Börs

Modebolaget VRG ansöker om rekonstruktion

Mode- och skoföretaget Venue Retail Group, VRG, har på onsdagen ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Bolaget rasar på börsen.

Uppdaterad 2019-11-20
Publicerad 2019-11-20

I dag meddelar styrelsen i mode- och skoföretaget Venue Retail Group, VRG, att bolaget har ansökt om rekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Aktien är på morgonen ned omkring 30 procent.

”Beslutet baseras på likviditetsbrist och är nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att förhandla om en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar”, framgår det av pressmeddelandet.

Av bolagets bokslutskommuniké för helår 2018/2019 framgår det att bolagets ekonomiska utveckling under året varit utmanande, att likviditet, kassaflöde och eget kapital påverkats negativt samt att bolagets kreditavtal med Nordea skulle löpa ut 31 oktober. 

”Liksom tidigare kommunicerats för bolaget en dialog med banken om förlängning av krediten. Bolaget kan i nuläget inte återbetala densamma. För att Banken ska gå med på att förlänga krediterna har banken ställt krav på att bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40 miljoner kronor samt att bolagets huvudaktieägare avser att garantera densamma”, framgår det av pressmeddelandet.

Det framgår även att bolaget har analyserat såväl likviditetssituationen som bakomliggande orsaker till betalningssvårigheterna. 

Man har kommit fram till att likviditeten är fortsatt ansträngd. Under verksamhetsåret 2018–2019 har flera stora åtgärds- och förändringsprogram påverkat såväl försäljnings- som resultatutveckling negativt. 

Bolaget skriver att satsningen på online-affären, som i sig uppvisar stark försäljningstillväxt, ännu inte har kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker. 

Ett omfattande ombyggnads- och förändringsarbete i dotterbolaget Rizzo International AB har inneburit minskad försäljning med cirka 20 miljoner kronor. 

Bolaget har för många mindre olönsamma butiker som inte snabbt har kunnat avvecklas och omställningsarbetet för att möta snabbt förändrat kundbeteende har visat sig gå för långsamt.

För att lösa bolagets ekonomiska problem ska i huvudsak följande rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

Bolagets huvudaktieägare avser att fullt ut garantera en företrädesemission vilken avses genomföras under sommaren 2020.

Bolaget kommer att lägga ned ytterligare butiker som inte bedöms uppfylla bolagets lönsamhetsmål samt knyta ihop de fysiska butikerna med online-försäljningen på ett bättre sätt än som sker idag, och reduktion av antalet arbetade timmar i butik.

Dessutom ska bolaget effektivisera de centrala funktionerna genom en decentralisering av beslutsfattandet samt neddragning av personalkostnader på huvudkontoret.

Platsannonser