Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank. Foto: Swedbank
Bank

Lägre kreditförluster lyft för Swedbank

Swedbanks resultat ökade under första kvartalet till 4 975 miljoner kronor (4 510), lägre kreditförluster bidrog.

Uppdaterad 2021-04-27
Publicerad 2021-04-27

Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,8 procent (11,8) och K/I-talet till 0,44 (0,47). Intäkterna minskade till 11 402 miljoner kronor (11 764), främst till följd av ett lägre nettoresultat finansiella poster. Valutakursförändringar minskade intäkterna med 31 miljoner kronor. Det framgår av Swedbanks rapport för första kvartalet.

Banken förväntar sig en kraftfull återhämtning i den ekonomiska aktiviteten under andra halvåret i år, allt eftersom vaccinationsprogrammen världen över rullas ut.

Kravet på korta ledtider utmaning

På den svenska bolånemarknaden är konkurrensen fortsatt intensiv med korta ledtider. Aktiviteten är högst i storstäderna, där Swedbank traditionellt sett inte har lika stark marknadsposition som i övriga landet.

– Vi har inte till fullo mött våra kunders behov av korta ledtider och har därför inte kunnat försvara vår marknadsposition. Det här måste vi förbättra och vi intensifierar våra ansträngningar för att vända utvecklingen, skriver Jens Henriksson i vd-ordet.

Räntenettot var relativt oförändrat under kvartalet och uppgick till 6 541 mkr (6 567). Ränteintäkterna har bland annat minskat då inlåningsvolymerna har ökat i snabb takt medan utlåningsvolymerna varit stabila, att första kvartalet hade två dagar färre än fjärde kvartalet, samt att valutakursförändringar bidragit negativt. Avgiften för insättningsgarantin minskade med 178 mkr, vilket påverkade räntenettot positivt. Förändringen av insättningsgarantin beror dels på en positiv justering i första kvartalet om 100 mkr avseende tidigare årsavgifter, dels på en negativ justering av årsavgiften 2020 i fjärde kvartalet.

Oförändrat provisionsnetto

Även provisionsnettot var relativt oförändrat under kvartalet och uppgick till 3 360 mkr (3 376). Intäkter från kapitalförvaltningen ökade till följd av en gynnsam utveckling av aktiemarknaderna och högre volym förvaltat kapital, trots att det fjärde kvartalet var positivt påverkat av resultatbaserade avgifter. Intäkter från kort och betalningar ökade då fjärde kvartalet var negativt påverkat av en engångsersättning om 130 miljoner kronor till sparbankerna. 

Nettoresultat finansiella poster minskade till 585 miljoner kronor (910) efter ett starkt fjärde kvartal. I första hand minskade intäkter från valuta- och räntehandel till följd av värderingseffekter. 

Övriga intäkter uppgick till 916 miljoner kronr (911). Resultatet från Entercard ökade efter att ha varit belastat med kreditförluster under fjärde kvartalet, medan försäkringsnettot minskade till följd av högre förväntade skadeutbetalningar.

Bankens kostnader minskade med 11 procent till 4 974 miljoner kronor (5 586), främst till följd av säsongsmässigt höga kostnader för personal och marknadsföringsaktiviteter samt kostnader av engångskaraktär under fjärde kvartalet.

Lägre konsultkosnader

Konsultkostnader för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar minskade och uppgick till 77 miljoner kronor  (170) i kvartalet. Kvartalets kostnader har också belastats med en reservering om 30 miljoner för ett eventuellt vitesföreläggande från Nasdaq Stockholm.

Valutakursförändringar minskade kostnaderna med 9 miljoner kronor och kreditförlusterna minskade jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till 246 miljoner kronor (523). 

Ökad utlåning till bolånekunder

Utlåningen till bolånekunder inom Svensk bankverksamhet ökade med 5 miljarder kronor till 854 miljarder kronor, jämfört med utgången av fjärde kvartalet 2020. Marknadsandelen på bolån uppgick till 23 procent (23). Övrig privatutlåning inklusive utlåningen till bostadsrättsföreningar minskade med 1 miljard kronor under kvartalet.

Swedbanks utlåningsvolym inom svenska konsumentkrediter uppgick till 31 miljarder kronor (31), motsvarande en marknadsandel på cirka 8 procent. I konsumentkrediter ingår lån utan säkerhet och lån med bil och båt som säkerhet.

I Baltisk bankverksamhet ökade bolånevolymen med 1 procent i lokal valuta och uppgick till motsvarande 91 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Den baltiska konsumentkreditportföljen minskade med 4 procent i lokal valuta och uppgick till motsvarande 8 miljarder kronor vid slutet på kvartalet.

Företagsutlåningen inom alla affärssegment minskade med 1 miljard kronor under kvartalet till 535 miljard kronor (536). Till största del förklarat av minskade volymer inom övrig utlåning primärt relaterat till lägre säkerheter för derivatkontrakt. I Sverige var marknadsandelen 16 procent (16).

Den totala inlåningen inom affärssegmenten ökade till 1 174 miljard kronor (1 130). Jämfört med utgången i första kvartalet 2020 var ökningen 165 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 16 procent. Samtliga affärssegment har bidragit till ökningen jämfört med föregående år.

Ytterligare utdelning senare i år

Swedbank Roburs svenska fondverksamhet hade under första kvartalet nettoinflöden om 7 miljarder kronor (14). Inflödena i föregående kvartal påverkades positivt med 5 miljarder kronor av insättningen i Pensionsmyndighetens premiepensions- fonder. Precis som för marknaden som helhet uppvisade Roburs svenska fondverksamhet störst inflöden i aktiva aktiefonder vilka uppgick till 8 miljarder kronor samtidigt som räntefonder hade utflöden på 4 miljarder kronor. Indexfonder och blandfonder uppvisade mindre positiva nettoflöden på 1 respektive 2 miljarder kronor. Distributionen via Swedbank, Sparbankerna och den institutionella förvaltningen hade positiva flöden samtidigt som flödena från tredjepartsdistribution var svagt negativa under kvartalet.

– Vårt goda resultat och starka kapitalisering har möjliggjort att vi har kunnat lämna utdelning till våra aktieägare. Vi har som ambition att senare under året lämna ytterligare utdelning hänförlig till vinsten 2019 och 2020 i enlighet med vår utdelningspolicy, men det förutsätter Finansinspektionens samsyn och att omvärldsförutsättningarna så medger, skriver Jens Henriksson i vd-ordet.

 

 

Platsannonser

Logga in