Mats Qviberg har spenderat många dagar i rätten efter kraschen i HQ Bank.

HQ förlorar miljard-mål

Hisnande 5 miljarder kronor har stått på spel. Nu förlorar HQ:s aktieägare det uppmärksammade skadeståndsmålet i Stockholms tingsrätt och bolaget tvingas dessutom betala Mats Qvibergs och de övriga svarandenas rättegångskostnader på 260 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-12-18
Publicerad 2017-12-14

HQ Banks krasch 2010 har lett oss till dagens dom. En dom på cirka 2.600 sidor. 

Även om domstolen är mycket kritisk i sin dom och konstaterar att styrelsen i HQ Bank, ordföranden i moderbolaget samt revisorn hade skäl att förstå att brister förelåg vid årsskiftet 2009/2010 samt därefter och att de samtliga i olika avseenden agerat oaktsamt anser domstolen att det inte finns tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan. Därför har skadeståndsmålet ogillats. Även yrkanden om återbäring och bristtäckning av vinstutdelning från HQ AB för åren 2007, 2008 och 2009 har ogillats.

Käromålet vinner endast bifall såvitt avser Nasdaq OMX beslut om vite, 480.000 kronor, avseende brister i HQ AB:s årsredovisning för år 2009. Mats Qviberg, Mikael König, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Johan Dyrefors och KPMG har därför förpliktats att solidariskt betala 480.000 kr till HQ AB, jämte viss ränta. 

"Till skillnad från bedömningarna om sambandet mellan oaktsamheten och FI:s beslut om återkallelse av Bankens tillstånd finns det däremot – avseende vitet – ett tydligt och tillräckligt samband mellan den oaktsamhet som sålunda har förekommit och den skada som är följden av Disciplinnämndens beslut den 19 maj 2011", skriver Stockholms tingsrätt i domen.  

Under cirka ett halv års tid pågick förhandlingarna i Stockholm tingsrätt. Aktieägarna stämde bankens tidigare ledning och styrelse med Mats Qviberg i spetsen på skadestånd genom det tidigare moderbolaget HQ AB. HQ anser att ledningen och styrelsen orsakar bankkraschen genom ett vidlyftigt risktagande och bristande kontroll.

Skandeståndskravet låg på 3,2 miljarder kronor, samt 600 miljoner kronor i vinster som aktieägarna menar delats ut felaktigt, plus ränta. Totalt landade beloppet på runt 5 miljarder kronor.

Värderingen i tradingportföljen

Domstolen konstaterar att det sammantaget har förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. "Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner. Riskerna i verksamheten har inte hanterats på ett fullgott sätt. Banken har vidare tillämpat en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk samt haft en bristfällig resultatuppföljning. Bristerna innebar en risk för att erhållna värden inte var rättvisande samt att detta inte uppmärksammades". 

Vidare skriver domstolen att "någon övervärdering vid årsslutet 2007 har inte konstaterats. Bristerna har medfört att innehavet av optioner övervärderades med 131 mkr per årsslutet 2008 samt med 492 mkr per årsslutet 2009. Övervärderingarna har inte uppmärk­sammats och de har haft inverkan på HQ Banks och koncernens kapitalsituation samt föranlett brister i den externa rapporteringen, främst avseende HQ AB:s redovisning för verksamhetsåret 2009. Bankens kapitalsituation i slutet av år 2009 innebar att den äventyrade sitt bestånd".  

Domstolen skriver att detta var till stor del en följd av att styrelsen i banken inte fullgjorde vad som ankom på den. Styrelseledamöter och vd i HQ Bank borde, enligt domstolen, ha vidtagit mer kraft­fulla åtgärder för att hantera tänkbara konsekvenser av bristerna. "De har inte levt upp till de krav på omsorg som aktiebolagslagen uppställer", framgår det av domen.

Vidare står det att bristerna sannolikt inte hade kunnat åtgärdas utan ekonomiska konsekvenser för banken eller utan risk för sanktioner från Finansinspektionen. Domstolen konstaterar att "styrelsens agerande – även om det var oaktsamt – får ändå anses ha varit ägnat att tillvarata bankens intressen. Förhållandena är därför sådana att det saknas förutsättningar att ålägga styrelseledamöterna i HQ Bank – gentemot HQ Bank – ansvar för konsekvenserna av att Finansinspektionen återkallade bankens tillstånd".

Årsredovisningarna

Domstolen uppger i domen att HQ AB:s styrelse har agerat oaktsamt bland annat när de lade fram en bristfällig års- och koncernredovisning för bolagsstämman den 15 april 2010. Domstolen skriver dock att "Finansinspektionens beslut rörande HQ Bank grundades på brister som styrelsen i moderbolaget endast i begränsad utsträckning bar ansvar för. Det saknas tillräckliga skäl att ålägga styrelsen i HQ AB ansvar – gentemot HQ AB – för skada till följd av Finansinspektionens beslut avseende HQ Bank". 

Domstolen anser även att det är konstaterat att "HQ AB:s revisor agerade oaktsamt genom att underteckna en ren revisionsberättelse avseende HQ AB:s årsredovisning". Domstolen hänvisar till att detta gjordes med vetskap om HQ Banks bristfälliga värdering av optionerna. "All tillgänglig information indikerade även att det förelåg en övervärdering med flera hundra miljoner kr", skriver domstolen. Däremot uppger domstolen att revisorns agerande inte kan anses i tillräcklig utsträckning ha bidragit till att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd. 

