Ekobrott

Kraft & Kultur-dom står fast

Högsta domstolen väljer att inte pröva målet mot Kraft & Kulturs tidigare vd, Boris Benulic, som dömdes till 3,5 års fängelse för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Förhandlingar mellan Grant Thornton och Troms Kraft pågår i Svea Hovrätt.

Uppdaterad 2018-05-07
Publicerad 2018-05-07

Boris Benulic var vd för elbolaget Kraft & Kultur från år 2000. Året efter han tillträdde uppdagades det att företagets intäkter var uppblåsta. När svindeln avslöjades av det norska moderbolaget Troms Kraft saknades det 1,8 miljarder kronor i bokföringen.

Boris Benulic dömdes i Södertörns tingsrätt för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott till 3,5 års fängelse och 5 års näringsförbud. I november 2017 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. I januari yrkade Boris Benulic att Högsta Domstolen ska meddela prövningstillstånd och undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till underrätt för förnyad prövning. I andra hand yrkade han att åtalet ska ogillas eller påföljden mildras.

Nu har Högsta domstolen fattat beslutet att inte meddela prövningstillstånd, vilket betyder att hovrättens avgörande står fast. Domstolen skriver kort och gott: ”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”.

Samtidigt pågår just nu hovrättsförhandlingarna mellan Grant Thornton och Troms Kraft, moderbolag till Kraft & Kultur. Förhandlingarna pågår fram till den 16 maj 2018.

Den 8 juli 2016 friades Grant Thornton och dess revisor Elisabeth Simonsson i tingsrätten. De stämdes av Troms Kraft på 1,8 miljarder kronor. Troms Kraft menade att Elisabeth Simonsson, ansvarig för revisionen av Troms Krafts svenska dotterbolag Kraft & Kultur mellan 2003 och 2010, inte uppmärksammade de förluster som dotterbolaget gjorde under perioden. När förlusterna uppmärksammades 2011 tvingades det norska moderbolaget gå in med 2 miljarder kronor för att rädda Kraft & Kultur från konkurs.

Det norska bolaget menade att revisorn Elisabeth Simonsson brutit mot god redovisningssed "genom att inte i tillräcklig grad granska Kraft & Kulturs årsredovisning, bokföring och förvaltning". Troms Kraft hävdade vidare att Simonsson varit oaktsam vid revisionen och därmed orsakat Troms Kraft skada. Tingsrätten fastställde att felaktigheter förekommit men slog även fast att företrädare för Kraft & Kultur - som idag heter Nordic Green Energi - manipulerat räkenskaperna och Excel-filerna som lämnades till revisorn. Därför bedömdes Elisabeth Simonsson inte brutit mot god redovisningssed.

Simonsson har tidigare fått en anmärkning från Revisorsnämnden just för Kraft & Kultur-revisionen men tingsrätten menade att revisorn inte haft vetskap om att "Excel-filerna upprättats eller sammanställts av någon hos bolaget efter det att informationen hämtats ut ur faktureringssystemet CAB".

Dom mellan Grant Thornton och Troms Kraft väntas i juni.

Platsannonser