Finans

Nedskrivningar tynger Ratos

Ratos rapporterar en ökad nettoomsättning men en förlust på drygt 2 miljarder kronor.

Uppdaterad 2016-11-10
Publicerad 2016-11-10

I dag presenterar riskkapitalbolaget Ratos rapporten för tredje kvartalet. Där framgår det att omsättningen i portföljen ökade med 9 procent och uppgick till 17.981 miljoner kronor, jämfört med 16.511 miljoner kronor samma period i fjol.

Operativ EBITA-utveckling minskade dock med 4 procent och uppgick till 1.100 miljoner kronor, jämfört med 1.145 miljoner kronor samma period i fjol. Minskningen är hänförlig till svag utveckling i GS-Hydro, enligt rapporten.

"Tillsammans med ledningen i bolaget genomför vi nu betydande åtgärder för att anpassa bolaget till rådande marknadssituation", skriver vd Lars Johansson.

EBITA-utveckling minskade med 15 procent. Portföljens EBITA uppgick till 894 miljoner kronor, jämfört med 1.050 miljoner kronor samma period i fjol.

"Vissa av våra bolag verkar under tuffa marknadsförhållanden och visar en svag resultatutveckling. För att återspegla bolagens marknadsförutsättningar justerar vi våra bokförda värden", framgår det av rapporten.

Ratos har gjort nedskrivningar av bokförda värden i Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul, vilka uppgår till 1,7 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder kronor är hänförligt Aibel.

Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till  -2.227 miljoner kronor, jämfört med 971 miljoner kronor samma period i fjol. Under de första nio månaderna 2016 uppgick resultat före skatt till -2.220 miljoner kronor, jämört med 1.422 miljoner kronor samma period i fjol. Det negativa redovisade resultatet påverkas av nedskrivningar om sammantaget 2.300 miljoner kronor, varav 1.691 miljoner kronor är hänförligt till moderbolagets ägare. De negativa redovisade resultaten påverkas av nedskrivningarna.

Resultat/resultatandelar från bolag uppgick till 332 miljoner kronor, jämfört med 611 miljoner kronor samma period i fjol. Detta är en minskning till följd av svag resultatutveckling i bolagen samt förändrad bolagsportfölj.

Resultat per aktie uppgick till -5,74 kronor.

Likvida medel i moderbolaget uppgick till 1.627 miljoner kronor, vilket kan jämföra med 4.282 miljoner kronor samma period i fjol.

"För helåret 2016 kvarstår vår försiktiga makrosyn och vi förväntar oss en fortsatt skiftande marknadsbild. Aktivitetsnivån på transaktionsmarknaden förväntas fortsätta vara hög. Utsikterna för portföljens operativa resultatutveckling för helåret kvarstår och förväntas vara något lägre än föregående års resultat, justerat för Ratos ägarandel. Detta gäller för den bolagsportfölj vi äger vid utgången av tredje kvartalet", skriver Lars Johansson.

Platsannonser