Morgonsvepet

Nordea rankad som bästa företagsbanken i Norden

Morgonsvepet torsdag: Gränges gör miljardförvärv, Nordea rankad som bästa företagsbanken i Norden och nyemission till Fundedbymes styrelseordförande klar.

Uppdaterad 2019-11-28
Publicerad 2019-11-28

Gränges gör miljardförvärv
Aluminiumbolaget Gränges förvärvar den polska aluminiumtillverkaren Aluminium Konin, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Köpeskillingen uppgår till 2,3 miljarder kronor på skuldfri basis.
Motiven till förvärvet är bland annat att bolaget skapar ytterligare produktionskapacitet, når ut till nya nischmarknader samtidigt som Gränges får en starkare marknadsnärvaro i Europa.
I samband med förvärvet avser bolaget även att genomföra en företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor. Cirka 1,5 miljarder kronor kommer att finansiera förvärvet, medan 0,5 miljarder kronor är tänkt för framtida tillväxtinvesteringar.
Största ägaren Fjärde AP-fonden, som representerar 9,5 procent av aktierna och rösterna i Gränges, har förbundit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman och att teckna sin pro rataandel av emissionen.
Totalt ska aktieägare som tillsammans kontrollerar 24,6 procent av aktierna och rösterna i Gränges, däribland AFA Försäkring, Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder, uttryckt sitt stöd för förvärvet och att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar.
Gränges försäljningsvolym rullande tolv månader, inklusive den förvärvade verksamheten, skulle uppgå till 456 kiloton per september 2019. Nettoomsättningen skulle uppgå till 15,4 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet, ebitda, till 1,7 miljarder kronor.

Nordea rankad som bästa företagsbanken i Norden
Nordea valdes till bästa företagsbank bland nordiska storföretag i Prosperas undersökning för 2019 och fick rekordhöga kundnöjdhetspoäng. Det är tredje året i rad som Nordea röstas fram som bästa företagsbank i Norden och fjärde året i rad med stigande kundnöjdhet. I Danmark, Norge och Finland rankades Nordea som nummer ett bland sina närmaste konkurrenter.
– Jag är mycket stolt över vad teamet har åstadkommit och erkännandet att våra företagskunder uppskattar det heltäckande erbjudandet från Corporate & Investment Banking över hela Norden. Vi är mycket tacksamma för kundernas förtroende för oss, vilket visar på styrkan i vårt långsiktiga partnerskap, säger Mathias Leijon, Global Co-Head för Nordea Corporate & Investment Banking (C&IB).
Sedan 2016 har Nordea klättrat från nummer fem till nummer ett i Prosperas företagsundersökning.
– Prosperas företagsundersökning är en viktig måttstock för företagsbanker. Och ingen annan bank har tidigare tagit hem fyra förstaplatser i Prospera under samma år, säger Mathias Leijon.

Nyemission till Fundedbymes styrelseordförande klar
Crowdfundingbolaget Fundedbyme har genomför en nyemission riktad till styrelseordförande Johan Jörgensen. Han tecknade 198 412 A-aktier till en teckningskurs om 2,52 kronor per aktie.  Emissionen är nu färdigställd och bolaget har tillförts en halv miljon kronor före emissionskostnader. Efter registreringen hos Bolagsverket ökades aktiekapitalet med 29 024,56 kronor.
Aktiekapitalet kommer efter emissionen uppgå till totalt 1 340 453,71 kronor fördelat på 9 163 345 aktier, varav 4 321 959 är A-aktier och 4 841 386 är B-aktier. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Försäljning av aktier i Lime Technologies
Carnegie Investment Bank AB, SEB Corporate Finance och Skandinaviska Enskilda Banken har fått uppdraget att undersöka möjligheten att sälja 1,2 miljoner aktier i Lime Technologies. Aktierna ägs av Monterro 1 AB.
Monterro äger för tillfället 2 534 555 aktier, motsvarande 19.1 procent av totala antalet röster och aktier i bolaget. 
Priset per aktie bestäms i en så kallad accelererad bookbuilding-process som startades i går den 27 november och avslutas inom kort. 
Monterro har gått med på en lock-up-period på 180 dagar rörande de resterande antalet aktier. 
Carnegie och SEB agerade som Joint Bookrunners vid transaktionen.

Trianon genomför en riktad nyemission
Fastighets AB Trianon har gett ABG Sundal Collier och Nordea Bank uppdraget att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av högst 2,1 miljoner B-aktier. Och meddelar kort därefter att man genomför en emission, vilken tillför  bolaget 210 miljoner kronor.
Mats Cederholm, Jan Barchan och Olof Andersson, som idag äger sammanlagt cirka 66 procent av aktierna och cirka 75 procent av rösterna i Trianon har direkt och/eller genom bolag, sålt 800 000 befintliga B-aktier.
Genom transaktionen har 2 100 000 nya och 800 000 befintliga B-aktier placerats hos ett antal institutionella och andra investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Grenspecialisten och SEB Fonder. 
”Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett snabbt och effektivt sätt möjliggöra fortsatt expansion genom värdeskapande investeringar i nyproduktion och befintligt bestånd, genomföra förvärv samt att diversifiera aktieägarbasen i Bolaget och främja likviditeten i Bolagets aktie”.
Bolaget och de säljande aktieägarna har, på sedvanliga villkor, ingått lock-up-åtaganden avseende framtida emissioner respektive avyttringar under en period om 180 respektive 90 dagar.
Efter Nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 36 465 500, varav 1 521 118 A-aktier och 34 944 382 B-aktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.
I samband med nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Nordea Bank Abp, filial i Sverige som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Företrädesemission i Obducat
Vid en extra bolagsstämma i Obducat den 25 november beslutades att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare. 
Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 november 2019. Första dag för handel i bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 november 2019. En stamaktie eller en preferensaktie ger en B-unirätt för varje, på avstämningsdagen den 2 december 2019, innehavd B-aktie. 30 B-uniträtter ger rätt att teckna en ny B-unit till teckningskursen 9,25 kronor per unit. En B-unit består av fem B-aktier tre vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019:B.   
Teckning av aktier med stöd av uniträtter sker under tiden från och med 3 december 2019 till den 17 december 2019. Handel med B-uniträtter äger rum under perioden den 4 december 2019 till och med den 13 december 2019. 
Handel i betalda tecknade units av serie B äger rum från och med den 4 december 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.  
Varje teckningsoption av serie 2019:A eller 2019:B ger sedan rätt att teckna en ny aktie, av respektive serie, under perioden 14 september – 25 september 2020. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets B-aktie under de 30 handelsdagar sinnan den 7 september 2020, med en rabatt om 20 procent.  

Jetpak utser Håkan Mattisson som ny CFO
Jetpak har utsett Håkan Mattisson till ny CFO och medlem av koncernledningen.
– Jag är mycket glad över att ha kunnat rekrytera Håkan, som har en gedigen finansbakgrund såväl som erfarenhet från verkställande arbete. Jag ser fram emot att ha honom i mitt ledningsteam som ska leda Jetpak till nästa nivå av framgång och tillväxt, säger Jetpaks vd och koncernchef Kenneth Marx. 
Håkan tillträder anställningen som CFO för Jetpak i mitten av februari 2020.

Platsannonser