Det finns åtminstone åtta olika större aktörer som erbjuder bolån så konsumenter behöver inte vara begränsade till storbankerna, skriver Finansinspektionen.
Bank

Bankernas marginaler på bolån minskar

De svenska bankernas marginal på bolån har sjunkit något under det senaste kvartalet. Men de ligger ändå på en historiskt fortsatt hög nivå, och ger bolånetagare ett stort förhandlingsutrymme med bankerna, enligt Finansinspektionen.

Publicerad 2017-11-14

Bankernas bolånemarginal uppgick till 1,71 procent i september. Det är en nedgång från 1,73 procent i juni när förra kvartalet rundades av.

Det visar den senaste statistiken från Finansinspektionen.

Under juli steg marginalerna till 1,74 procent, för att sedan återgå till 1,73 procent i augusti.

Finansinspektionen presenterar bankernas bruttomarginal, det vill säga faktisk utlåningsränta minus deras finansieringskostnad.

“Den något lägre bruttomarginalen det senaste kvartalet förklaras av att bankernas finansieringsvillkor försämrades något under kvartalet. För marknadsfinansiering, den del av finansieringen som inte är inlåning, ökade finansieringskostnaden något på såväl kortare som längre löptider. Det ökade bankernas totala finansieringskostnad. Utlåningsräntorna var samtidigt oförändrade. Därmed minskade bruttomarginalen”, skriver Finansinspektionen i ett meddelande.

Sedan finanskrisen har FI infört regleringar för att minska sårbarheten för såväl låntagare som banker. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av detta ha ökat bruttomarginalen.

FI beräknar att de införda regleringarna innebär en ökning av bankernas bruttokostnader för bolån motsvarande cirka 45 räntepunkter. Det betyder att bara en del av de senaste årens kraftiga ökning av bankernas bruttomarginal på bolån kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet är FI mån om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som är ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan.

Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett stort förhandlingsutrymme.

En hög lönsamhet på bolån bidrar till att banker vill behålla kunder och den höga marginalnivån visar på att det i en förhandling finns utrymme för banken att sänka räntan samtidigt som en god lönsamhet kan behållas.

Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Det finns åtminstone åtta olika större aktörer som erbjuder bolån så konsumenter behöver inte vara begränsade till storbankerna. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle detta sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk, skriver FI.

Platsannonser