlingar för fondbolagens räkning. Alexander Ernstberger har därför inte satt sig i en förtroendeställning gentemot fonderna”, uppger Slobodan Jovicic.

Åklagaren replikerar att det är Svensk Fondservice som har haft en förtroendeställning gentemot fondkapitalet och att det är den som har förfogat över pengarna som kan hållas ansvarig under brottet trolöshet mot huvudman.

”Man kan alltså genom en rådgivningssituation sätta sig i en ställning där man kan bli ansvarig för trolöshet mot huvudman”, uppger kammaråklagare Thomas Hertz.

Tingsrätten går slutligen på åklagarens linje och förordnar om kvarstad om cirka 138 miljoner kronor jämte ränta från den 28 december 2012 avseende målsägandens, alltså Pensionsmyndighetens, skadeståndsanspråk. Domstolen beslutar även att kvarstaden mot S2 Invest ska bestå.

Alexander Ernstberger kommenterar i ett mejl till Realtid.se att "försvaret även bestrider påstående om skada i och med att det var en lönsam investering för fonderna, det aktuella värdepappret gav spararna en positiv avkastning på 28% efter marknadsmässiga kostnader".

Senast den 20 september ska åtal vara väckt mot Alexander Ernstberger samt talan mot hans investmentbolag S2 Invest AB om förverkande och företagsbot. Detta gäller även mot Johan Bergsgård, Olle Markusson, David Persson Rothman, Allra Pension, DPR Invest, First Mile Asset Holding och Ecme Holding. Enligt domstolens handlingar ska även åtalsbeslut gentemot Ewran Mersin vara inne senast den sista augusti samt ett åtalsbeslut mot Mattias Bengtsson senast den 20 september.

Platsannonser

Logga in