Finans Nyhet

”Det händer oerhört mycket på skatteområdet”

Taggar i artikeln

#MA2020 Deloitte M&A Skatt Svalner
Johan Rasmussen (Deloitte,) Eric Cederström (Magnusson Law,) och Magnus Johansson (Svalner.) Foto: Respektive företag
Publicerad

Dagens M&A-panel inom skattefrågor reder ut begreppen och berättar vad du ska hålla koll på.

Skatteprocesserna kring M&A är ofta komplexa och långdragna. Senaste åren har ny svensk lagstiftning och nya EU-direktiv präglat rapporteringen och transaktionsprocesserna. Dagens M&A-panel inom skattefrågor reder ut begreppen och berättar vad du ska hålla koll på.

Det händer oerhört mycket på skatteområdet

Johan Rasmussen, partner, Deloitte:

Annons

Vilken är den viktigaste skatteaspekten på en M&A-affär?
– För en industriell eller strategisk köpare så kan det till exempel vara viktigt att få en förståelse för den allmänna skattehanteringen, vad som driver den effektiva skattesatsen och vad som behöver göras efter förvärvet för att anpassa det nyköpta bolaget till köparens egna verksamhet och skattehantering, till exempel på transfer pricing-området. Vad gäller finansiella investeringar, alternativt en börsnotering, så brukar mest fokus ligga på att identifiera större historiska risker som kan påverka köpeskillingen.

Vilka är de vanligaste problem som kan uppstå?
– Vår erfarenhet är att riskerna tenderar att vara ganska olika från transaktion till transaktion. Med det sagt så finns det vissa områden som man ofta lägger lite mer fokus på, till exempel skattemässiga underskott och då särskilt i samband med omstruktureringar, samt hantering av räntekostnader, moms och incitamentsprogram till ledningen, för att nämna några.

– När en risk väl har identifierats under processen kan det ofta av naturliga skäl bli diskussioner om hur detta ska bör hanteras mellan köpare och säljare. Här finns det ett antal olika lösningar beroende bland annat på hur samsynen är avseende risknivån. Prisavdrag för den identifierade risken är ett vanligt förekommande sätt att hantera uppkomna risker men förutsätter bland annat att det går att uppskatta ett belopp och att säljaren går med på en sådan lösning som är mer köparvänlig. Ibland går det att hantera risken innan affären stängs, till exempel genom att lämna in deklarationsrättelser. Ett annat sätt kan vara att i köpeavtalet inkludera en specifik garanti, så kallad ”indemnity”, om just denna kända risk. Något som vi också ser allt mer av på transaktionsområdet är olika typer av försäkringslösningar vilket i många fall kan vara ett bra alternativ, till exempel till olika former av escrowlösningar.

Annons

Ur ett bolagsperspektiv, hur optimerar man en M&A-transaktion skattemässigt?
– I första hand handlar det om att tänka igenom vad som är viktigt för dig som köpare och vad det kommersiella syftet med transaktionen är. Är det ett strategiskt förvärv på lång sikt så kan det viktigaste vara att se över hur det nyinköpta bolaget passas in i din befintliga bolagsstruktur, till exempel vad gäller transfer pricing-frågor, allokering av IP-rättigheter, översyn och eventuell förändring eller förenkling av den nya bolagsstrukturen etc. Om förvärvet snarare är en mer finansiell investering med en planerad försäljning på några års sikt så blir det viktigt att planera framåt så att försäljningen kan göras på ett bra sätt. En annan viktig fråga är att se över hur kostnader för finansieringen av förvärvet, till exempel räntekostnader, kan dras av enligt gängse regler.

