Bank

Minskad marginal på bankernas bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån minskar från 1,64 procent till 1,57 procent. Trots nedgången under det andra kvartalet i år fortsätter bruttomarginalen att vara på en hög nivå, visar finansinspektionens rapport.

Uppdaterad 2018-08-14
Publicerad 2018-08-14

“Under det andra kvartalet 2018 sjönk nivån för utlåningsräntor på nya bolån. Bankernas annonserade räntenivåer, "listräntor", var oförändrade. De faktiska utlåningsräntorna sjönk till följd av större rabatter mot listräntorna. Den faktiska genomsnittliga utlåningsräntan sjönk med 6 punkter enligt FI:s beräkningar. Bankernas finansieringskostnad för bolån var i princip oförändrad under kvartal två. Kombinationen av lägre utlåningsräntor och en oförändrad finansieringskostnad förklarar en minskad bruttomarginal”, skriver Finansinspektionen i sin senaste analys av bankernas marginal på bolån

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska sårbarheten för såväl låntagare som banker genom bolån. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. 

Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. FI beräknar att de införda regleringarna innebär en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40–50 räntepunkter på utlåningsräntan. Det betyder att bara en del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010–2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet är FI mån om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan.

“Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter. Samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”, skriver Finansinspektion avslutningsvis.

Källa: Finansinspektionen

Platsannonser