Stämningsansökan mot Mangold lämnades in idag.
Stämningsansökan mot Mangold lämnades in idag.
Rättstvist

Mångmiljonstämning: 23 aktörer stämmer Mangold

Mangold Fondkommission stäms av 23 aktörer, däribland Mats Gabrielssons investmentbolag Trention, som känner sig lurade efter att ha investerat 26 miljoner kronor i en bryggfinansiering.

Uppdaterad 2019-08-27
Publicerad 2019-08-26

Mangold Fondkommission krävs på skadestånd för vilseledande marknadsföringsmaterial i samband med en bryggfinansiering om 26 miljoner kronor.

Av en stämningsansökan framgår det att 23 parter däribland finansmannen Mats Gabrielssons investmentbolag Trention men även privatpersoner, fastighetsbolag, pastorat och konsultbolag känner sig lurade.

Det var i slutet av 2017 och början av år 2018 som Mangold marknadsförde ett erbjudande om att investera i en bryggfinansiering till fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastighet. Erbjudandet var 26 miljoner kronor.

Syftet med bryggfinansieringen var bostadsrätter som fastighetsbolaget skulle upprätta i Båstad. Dessa ställdes även som säkerheter.

De potentiella investerarna erbjöds en ränta om 15 procent per år med återbetalning den 15 oktober.

Brygglångivarna investerade sammanlagt 19,45 miljoner kronor. Mats Gabrielssons investmentbolag Trention investerade totalt 10 miljoner kronor.

Någon försäljning av de pantsatta bostadsrätterna kom aldrig till stånd trots att det skulle ske under sommarhalvåret 2018, enligt marknadsföringsmaterialet, framgår det av stämningsansökan. Snart efter att fastighetsbolaget försattes i konkurs, i januari 2019 försattes även bostadsrättsföreningen i konkurs. Ingen utdelning till brygglångivarna kunde påräknas från konkurserna.

Efter konkurserna har ingen del av bryggfinansieringen återbetalats till investerarna som nu pekar på att marknadsföringsmaterialet var vilseledande i väsentliga delar.

I Mangolds marknadsföringsmaterial beskrevs fastighetsbolagets ekonomiska ställning, bryggfinansieringens truktur och syfte samt den avkastning som investerarna kunde förvänta sig.

Bland de uppgifter som ska vara vilseledande i marknadsfringsmaterialet är bland annat att fastighetsbolaget hade tre delägda lokaler i Gamla Stan med ett uppskattat värde om 6 miljoner kronor, vilket Trention och de övriga käranden nu ifrågasätter.

Av Mangolds marknadsföringsmaterial framgick det heller inte att det fanns några problem med ett annat av fastighetsbolagets projekt. Fastighetsbolaget hade haft svårt att finna finansiering och genomföra projektet. Fastighetsbolaget har vid detta projekt stämts av en annan part för avtalsbrott, vilket inte nämndes i marknadsföringsmaterialet.

Mangolds marknadsföringsmaterial innehöll även en uppgift om att fastighetsbolaget ägde ett skepp i Stockholm till ett marknadsvärde om 8 miljoner kronor. detta såldes dock samma år för en köpeskilling om drygt 5,5 miljoner kronor, det vill säga ett ”väsentligt lägre belopp” än det marknadsvärde som redovisades i marknadsföringsmaterialet, enligt stämningsansökan.

Dessutom tecknade fastighetsbolaget ett tilläggsavtal med crowdfundingbolaget Tessin, dagen innan bryggfinansieringen betalades ut, om att pantsätta befintliga pantbrev i bostadsrättsföreningen i Båstad om 10 miljoner kronor med ett inomläge cirka 20 miljoner kronor till Tessin. Detta avtal fick inte bryggfinansiärerna kännedom om.

”Mangold medverkade således till att ta fram ett tilläggsavtal vars innehåll stod i strid med innehållet  i mangolds marknadsföringsmaterial”.

Mangold har har, enligt stämningsansökan, motsatt sig skadeståndsskyldighet.

Vilken skada brygglångivarna har åsamkats preciseras inte.

Mangold Fondkommissions vd Per-Anders Tammerlöv vill inte kommentera stämningsansökan förrän han och Mangold fondkommissions ombud Ola Åhman, från Roschier Advokatbyrå, läst den.

Platsannonser