Fonder

Sämre avkastning i Andra AP-fonden

Uppgick till 4,1 procent under helåret 2015, vilket är en klar nedgång jämfört med föregående år.

Uppdaterad 2016-02-25
Publicerad 2016-02-25

Avkastningen på den totala portföljen blev 4,1 procent (13,3), exklusive provisions- och rörelsekostnader, enligt ett pressmeddelande.

Helårets resultat försämrades också till 11,7 miljarder (34,3), medan fondkapitalet landade på 300,6 miljarder (293,9) – men belastades av ett nettoutflöde till pensionssystemet på -4,9 miljarder (-5,1).

– Under början av 2015 passerade Andra AP-fondens totala fondkapital för första gången milstolpen 300 mdkr. Detta ska jämföras med de 134 mdkr som fonden startade med 2001. Därutöver har Andra AP-fondens resultat sammantaget uppgått till 175,3 mdkr sedan starten, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens vd, i en kommentar.

Fondens avkastning relativt jämförelseindex landade på 0,9 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. Den överträffade därmed fondens långsiktiga mål på både kort och lång sikt, enligt pressmeddelandet.

– Inte minst mot bakgrund av den allmänna marknadsutvecklingen under året känns det bra att kunna konstatera att vår interna förvaltning levererade en relativ avkastning på 0,9 procent. Portföljen med svenska aktier hade ett mycket bra år med en aktiv avkastning på 1,6 miljarder kronor, säger Eva Halvarsson.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 7,8 procent och de senaste tio åren har den reala avkastningen varit 4,8 procent.

Under året har Första och Andra AP-fonden tillsammans med TIAA-CREF bildat ett nytt samägt bolag för att "skapa en ledande, europeisk plattform för investeringar i Europa, Cityhold Office Partnership". 

– Den internaliseringsprocess som vi påbörjade 2012 slutfördes enligt plan 2015. Internaliseringen innebär att vi under tre år sammanlagt har tagit hem drygt 50 mdkr från externa förvaltare. Att förvalta detta kapital internt medför en väsentlig kostnadsbesparing, samtidigt som vi kan utnyttja och utveckla den höga kompetens som finns i vår organisation på ett bättre sätt, säger Halvarsson.

Några nyckeltal
  • Fondkapital: 300,6 mdkr (293,9)
  • Resultat 11,7 mdkr (34,3)
  • Avkastning på totala portföljen: 4,1 procent (13,3)
  • Rörelsens kostnader: 0,07 procent (0,07).

Platsannonser