Erik Laestadius, chef corporate finance, Carnegie,  Pauline Holst Blomqvist, chef corporate finance, Avanza,  Magnus Pauli, partner, Vinge och Johan Lindén, corporate finance chef ABG Sundal Collier. Foto: Respektive företag
Erik Laestadius, chef corporate finance, Carnegie, Pauline Holst Blomqvist, chef corporate finance, Avanza, Magnus Pauli, partner, Vinge och Johan Lindén, head of investment banking ABG Sundal Collier. Foto: Respektive företag
Panel

"M&A-affärerna kommer tuffa på"

Dagens corporate finance-tunga panel med Vinge, Carnegie, Avanza och ABG Sundal Collier diskuterar transaktionsklimatet och vad som driver den svenska M&A-marknaden framåt.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-19

Högre aktivitet från framför allt internationella finansiella investerare

Erik Laestadius, chef corporate finance, Carnegie

Hur tror du att M&A-året 2020 kommer att bli och varför?
– Vi ser med tillförsikt på 2020 och förväntar oss en fortsatt bra M&A-marknad. Flera har tagit upp att marknaden i statistiken ser svagare ut 2019 och tagit det som ett tecken på avmattning. Vad man missar är att det i huvudsak berodde på ett minskat utbud, inte på en svagare efterfrågan. Den starka efterfrågan på fina bolag är rekordhög.

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under året?
– Den allra viktigaste är utbudet, och det tror vi kommer bli bra. I Sverige hade vi på Carnegie rekord nu i januari med kick-off i sex rena M&A försäljningsuppdrag. Mycket olika bolag, men samtliga väldigt välskötta och intressanta. 

Vad är det bästa respektive värsta som kan inträffa vad gäller M&A-klimatet?
– Det värsta är en instabil börs. Den privata marknaden påverkas av värderingarna på börsen och ingen, varken köpare eller säljare, är särskilt benägna att göra affärer när värderingsnivåerna rör sig kraftigt, som till exempel vid ett börsfall. Det bästa som kan hända är ett fortsatt stabilt makroklimat.

Finns det någon trend när det gäller typ av investerare?
– Vi bedömer att vi kommer att få se än högre aktivitet från framför allt internationella finansiella investerare. Det beror delvis på att de ser att de kan hjälpa bolag som har en stark position i Norden till att expandera internationellt, delvis på att flera duktiga nordiska private equity-bolag har uppvisat höga avkastningar på sina affärer här.

Övrig reflektion angående M&A-klimatet?
– Att ESG har blivit allt viktigare för investerare. Att bolag som i sin affärsmodell bidrar till samhället också bedöms ha bättre förutsättningar att vara långsiktigt lönsamma.

Huvudaktörerna utgörs främst av internationella intressen i svenska bolag

Pauline Holst Blomqvist, chef corporate finance, Avanza

Hur tror du att M&A-året 2020 kommer att bli och varför?
– Jag tror att M&A-året 2020 kommer bli ganska bra. Under andra halvan förra året var det en hel del transaktioner som blev avbrutna och som nu har satts igång igen. Därtill har nya försäljningsprocesser inletts som förväntas avslutas under 2020/21 – varför jag tror att M&A kommer att ha ett ganska bra år även om transaktionerna kan ta lite längre tid att slutföra.Värderingarna har börjat stabiliseras inom mid-market segmentet, det vill säga medelstora bolag. 

– Därtill ser man flertalet dual-track (parallella) processer, inte minst av Private Equity-ägda tillgångar, eftersom det också finns ett fortsatt starkt sug och efterfrågan i den publika marknaden för intressanta tillgångar/bolag.

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under året?
– Konjunkturläget påverkar, det finns ett större fokus på kvalitet både i den privata och den publika marknaden. Den goda tiden, där allt förväntas stiga i värde på grund av en i övrigt stark makroekonomisk utveckling och sentiment, är förbi. Verksamheter måste ha en motståndskraftig och hälsosam grundaffär att vila på. Köparna är med rätta mer selektiva och återhållsamma vilket i grunden är ganska hälsosamt.

– Andra faktorer som spelar in är bankernas benägenhet att låna ut pengar. Vissa sektorer är mer attraktiva medan andra branscher har det tuffare att få förvärvsfinansiering, till exempel inom bygg.

Vad är det bästa respektive värsta som kan inträffa vad gäller M&A-klimatet?
– Jag förväntar mig att M&A affärerna kommer att tuffa på, även bortom 2020, så länge ingen större chock inträffar.  Det värsta som kan hända är om den konjunkturella avmattningen utvecklas till en hård inbromsning där konsumenterna blir hårt drabbade. 

– Därtill finns andra faktorer som bör bevakas på lokal nivå såsom företagarfientlig politik, kompetensutvisningar och kompetensförsörjning i stort, säkerhetsaspekter inom service, omsorg och handelssektorn. Det vill säga sådant som kan påverka företagens tillväxt och konkurrenskraft.

– Lägg därtill internationella aspekter; geopolitisk oro, inbromsning i den europeiska ekonomin, internationella handelsbråk samt potentiellt mycket negativa effekter av Coronaviruset. Sker för många saker samtidigt skulle det kunna bli kämpigt.

Finns det någon trend när det gäller typ av investerare?
– Inget radikalt nytt. Huvudaktörerna utgörs främst av internationella intressen i svenska bolag med viss cross-boarder-aktivitet, samt nordiska industriella och finansiella köpare.

