Bank

FI höjer krav för lån till kommersiella fastigheter

Finansinspektionen bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter och höjer därför kapitalkraven.

Camilla Jonsson
Publicerad 2020-01-28

FI har idag beslutat om kapitalpåslag för bankernas exponeringar i utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn och hur påslagen ska beräknas. Beslutet bygger på det förslag som FI presenterade i en promemoria den 27 november 2019 och som sedan remissbehandlats. Det skriver FI på sin hemsida.

Kapitalpåslaget motsvarar skillnaden mellan en av FI bestämd riskvikt och en banks faktiska genomsnittliga riskvikt för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Den bestämda riskvikten har satts till 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. För företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter gäller 25 procent.

Kapitalpåslaget kommer att börja tillämpas när FI bedömer bankernas kapitalkrav inom ramen för FI:s årliga översyn- och utvärderingsprocess (SREP) under 2020.

De höjda kapitalkraven påverkar främst de tre storbankerna. Det tillkommande kapitalkravet kan uppskattas till 5 miljarder kronor per storbank.

 

Platsannonser