Vilka regelförändringar ser du komma framöver som påverkar M&A-transaktioner ur ett skatteperspektiv?
– Det händer oerhört mycket spännande på skatteområdet just nu, mycket drivet av förändringar och uppstramningar av internationella regelverk och rekommendationer, både genom OECD och EU. Överlag sker just nu en uppstramning av skattehanteringen vad gäller internationella och gränsöverskridande transaktioner och kapitalflöden, till exempel genom det så kallade BEPS-initiativet, vilket förstås också får effekt på M&A-transaktioner med gränsöverskridande inslag. Vi och våra kunder följer utvecklingen på nära håll, bland annat vad gäller frågan om källskatter på utdelningar, så att investeringar och förvärv kan göras på ett långsiktigt förutsägbart sätt. Nackdelen med så många nya initiativ och regeländringar är ju annars att de många förändringarna skapar en hel del osäkerhet. Det brukar krävas en hel del analys samt att domstolarna får chans att pröva olika frågor innan det blir klarlagt hur vissa regler ska tillämpas vilket under tiden leder till ökad komplexitet och osäkerhet för bolagen i deras investeringsbeslut.

Eventuell övrig åsikt om M&A och skatter? 
– Något som kommer påverka arbetet kring skatt i samband med förvärv är det nya EU-direktivet DAC6 avseende rapporteringsskyldighet till skattemyndigheter för skatterådgivning av visst slag. Direktivet trädde i kraft i juni 2019 och för Sveriges del kom nyligen en proposition avseende implementering av direktivet. I korthet kommer från och med juli i år rapportering till Skatteverket behöva göras för många typer av gränsöverskridande transaktioner och vi för just nu diskussioner med många av våra kunder om detta, hur detta kommer påverka dem och vilken hjälp vi kan bidra med för att denna rapportering ska kunna ske på ett så smidigt och säkert sätt som möjligt.

Annons

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det händer oerhört mycket på skatteområdet och vi ser att skattefrågor ligger högre upp på agendan för många bolag än någonsin tidigare, framförallt i termer av att företagen vill kunna sköta sin skattesituation på ett säkert, förutsägbart och hållbart sätt vilket kanske är svårare än någonsin i det nuvarande internationella klimatet med alla pågående förändringar och trender.

Hitta tekniska lösningar som fungerar skattemässigt.

Eric Cederström, partner och ansvarig skatteavdelningen, Magnusson Law:

Vilken är den viktigaste skatteaspekten på en M&A-affär?
– Hanterar du en M&A-transaktion från säljarsidan är det naturligtvis viktigt att se till att transaktionen som sådan kan genomföras utan onödigt stor skattebelastning. Hanterar du transaktionen från köparsidan är det andra aspekter som blir viktigare, som att finansieringen av förvärvet genomförs på ett sätt som blir skatteffektivt framgent. Eftersom den struktur som sätts i samband med förvärvet ofta påverkar det löpande skatteutfallet blir det även viktigt att beakta den verksamhet som ska bedrivas redan vid förvärvet.

Vilka är de vanligaste problem som kan uppstå?
– En fråga som ofta uppstår är hur befintliga incitamentsprogram ska behandlas i transaktionen. Det är vanligt att det finns ett befintligt incitamentsprogram som ska ge viss utdelning till berörda individer samtidigt som man vill skapa incitament för fortsatt prestation. Här gäller det att dels hitta tekniska lösningar som fungerar skattemässigt men också en balans mellan vad som erhålls i transaktionen och vad som investeras för framtiden. Det är många gånger viktigt att förhålla sig neutral som rådgivare då intressenter på samma sida kan ha olika incitament för att genomföra transaktionen på ett visst sätt.

Ur ett bolagsperspektiv, hur optimerar man en M&A-transaktion skattemässigt?
– Svaret måste bli att det handlar om att se att de skattemässiga aspekterna samspelar med de kommersiella parametrarna som ligger till grund för affären. En M&A transaktion sker för att förvärvaren ser en kommersiell och affärsmässig uppsida med affären och då gäller det att se till att skattefrågorna hanteras på ett sätt som möjliggör att den visionen förverkligas. I vissa fall handlar det om att minimera skattekostnaden men i andra fall kan det handla om att skatt ska betalas i rätt land och kunna åskådliggöras för att gynna verksamheten.