Övrig reflektion angående M&A-klimatet?
– Temperaturen stiger på utköpssidan där vi sannolikt kommer se ett och annat offentligt bud.

Inga påtagliga tecken på en avmattning

Magnus Pauli, partner, Vinge

Hur tror du att M&A-året 2020 kommer att bli och varför?
– Vår bedömning är att det kommer att vara en fortsatt hög aktivitet på marknaden och vi ser inga påtagliga tecken på avmattning. De signaler vi fått från marknaden och från våra förvärvsintensiva klienter pekar på att det finns intressanta bolag till försäljning både i Sverige och internationellt. Skälen till detta är flera men främst finns det branscher där konsolideringsbehov föreligger, förutsättningar föreligger för internationell expansion och många bolag med starka kassor.  

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under året?
– På kort sikt har naturligtvis Corona-viruset en hämmande effekt särskilt på transaktioner med köpare och säljare från Asien. Det amerikanska valet, brexit och pågående handelssamtal kommer naturligtvis också att påverka investeringsklimatet.

Vad är det bästa respektive värsta som kan inträffa vad gäller M&A-klimatet?
– Det bästa är om det fortsätter som det gjort under se senaste tre åren där vi i slutet av varje år sagt att nästa år inte kan bli lika bra och haft fel varje gång. Det sämsta för M&A-klimatet är en längre period mellan hög- och lågkonjunktur där det historiskt har kunnat uppstå stiltje på marknaden där både köpare och säljare uppträder avvaktande.

Finns det någon trend när det gäller typ av investerare?
– Vi har den senaste åren sett ökat intresse för lite mer löst sammansatta investeringsstrukturer där man poolar investeringar på ad hoc basis. Det ska bli intressant att följa denna trend. Den svaga svenska kronan har under de senaste åren attraherat många utländska köpare som upplever att bolag är billiga i Sverige. Denna trend lär fortsätta så länge kronan är svag.

Private equity kommer fortsätta vara aktiva

Johan Lindén, chef corporate finance ABG Sundal Collier

Hur tror du att M&A-året 2020 kommer att bli och varför?
– ABG Sundal Collier har ett mycket starkt M&A år 2019 bakom oss där vi genomförde transaktioner till ett värde om cirka 60 miljarder i Sverige vilket ger oss en mycket stark marknadsposition position som den ledande oberoende Nordiska investmentbanken inom M&A. Tittar vi in i 2020 så är känslan att det finns goda förutsättningar för en fortsatt bra M&A marknad där efterfrågan från våra kunder och orderboken ser mycket stark ut. Många av våra företagskunder ser M&A som ett viktigt komplement till sin organiska till växtstrategi i kombination med att flera större bolag också tittar på en renodling av sina verksamheter.

– Private equity kommer fortsätta vara aktiva där många av de Nordiska fonderna nyligen rest stora fonder och sitter på mycket kapital som ska investeras. I tillägg ser vi stort intresse för Nordiska bolag från internationellt håll.Vidare bedömer att ett fortsatt gynnsamt ränteklimat och en positiv kreditmarknad kommer fortsätta driva marknaden.

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under året?
– Den genomsnittliga multipeln som betalades för genomförda transaktioner under förra året ökade väsentligt jämfört med året innan, vilket bland annat är ett resultat av att köpare blivit mycket mer selektiva i sina investeringar. Vi kan skönja en viss uppdelning i att bolag som anses vara av mycket hög kvalitet säljs till bra värden medan det tar längre tid för vissa andra bolag. Detta är sannolikt ett resultat av den långa period vi haft av stark marknad och gynnsamma förutsättningar tillsammans med en osäkerhet kring var befinner oss i konjunkturen. Vi noterar även ett starkt ökat intresse för bolag med exponering mot marknader av mer defensiv karaktär och en affärsmodell med kontrakterade, återkommande intäkter av samma anledning.

– Därutöver ser vi fortsatt att digitalisering och teknikskifte kommer vara en betydande katalysator för förändring och konsolidering framöver.

Vad är det bästa respektive värsta som kan inträffa vad gäller M&A-klimatet?
– Det bästa som kan hända just nu är nog att marknaden förblir oförändrad om jag ska vara ärlig, att kreditmarknaden förblir gynnsam och att konjunkturen håller i sig. Skulle dessa förhållanden kraftigt förändras åt det negativa hållet så kommer det såklart att slå över på M&A-marknaden.

Finns det någon trend när det gäller typ av investerare?
– Det beror på vilken sektor vi pratar om. Många private equity aktörer har kategoriskt valt bort vissa sektorer medan de letar mycket aktivt i andra. Vi ser dock fortsatt starkt intresse från både industriella och finansiella aktörer intra Nordiskt och från internationellt håll.

Övrig reflektion angående M&A-klimatet? 
– ABG har på senare tid på ett framgångsrikt sätt i M&A affärer kunnat arrangera mer flexibla finansieringslösningar som alternativ till bankfinansiering i samband med förvärv. Vi har flera exempel från förra året där vi erbjudit köpare en fullt garanterad företagsobligation som finansiering. Att vara lösningsorienterade och kreativa kring strukturen på affär. Här ser vi ett orhört stort intresse från våra kunder.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in