FinansNyhet

Effekten av EU:s revisionspaket: Byråerna växer inom rådgivning

EU:s så kallade "revisionspaket" innebär stora förändringar för hela revisionsbranschen, intygar KPMG:s Patrik Anderbro, Johan Rippe på PWC, och Joachim Linder på Grant Thornton.
Publicerad

En tydlig trend i revisionsbranschen är att många byråer bygger upp sina rådgivningsavdelningar. ”Vi har fått bli strategiskt duktiga på att positionera våra rådgivningskollegor så att de får samma nätverk som våra revisorer. Det är så vi kan bygga en stor rådgivningsaffär när det är dags att rotera ut en kund”, säger Patrik Anderbro, vd för KPMG.

Miriam Istner-Byman

Det har gått tre år sedan EU:s så kallade ”revisionspaket” trädde i kraft. Revisionspaketet innebär stora förändringar för hela revisionsbranschen. En av det stora förändringarna var kravet på byrårotation. Det innebar att kunderna inte bara ska byta den valda/ansvariga revisorn, utan även revisionsbyrå vart tionde år. Möjlighet till förlängning finns under vissa omständigheter. Dessutom begränsades möjligheten att tillhandahålla konsulttjänster till det granskade företaget.

Syftet med EU:s revisionspaket var att öka revisionens kvalitet och stärka revisorerernas oberoende genom att säkerställa konkurrensen och bryta de lojalitetsband som kan uppstå vid en lång affärsrelation.

De experter som Realtid då var i kontakt menade att reglerna skulle ändra spelplanen. Bland annat ställde sig många frågan hur revisionsbyråer skulle gå till väga för att fortsätta som rådgivare till kunder, som tidigare anlitat företaget för revisorstjänster.

Annons

– Vi har fått bli strategiskt duktiga på att positionera våra rådgivningskollegor så att de får samma nätverk som våra revisorer har haft. Det är så vi kan bygga en stor rådgivningsaffär när det är dags att rotera ut en kund, säger Patrik Anderbro, vd för KPMG.

KPMG är en av de byråer som har sett en stark tillväxt inom sin rådgivningsverksamhet under det senaste året.

Under förra året utgjorde rådgivningsdelen nästan hälften av byråns totala nettoomsättning, 47 procent, motsvarande siffra året före var 45 procent. Rådgivningssidan är nu nästan lika stor mycket som revision- och ekonomiservice, vilket utgjorde 53 procent. KPMG:s nettoomsättning landade på totalt 2 535 miljoner kronor och ökade därmed med drygt 6 procent under räkenskapsåret 2018.

Annons

Inom KPMG:s rådgivningsverksamhet Advisory hanterar man bland annat rådgivning inom strategisk och kommersiell due diligence, M&A, finansieringsfrågor och digitalisering, AI samt Cyber Security.

– Vi vill växa inom den finansiella och offentliga sektorn, men även inom industri och tillverkning. Under den senaste tiden har vi fått nya stora kunder såsom SAS, ABB och Skandia, men tyvärr gör rotationskravet att Folksam lämnar oss efter det här året efter nästan hundra års samarbete.

Upplever du att Big 4:s ställning är hotad och att mellanstora byråer konsolideras?

Annons

– Jag tror att det kan bli svårt för mellanstora byråer att konkurrera med de större med tanke på de enorma krav som finns både vad gäller reglering men även kundernas förväntningar. Visst kan mellanstora byråer komma att gå ihop, men jag tror att vi kommer att se mer av att de väljer att nischa in sig på nya segment, till exempel små och medelstora företag.

PWC:s vice vd Johan Rippe tror att revisionspaketet har gjort att det upplevda oberoendet av revisorer har stärkts men är inte övertygad om att den faktiska kvaliteten i revisionen har påverkats.

– Den var redan på en mycket hög nivå generellt sett och jag tror inte att de införda åtgärderna har påverkat kvaliteten i någon större utsträckning.

Hur märker ni tydligast av EU:s revisionspaket?

– Rotationskravet har lett till ett större antal offertprocesser de senaste åren vid tidpunkter när bolagen kanske inte själva hade valt att genomföra en upphandling.   

Precis som de flesta andra revisionsbyråer har PWC tvingats lämna vissa uppdrag och samtidigt vunnit nya. Utvecklingen har inneburit att deras marknadsandel har minskat något.

Hur upplever ni kravet på att inte erbjuda rådgivningstjänster i samma utsträckning som tidigare?

– Det har inte medfört någon större skillnad i praktiken då det förtydligande som EU-reglerna medförde i allt väsentligt överensstämmer med tidigare regler. På marginalen är det vissa tjänster som inte kan genomföras nu, men det har inte påverkat vår verksamhet i någon större utsträckning.

Tycker du att EU:s revisionspaket fungerar i praktiken?

– Jag upplever att paketet fungerar väl i praktiken och i allt väsentligt är reglerna bra.

Joachim Linder, affärsområdeschef för revision på den mellanstora revisionsbyrån Grant Thornton tror inte att de kommer att få ett ökat antal förfrågningar till följd av rotationsreglerna.

– De allra största börsbolagen kommer antagligen att i stor utsträckning byta till en annan byrå inom BIG4.

Hur märker ni tydligast av EU:s revisionspaket?

– Det vi märkt hittills är dels rotationsreglerna och dels att så kallade förbjudna tjänster till revisionskunder som är av allmänt intresse har definierats tydligare. Den största förändringen praktiskt är kanske reglerna om arvodesbegränsning för rådgivning och där har vi ännu inte sett effekterna.

Merparten av Grant Thorntons kunder är ägarledda bolag. När byrån jobbar med  revision av noterade bolag väljer de ofta bort att delta i upphandlingar som rör de största börsbolagen. Däremot är dessa bolag intressanta för dem när det gäller kringliggande tjänster, som Advisory och Skatt.

– De nya reglerna kring oberoende kan i teorin gynna oss som medelstor aktör då vi kan bli ett externt komplement på rådgivningstjänster. Vår strategi är, självklart inom ramen för vad oberoendereglerna tillåter, att öka vår rådgivning, inte minst inom hållbarhet där vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på våra rådgivningstjänster.

EU:s revisionspaket

Revisionspaketet tillämpas i Sverige från den 17 juni 2016 och tar sikte på företag av allmänt intresse. I korthet innebär det att:

Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter.

Byrårotation krävs. Börsbolag, försäkringsbolag och de flesta finansiella företag ska byta revisionsbyrå efter viss tid. Valet av ny revisor ska föregås av ett anbudsförfarande.

Revisionsutskotten, som bl a övervakar att företagens externa finansiella rapportering, får fler uppgifter. Fler företag ska ha ett revisionsutskott. 

Omfattningen av revisorernas rapportering till revisionsutskotten utökas. 

Företag av allmänt intresse står nu under tillsyn av Finansinspektionen, som har att ingripa vid vissa typer av regelöverträdelser, bl a om inte reglerna kring revisionsupp-handling hanteras korrekt.

Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps och får en ny struktur, bland annat när det gäller möjligheten att tillhandahålla konsulttjänster till det granskade företaget.

Revisorsnämnden får kompletterande verktyg beträffande disciplinära åtgärder, bland annat får man möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet. Revisorsnämnden får samtidigt ett mer omfattande arbete i sin revisorstillsyn mot bakgrund av att antalet företag som ingår i gruppen företag av allmänt intresse, utökas med försäkringsbolag och finansiella bolag.

(Källa: KPMG)

Annons