Advokat Ulf Stigare har varit Elisabeth Massi Fritz ombud i disciplinärendet som öppnades av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Juridik

Ulf Stigare avvisad som ombud av Advokatsamfundet

På grund av upprepat slarv och orimligt kravställande har Ulf Stigare avvisats som ombud för Elisabeth Massi Fritz i disciplinärendet mot henne. 

Uppdaterad 2018-06-27
Publicerad 2018-06-27

Ulf Stigare har varit Elisabeth Massi Fritz ombud i disciplinärendet mot henne. Ärendet öppnades på direkt initiativ av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, efter uppgifter mot Elisabeth Massi Fritz som, om de stämmer, utgör brott mot god advokatsed.

Ärendet har pågått under våren med skriftväxling mellan parterna, i praktiken Advokatsamfundet och ombudet. Ulf Stigare har varit regelmässigt sen med att efterkomma förelägganden. 

I korthet kan händelseförloppet beskrivas som att Advokatsamfundet skickar upprepade påminnelser medan Ulf Stigare ibland begär om anstånd med att svara, ibland ber om preciseringar av frågan. Tonläget höjs när Ulf Stigare ställer ultimatum på Advokatsamfundet för att efterkomma föreläggandena.

Vid sitt möte den 13 juni fattar Advokatsamfundets disciplinnämnd beslut om att avvisa Ulf Stigare som ombud i ärendet mot Elisabeth Massi Fritz. 

“Disciplinnämnden konstaterar att Ulf Stigare genom sin upprepade underlåtenhet att efterkomma förelägganden, genom att uppställa villkor härför och krav som saknar grund samt genom sitta agerande i övrigt, allvarligt försvårat nämndens handläggning. Härigenom har Ulf Stigare visat sådan oskicklighet och olämplighet att han inte bör vara ombud i detta ärende i Disciplinnämnden.”

Saltade fakturor

I slutet av februari i år publicerade Aftonbladet en granskning av den profilerade advokaten Elisabeth Massi Fritz med vittnesmål från 16 personer som arbetat för henne. Vittnesmålen handlar om dåligt ledarskap med härskarteknik och hot, men även om uppmaningar att begå direkta oegentligheter. 
 
Flera vittnesmål i Aftonbladets granskning handlar om att de anställda uppmanades att salta fakturorna. Så här låter några exempel:

“Det var enorma debiteringskrav. Hon kontrollerade kostnadsräkningarna och kunde säga ”lägg på tio timmar”. 

“Hon var väldigt tydlig med att hon skulle godkänna alla kostnadsräkningar och jag var tvungen att lägga på timmar: ”Lägg på lite på varje post.” Jag visste ju precis hur mycket jag hade jobbat. Jag mådde jättedåligt över det, ville inte sätta mitt namn på kostnadsräkningarna.”

“Det ställdes hårda krav på hur mycket man skulle debitera, kostnadsräkningen skulle alltid godkännas av henne. Hon kunde göra klart att vi skulle begära ersättning för mer tid än den faktiskt arbetade. I andra sammanhang brukar vi jurister kalla det för bedrägeri.”

Samtliga citat från Aftonbladet.

De allvarliga anklagelserna som riktades mot Elisabeth Massi Fritz, och som framkom genom Aftonbladets publicering, föranledde Advkoatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att initiera ett disciplinärende mot medlemmen advokat Elisabeth Massi Fritz.

Varje år prövas över 400 disciplinärenden av Advokatsamfundets disciplinnämn. Lejonparten öppnas efter anmälan, men uppemot 10 procent, 30-40 stycken enligt Anne Rambergs egen uppskattning, initieras av henne utan anmälan. Därefter fattar styrelsen beslut om att ärendet ska prövas eller inte.

Ulf Stigare som ombud

När Elisabeth Massi Fritz fall blev föremål för prövning valde hon advokat Ulf Stigare, tidigare Nova numera Walthon advokater, som sitt ombud. Den 5 mars anmälde han sig som ombud i ärendet.

Ulf Stigare inledde med att begära om anstånd med att inkomma med ett yttrande, vilket beviljades.

Av Disciplinnämndens beslut om att avvisa Ulf Stigare som ombud framkommer att han varit regelmässigt sen med att svara på förelägganden och även lämnat in ofullständiga handlingar. 

Exempelvis har Advokatsamfundet begärt utdrag ur tidsredovisningar. När dessa, efter påminnelse, inkommer nästan en vecka för sent konstaterar Advokatsamfundet “att dessa handlingar inte på ett tillfredsställande sätt gick att hänföra till respektive kostnadsräkning”, enligt Disciplinnämndens protokoll.

Handlingarna återsändes därmed med bud till Ulf Stigares kontor. Därefter slarvades de bort, för att återfinnas först ett par veckor senare. Ulf Stigare vill då att Advokatsamfundet ska förtydliga vilka underlag som var oredovisade, vilket man inte kan eftersom materialet är återsänt till Ulf Stigare. 

Från den 5 mars, då Ulf Stigare anmälde sig som ombud, till den 12 juni, då han kom in med ett yttrande, som enligt disciplinnämndens protokoll “endast till viss del hänför sig till ärendet i sak”, pågår en pingpong-match mellan Advokatsamfundet och Ulf Stigare. 

Elisabeth Massi Fritz, som är den egentliga huvudpersonen, håller sig i bakgrunden. Men även hon får påminnelser av Advokatsamfundet. Kallelsen till muntlig förhandling den 13 juni är personlig och kan inte besvaras genom ombud. Efter påminnelse från Advokatsamfundet bekräftar Elisabeth Massi Fritz att hon mottagit kallelsen men svarar att hon inte kommer att kunna närvara på grund av utlandsvistelse.

Advokatsamfundet meddelar därefter att förhandlingen den 13 juni ställs in. Ny tid för sammanträde blir den 27 augusti. Men inte heller denna tid gillas av Elisabeth Massi Fritz och hennes ombud. Ulf Stigare anger att han har förhinder på grund av en fjällmarsch med Lapplands Jägares Kamratförening. Elisabeth Massi Fritz meddelar att hon har semester i augusti.

Beslut mot Massi Fritz den 27 augusti

Realtid har pratat med Advokatsamfundet som bekräftar att förhandling kommer att äga rum den 27 augusti, vilket också framgår av Disciplinnämndens protokoll från sammanträden den 13 juni.

– Kallelsen gäller. Ärendet kommer att behandlas då, med eller utan Elisabeth Massi Fritz, säger Anne Ramberg.

 Eftersom Ulf Stigare är avvisad som ombud berör kallelsen inte längre honom, men datumet den 27 augusti ligger fast.

Den som tar del av turerna som de återges i Disciplinnämndens protokoll från mötet den 13 juni, får intrycket av att Elisabeth Massi Fritz och hennes ombud velat sinka processen. 

Finns det kanske något att vinna på att låta det dra ut på tiden?

– Man har inget att vinna på att inte efterkomma förelägganden och inte svara på frågor, säger Anne Ramberg.

Den 27 augusti fattas beslut i disciplinärendet mot Elisabeth Massi Fritz. 

Realtid söker Ulf Stigare och Elisabeth Massi Fritz.

Platsannonser

Logga in