Pressmeddelande

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Offentliggörande av Prospekt gällande nyemission om maximalt 150 MSEK

Publicerad

Stockholm 29 mars 2017- Förvaltaren Estea AB:s Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), offentliggör Prospekt och genomför en fjärde nyemission av Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 150 000 000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor. Styrelsen i Investeringsfonden har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 mars 2016, beslutat att genomföra en publik nyemission.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

–       Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

–       Erbjudandet uppgår till maximalt 150 000 000 SEK, bestående av maximalt 15 000 kapitalandelsbevis

–       Minsta teckning nominellt 10 000 SEK (100 % av nominellt värde)

–       Kapitalandelsbevisen ger en årsvis nominell ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

–       Resultatdelning vid löptidens slut om 75 %

–       Teckningstiden pågår under perioden 30 mars till 20 april 2017

–       Likviddag är den 25 april 2017

–       Notering på NDX, handel i de nya kapitalandelsbevisen planeras starta från och med den 25 april 2017

–       Löptid senast 2022

–       Vid fulltecknat erbjudande, nyttjande av befintligt förvärvsutrymme samt efter omallokering av försäljningslikvid från försäljningen av Hedenstorp bedöms Emittenten ha ett totalt förvärvsutrymme om 500-700 MSEK

–       NAV-värdet per 31 december 2016 uppgick till 109,4%

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört tre emissioner och äger (per den 31 december, 2016) sex fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 37 000 kvm.

Fastigheternas samlade bokförda värde uppgick den 31 december 2016 till 667 Mkr. Estea anser att ytterligare diversifiering och tillväxt av fondens fastighetsportfölj medför positiva synergi- och förvaltningseffekter, vilka över tid kommer att komma investerare (ägarna av fondens kapitalandelsbevis) tillgodo genom bl.a. förbättrat kassaflöde, diversifiering samt förbättrade utvecklingsmöjligheter.

Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden Sverigefastigheter 3 en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en fulltecknad emission, utnyttjande av befintligt förvärvsutrymme samt omallokering i fonden (försäljning av fastigheten Hedenstorp 2:16 den 9 mars 2017), beräknas totala förvärvsutrymmet i Sverigefastigheter 3 uppgå till ca 500-700 Mkr.

”Vid ett fulltecknat erbjudande skapas ett investeringsutrymme om ca 500-700 MSEK i fonden. Målet med nyemissionen är att stärka fondens position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vi strävar alltid efter att våra fastigheter ska kunna skapa en stabil och attraktiv avkastning på investerat kapital genom vår aktiva förvaltning, vilket vi är stolta över att ha visat prov på i tidigare investeringar, säger Johan Eriksson, VD, Estea AB.”

Estea Sverigefastigheter 3 är sedan 2015 noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den ackumulerade avkastningen/räntan till 9,4 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 31 december 2016 till 109,4 %.

Erbjudandet 

Erbjudandet riktas till allmänheten och till institutionella investerare i Sverige. Erbjudandet omfattar 15 000 nya Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3 AB, motsvarande en nyemission om 150 MSEK. Kapitalandelsbevisen utges i poster om 10 000 kronor och minsta investering är 10 000 kronor med ett tillägg av 26,04 kronor per Nytt Kapitalandelsbevis, tillägget motsvarar upplupen ränta på de Nya Kapitalandelsbevisen per likviddagen. Ett prospekt med fullständiga villkor och anmälningssedel publiceras idag, 29 mars 2017, på Esteas hemsida (www.estea.se). Anmälan om teckning av de Nya Kapitalandelsbevisen görs till Avanza Bank senast kl. 15:00 den 20 april 2017. För kunder hos Avanza kan anmälan göras via Avanzas hemsida. Anmälningsperioden pågår mellan den 30 mars och 20 april 2017. Besked om tilldelning beräknas lämnas omkring den 21 april 2017 och likviddag är 25 april 2017. De nya Kapitalandelsbevisen förväntas börja handlas på NDX från och med den 25 april 2017. Kapitalandelsbevisen har ISIN SE0007131883 och handelsbeteckning ESTEA KAPBEVIS3.

Avanza Bank har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Estea AB och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Annons