Annons

Annons

KPMG-revisor får revansch mot RI

Kammarrätten ger KPMG-delägaren Per Gustafsson rätt och menar att hans uppdrag i valberedningen för Länsförsäkringar Stockholm inte rubbar förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.

För drygt ett och ett halvt år sedan meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm en dom som innebar att Revisorsinspektionen fick rätt efter en disciplinpåföljd.

RI ansåg att revisorn Per Gustafsson uppdrag i valberedningen för Länsförsäkringar Stockholm rubbade förtroendet för hans opartiskhet och självständighet, vilket Förvaltningsrätten valde att ställa sig bakom.

Per Gustafsson har yrkat att RI:s beslut ska upphävas och pekar på att Förvaltningsrätten felaktigt har likställt valberedningens arbete med styrelsen utövande av verksamheten i försäkringsbolaget.

Annons

Annons

”Det finns en väsentlig skillnad mellan styrelsens och valberedningens roll i ett bolag. Styrelsen har ett sysslomannaansvar gentemot bolaget och utgör ett av revisionens granskningsföremål medan valberedningen i huvudsak är ett bolagsstämmoorgan”, har han uppger enligt domen. Han uppger även att på grund av styrelsens tystnadsplikt så har valberedningen inte heller rätt att löpande få information om bolagets verksamhet.

Han har hänvisat till att han inte kommer i kontakt med bolagets kunder, leverantörer eller anställda.

RI å sin sida pekar på att domstolen i första steg ska pröva om uppdragen som ordförande och ledamot i Länsförsäkringar Stockholms valberedning utgör så kallad sidoverksamhet och i nästa steg om denna är förtroenderubbande. RI menar att de aktuella uppdragen utförs i ett stort affärsdrivande bolag mot ersättning och kan inte ha något naturligt samband med revisionsverksamheten. RI menar att Per Gustafsson har ett betydelsefullt inflytande på hur verksamheten i bolaget bedrivs då han deltar i baldn annat nomineringen och lämplighetsbedömningen av nya styrelseledamöter samt utvärderingen av befintliga styrelsen.

Kammarrätten börjar med att konstatera att det stämmer att Per Gustafssons uppdrag som ordförande respektive ledamot i valberedningen i Länsförsäkringar Stockholm ska räknas som en sidoverksamhet.

Kammarrätten konstaterar även att rättsläget är oklart när det gäller frågan om ett uppdrag i en valberedning ska anses utgöra förtroenderubbande sidoverksamhet. Kammarrätten bedömer att det inte är förtroenderubbande ”med samma regelmässighet" som ett styrelseuppdrag. Domstolen konstaterar även att enbart omständigheten att de aktuella uppdragen avser ett försäkringsbolag ska inte anses varar ”av sådan art eller omfattning att det rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet”.

”Den omständigheten at valberedningen genom sitt arbete har en viss möjlighet att påverka styrelsens sammansättning är enligt kammarrätten inte tillräcklig för att han ska anses vara engagerad i omfattande affärsverksamhet”.

Kammarrätten slår fast att Per Gustafsson inte åsidosatt sina skyldigheter som revisor och att det därför saknas förutsättningar att meddela honom en erinran.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons