FinansNyhet

”Allras syfte är att finna bevisning till annat mål”

Publicerad

Deloittes ombud är kritiska till Allras försök att få ut mer dokumentation från revisionsbyrån i den infekterade arvodestvisten. ”Sådan dokumentation är inte relevant för prövningen”, menar ombuden.

Sara Johansson

Tvisten mellan revisionsbyrån Deloitte och fondbolaget Allra Sverige AB har pågått i snart ett år. Deloittes ombud Jonas Benedictsson och Magnus Stålmarker från Baker McKenzie bestrider fortfarande Allras editionsyrkande.

Målet är en arvodestvist där Deloitte menar att man utfört en utökad granskning under perioden 30 januari till den 24 februari 2017.  För denna period har dock inte revisionsbyrån fått betalt då Allra menar att denna granskning inte ingick i uppdragsavtalet och att den inte ägt rum.

Deloitte skriver i det senaste yttrandet att det är revisionsbyrån som har bevisbördan för att en utökad granskning har ägt rum och att den berättigar Deloitte till skäligt arvode. Deloitte skriver vidare att man lämnat in utdrag från tidrapporteringssystem och en daterad och detaljerad beskrivning av åtgärder som vidtagits. Även dokumentation till stöd för utfört arbete har lämnats in samt vilka som utfört arbetet.

Annons

Vidare skriver Deloitte att Allra inte kan föra bevisning om eller begära edition avseende ett icke existerande förhållande. Deloitte menar även att det inte finns någon proportion i Allras editionsföreläggande, alltså begäran om att ta del av handlingar. Deloitte menar att Allra i själva verket försöker att samla bevisning till ett helt annat mål än denna aktuella tvist. 

Allra är nämligen även i tvist med Pensionsmyndigheten men även med EBM.

Samtliga tvister rör i grunden sju derivataffärer, vilka föranledde Deloittes utökade granskning. Deloitte skriver att man vid tidpunkten för uppdragsbrevet inte kunnat förutse vad som skulle komma att ske under räkenskapsåret 2016 i helhet i och med att räkenskapsåret då ännu inte var avslutat. Man kunde heller inte förutse de uppgifter som senare kom gällande misstankar om brott och personkopplingar till Oak Capital.

Annons

Deloitte pekar på att Allra bland annat begärt att ta del av Deloittes dokumentation avseende räkenskapsåren 2015 och 2016, vilket avser Deloittes ordinära revision.

”Sådan dokumentation är inte relevant för prövningen av tvistefrågorna i förevarande mål och saknas bevisbetydelse”.

Deloitte uppger dessutom att den efterfrågade dokumentationen innehåller uppgifter som utgör revisionsbyråns yrkeshemligheter. Det handlar inte om att den specifika granskningen är hemlig utan däremot skulle all dokumentation som avser granskningen utvisa hur Deloitte i allmänhet utför revision av bolag, vilket utgör Deloittes yrkeshemlighet, menar ombuden.

Annons

”Dokumentationen utvisar hur Deloitte bedriver sitt revisionsarbete inte bara med avseende på den specifika granskningen av Allra, utan dokumentationen utvisar jämväl även hur Deloitte generellt sett utför sitt revisionsarbete”, skriver ombuden.

Vidare uppger de:

”Om detta skulle bli känt för utomstående skulle det medföra betydande skada för Deloitte och innebära röjande av Deloittes konkurrensfördelar. det skulle innebära skada i konkurrenshänseende för Deloitte”.

Deloitte skriver att man redan lämnat ut handlingar såsom e-postkorrenspondens med Allra, dess nya revisiorer och med revisorer i Allras dotterbolag samt minnesanteckningar från den 30 januari till den 24 februari 2017 samt utdrag ur Deloittes tidredovisningssystem. Däremot har man inte lämnat ut intern korrenspondens eftersom den utvisar hur Deloitte genomför arbetet med en ordinär revision respektive en utökad granskning, vilka processer och rutiner revisionsbyrån har och vilken metod man använder, hur arbetet struktureras, organiseras och fördelas internt. Detta utgör Deloittes yrkeshemligheter, menar ombuden.

Huvudförhandling i målet startar den 28 november och pågår under tre dagar.

Annons