Vilka regelförändringar ser du du komma framöver som påverkar M&A-transaktioner ur ett skatteperspektiv.
– En av de mest intressanta förändringarna vi ser komma på bolagsskatteområdet är regelförändringar drivna av det påbud som finns inom OECD och EU avseende ett skift mot omsättningsskatter istället för mer normal beskattning av bolagsvinster. Dvs att beskattning sker i omsättningslandet istället för i det land där bolaget som producerar varan eller tjänsten har sin skatterättsliga hemvist. Än så länge finns inga konkreta förslag för svensk del och regeringen och Sveriges hållning har varit kritisk till denna utveckling som inte anses gynna innovation, mkt export och en positiv bytesbalans, utan istället konsumtion. Om sådana regler genomförs inom EU kommer det emellertid att påverka M&A transaktioner ur många perspektiv, dels avseende vilka bolag som blir mest lönsamma men också hur transaktioner och bolagskoncerner bör struktureras.

Eventuell övrig åsikt om M&A och skatter? 
– Skatt har alltid betydelse för bolagets vinst på nedersta raden. Rätt hanterat kan skattekostnaden skapa en konkurrensfördel jämfört med konkurrenter. Det är därför viktigt att se att skatt inte enbart medför kostnader utan även möjligheter.

Risker hanteras vanligen i köp- och försäljningsavtalet

Magnus Johansson, partner företagsbeskattning, Svalner:

Vilken är den viktigaste skatteaspekten på en M&A-affär?
– En central fråga är hur skatt påverkar värderingen av en affär. Dels handlar det om att förstå bolagets skattesituation före affären och hur den kan påverkas av denna med hänsyn till bland annat bolagets skattemässiga attribut (till exempel underskott) och köparens intentioner med avseende på till exempel integration eller carve-outs efter affären. Dels handlar det om att identifiera eventuella skattemässiga risker i bolaget och försöka kvantifiera dessa. Dessa aspekter kan påverka värdet på affären och adresseras normalt med hjälp av en skattemässig due diligence av bolaget.

Vilka är de vanligaste problem som kan uppstå?
– Som nämnts ovan är en del av transaktionsprocessen att identifiera eventuella skattemässiga risker i bolaget. Sådana identifierade risker hanteras vanligen i köp- och försäljningsavtalet i form av garantier och skadeslöshetsåtagande och i vissa fall genom prisjusteringar eller genom innehållande av del av köpeskillingen under viss tid.

Ur ett bolagsperspektiv, hur optimerar man en M&A-transaktion skattemässigt?
– Utifrån ett säljarperspektiv kan det vara fördelaktigt att anlita skatteexpertis för att göra en egen skattemässig due diligence i någon form (t.ex. en s.k. vendor due diligence) som underlag för potentiella köpare. Detta för att tryggt kunna gå ut i en strukturerad auktionsprocess med flera potentiella budgivare.

– Utifrån ett köparperspektiv är det generellt fördelaktigt att involvera skatteexpertis i ett tidigt skede för att identifiera potentiella skattefrågor och risker för att förstå hur de kan påverka hur affären förhandlas och i slutändan genomförs.

– En annan företeelse för att förenkla M&A-processen som vi i dag ser mer regelbundet är försäkringslösningar. Det handlar oftast om en generell M&A-försäkring där bland annat skattemässiga garantier försäkras, men det finns även lösningar för att försäkra specifikt identifierade skattemässiga risker.

Vilka regelförändringar ser du du komma framöver som påverkar M&A-transaktioner ur ett skatteperspektiv?
– Skatt är ett dynamiskt rättsområde föremål för ständig förändring och utveckling såväl nationellt som internationellt, till exempel inom EU och OECD/BEPS. Utvecklingen, särskilt på det internationella planet, är fortsatt intensiv. I stort påverkar dessa regelförändringar direkt eller indirekt alla delar av transaktionsprocessen från due diligence, transaktionsstrukturering och värdering, men även efter affären i form av compliance och rapporteringsskyldigheter.

Annons