Bank

Plus 64 miljarder i utlåning för Stadshypotek

Stadshypoteks rörelseresultat ökade under årets första sex månader med 77 miljoner kronor eller 1 procent till 6 329 miljoner kronor (6 252).

Publicerad 2020-07-15

Räntenettot ökade med 337 miljoner kronor till 7 276 miljoner kronor (6 939), vilket främst beror på ökade utlåningsvolymer till privat- och företagsmarknaden i Sverige.

Av räntenettot avsåg 404 miljoner kronor (424) filialen i Norge, 250 miljoner kronor (226) filialen i Finland samt 275 miljoner kronor (267) filialen i Danmark. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 325 miljoner kronor (99). Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 3 miljoner kronor och uppgick till 19 miljoner kronor (16). Det framgår av dagens delårsrapport.

Kostnaderna ökade med 190 miljoner kronor till minus 900 miljoner kronor (-710). Ökningen förklaras främst av försäljningsersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån, vilket främst är drivet av affärsvolymer.

Kreditförlusterna uppgick netto till minus 53 miljoner kronor (21). Kreditförlustnivån uppgick till 0,01 procent av utlåningen (0,00).

Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 5 procent eller 64 miljarder kronor till 1 406 miljarder kronor (1 342). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 5 procent eller 61 miljarder kronor till 1 207 miljarder kronor (1 146).

Emitterad volym under Stadshypoteks benchmarkprogram i svenska kronor har under perioden uppgått till nominellt 66,7 miljarder kronor (78,6). Under perioden har en nominell volym om totalt 82,9 miljarder kronor (42,4) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid periodens slut till 485,8 miljarder kronor (479,3).

Under perioden emitterades inga obligationer under EMTCN-programmet (1,2 miljarder euro). Utestående volym i programmet var vid periodens slut nominellt 10,4 miljarder euro (10,4) och 0,7 miljarder GBP (0,7). 

Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid periodens slut till 1,3 miljarder USD (3,8). I norska kronor emitterades nominellt 6,0 miljarder norska kronor (5,0). Den utestående volymen uppgick vid periodens slut nominellt till 25,5 miljarder norska kronor (23,5).

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 21,1 procent (21,2) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 13,4 procent (13,2). 

Ratingen var under hela perioden oförändrad.

Den av Finansinspektionen initierade amorteringsfriheten som gäller fram till augusti 2021 har hittills utnyttjats av en mindre del kunder. I enlighet med IFRS 9 gjordes under första kvartalet en extra avsättning på 77 miljoner kronor för förväntade kreditförluster som en konsekvens av covid-19-pandemin.
 

Platsannonser