Oktogonens ordförande Jan-Erik Höög säger att om Oktogonen tvingas betala skatt gäller detta kommande utdelningar och kapitalvinster, inte historiska. Foto: Handelsbanken
Oktogonens ordförande Jan-Erik Höög säger att om Oktogonen tvingas betala skatt för aktier i Handelsbanken gäller detta kommande utdelningar och kapitalvinster, inte historiska. Foto: Handelsbanken
Bank

Oktogonen riskerar skattesmäll

Realtid kan idag berätta att Oktogonen, Handelsbankens resultatandelsstiftelse, kan drabbas av ökad skatt om styrelsen fortsätter att dra in avsättningar.

Uppdaterad 2019-06-21
Publicerad 2019-06-20

Realtid har tidigare rapporterat om ett utbrett missnöje bland anställda i Handelsbanken över styrelsens beslut att avsättningen till resultatandelsstiftelsen Oktogonen drogs tillbaka för 2018.

Handelsbanken har sedan starten av Oktogonen 1973 ställt in avsättningar bara vid fyra tillfällen: verksamhetsåren 1992, 2008, 2016 och 2018. Bankens styrelse beslutade i april att slopa avsättningen till Oktogonen för 2018, dessutom gjordes inte någon reservering för det första kvartalet i år och styrelsen har satt en övre gräns på avsättningar till 850 miljoner kronor.

En justering av skattelagstiftningen 2003 innebär att Oktogonens utdelningar från innehav av aktier i Handelsbanken är fria från skatt om ägandet uppgår till minst 10,0 procent av rösterna. Oktogonen har under lång tid haft ett högre innehav än detta och hade per sista mars 10,5 procent av rösterna i Handelsbanken.

Oktogonen tillförs normalt pengar från utdelningar samt via avsättningar när bankens lönsamhet är högre än genomsnittet för jämförbara banker. Utflöde från Oktogonen avser främst pensionsutbetalningar som brukar ligga inom intervallet 1 till 2 miljarder kronor per år, uppger Oktogonens ordförande Jan-Erik Höög för Realtid.

Utdelningarna på Oktogonens Handelsbanksaktier, som i princip enbart består av röststarka A-aktier, uppgår för närvarande till cirka 1,1 miljard kronor (baserat på 201 miljoner aktier vid årsskiftet med en utdelning på 5,50 kronor per aktie). Oktogonens tillgångar består till runt 90 procent av aktier i Handelsbanken medan övriga aktieinnehav är skattepliktiga, och enligt Höög uppgår de totala utdelningarna till cirka 1,2 miljarder kronor.

Lite förenklat är alltså pensionsutbetalningarna högre än de utdelningar som varje år tillförs Oktogonen. På sikt måste därför Handelsbankens styrelse besluta om avsättningar till Oktogonen om skattefriheten ska bestå. Annars skulle bolagsskatt gälla för Oktogonen, för närvarande runt 21 procent,  både för utdelningar och kapitalvinster.

Om det framöver skulle bli aktuellt med bolagsskatt på innehavet i Handelsbanken innebär det, enligt Höög, inte någon stor skattesmäll på befintligt aktieinnehav eftersom historiska kapitalvinster inte beskattas, bara framtida kapitalvinster och utdelningar.  

– När man gör ett så kallat karaktärsbyte säger regelverket att då sätts ett anskaffningsvärde på vårt innehav vid det tillfället. Den framtida avkastningen får då samma beskattning som gäller för övriga innehav som Oktogonen har, det vill säga skatt på utdelning och på eventuella vinster med utgångspunkt från det nya anskaffningsvärdet, säger Jan-Erik Höög.

Han påpekar att Oktogonen, som funnits i drygt 45 år, betalat skatt även på utdelningar av aktier i Handelsbanken före år 2003.

Hur bedömer du sannolikheten för att Oktogonen framöver kommer att komma under 10 procent av rösterna i Handelsbanken?
– Vi gör inga uttalanden om framtiden, det är för många faktorer att ta hänsyn till. Den uteblivna avsättningen för 2018 har inte tvingat oss till att göra några försäljningar. Jag har varit engagerad i Oktogonen i drygt tio år och den här frågan har vi alltid haft med oss, så frågeställningen i sig är inte ny.

Han säger att Oktogonens styrelse gör prognoser för inkomster och utgifter under de kommande åren men det är många faktorer som påverkar, bland annat hur många som har möjlighet att ta ut sina andelar och under hur lång tid.

Om någon anställd på Handelsbanken skulle vara orolig för att Oktogonen i framtiden kommer att äga mindre än 10 procent av rösterna i banken, vad skulle du säga till den personen?
– Oktogonen har funnits i drygt 45 år och vi har haft nuvarande gynnsamma skatteregler under de senaste 15 åren. Historiken var bra för våra andelsägare även innan dess. Det viktiga i sammanhanget är att om Handelsbanken levererar en god avkastning i form av värdetillväxt plus utdelningar över tid har det fortfarande förutsättningar att bli väldigt bra för våra medarbetare.

Sedan Oktogonen grundades till idag har värdeökningen till runt 10 procent kommit från avsättningar och resterande del från värdetillväxt i Handelsbanks-aktier, enligt Höög.

– Det är klart att bolagsskatt, hypotetiskt, skulle få en påverkan på avkastningen men det viktigaste är att banken levererar värdetillväxt för att ge en god utveckling för våra andelsägare.

Varför äger Oktogonen andra tillgångar än aktier i Handelsbanken med tanke på att det utgår bolagsskatt för dessa innehav?
– Det finns en historik bakom det. I början fanns begränsningar och försäljningar kan också utlösa skatteeffekter, säger Jan-Erik Höög.

Jan-Erik Höög arbetar även operativt på Handelsbankens sydöstra regionbank som ställföreträdande chef med affärsstöd till kontorens kunder med vissa specialistfunktioner som till exempel private banking och kapitalförvaltning.

Platsannonser