Vinstutdelningarna

Domstolen anser heller inte att vinstutdelningen från HQ AB för åren 2007, 2008 och 2009 varit olagliga. 

Tingsrätten skriver att "HQ AB:s ekonomiska situation får anses ha varit betryggande för dess borgenärer och tillräcklig för att möta försämringar i lönsamheten, även efter de vinstutdelningar som gjordes avseende räkenskapsåren 2007–2009. HQ AB:s förmåga att fullgöra sina förpliktelser kan enligt tingsrätten inte i något nämnvärt avseende anses ha varit hotad genom dessa utdelningar".

Domstolen skriver vidare att de beslutsunderlag som fanns inför besluten om vinstutdelning hade dock vissa brister. "Redovisningen innehöll fel och styrelsens motiverade yttrande var knapphändigt. Bristerna har dock inte varit av sådan beskaffenhet som krävs för att vinstutdelning- arna ska återbäras eller bristtäckas", skriver domstolen och konstaterar vidare att det inte har "framkommit omständigheter som leder till slutsatsen att vinstutdelningen avseende räkenskapsåret 2009 inte, eller till ett begränsat belopp, skulle ha beslutats och genomförts om Bankens situation hade blivit belyst i koncernredovisningen eller styrelsen yttrande".

Domstolen konstaterar att "förhållandena i dotterbolaget (HQ Bank) har inte haft en sådan påverkan på HQ AB att vinst­utdelningarna ska anses otillåtna", skriver domstolen och konstaterar att käromålet avseende vinstutdelningarna har ogillats.

Ond tro

När domstolen går igenom påståendet om ond tro konstaterar man att den information som styrelserna hade 2007 talade för att det fanns vissa brister som var hänförliga till bankens värderingsmetod och rutiner för uppföljning av erhållna värden och resultat. Underlag talar även för att Johan Dyrefors och KPMG borde ha insett 2008 att Tradingportföljen var övervärderas eller att det förelåg andra väsentliga brister. Underlaget talar även för att bankens styrelse och i viss mån även styrelsen i HQ AB borde ha insett att den var övervärderad eller att det förelåg andra väsentliga risker. Vid en samlad bedömning uppger dock domstolen att det inte kan slås fast att KPMG och Johan Dyrefors och inte heller styrelserna borde ha insett allvaret i bristerna. Vid ingången av 2009, menar domstolen, att samtliga svarande var medvetna om att banken inte hanterade värderingen av tradingportföljen och resultatföringen på ett sätt förenligt med IAS/IFRS.

Under hösten var styrelsen i banken samt Mats Qviberg och KPMG och revisorn Johan Dyrefors medvetna om att tradingportföljen sannolikt var övervärderad och att det handlade om flera hundra miljoner kronor. Domstolen konstaterar även att det fanns underlag tillgängligt för styrelsen i HQ AB men att det även fanns underlag som talade i en annan riktning och därför kan domstolen inte konstatera att dessa ledamöter borde ha känt till dessa brister.

Vårdslöshet

Domstolen skriver dock att de styrelseledamöter som satt i båda styrelserna hade kännedom om vad som skedde i banken. Domstolen nämner även att bland annat Mats Qviberg var i ond tro när han tagit beslutet att en avveckling inte skulle ske av Tradingportföljen "utan att handeln skulle fortsätta med förhoppningen att en avveckling kunde ske till en lägre förlust eller ingen förlust alls".

Domstolen skriver: "Mats Qviberg borde ha vidtagit erforderliga åtgärder för att informera sig avseende de rätta förhållandena rörande värderingen av Tradingportföljen. Det har ålegat honom att informera styrelsen i HQ AB om detta samt tillse att styrelsen fick ta ställning till behovet av eventuella åtgärder i anledning av detta. Så har inte skett".  Domstolen skriver även att även Mikael König, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström och Thomas Erséus hade detta ansvar men att de inte agerade.

Domstolen konstaterar även att Johan Dyrefors agerat oaktsamt när han undertecknade den 11 mars 2010 en ren revisionsberättelse för "HQ AB:s bristfälliga års- och koncernredovisningen för år 2009. Det skedde med vetskap om att Tradingportföljen var värderad med en felaktig värderingsmetod samt att all tillgänglig information indikerade att det förelåg en övervärdering med flera hundra miljoner kr". 

Skadeståndsansvar

När det gäller HQ:s påstående om vårdslöshet skriver domstolen att styrelsen i Banken kan "inte i tiden före ingången av hösten 2009 anses ha haft skäl att känna till eller förstå att det fanns någon risk för att Bankens bestånd skulle äventyras till följd av dess kapitalsituation eller för att FI skulle komma att återkalla dess tillstånd".

 Domstolen är tydlig med att det har förelegat brister och att Banken har åsidosatt ett flertal skyldigheter och att styrelsen i Banken inte har fullgjort vad som ankom på den. "Styrelseledamöterna och VD i Banken hade kännedom om den bristfälliga värderingen och bristerna rörande resultatföringen. De hade även anledning att uppfatta att riskerna i Tradingportföljen hanterades på ett ofullständigt och delvis bristfälligt sätt”, skriver domstolen.

Vidare skriver domstolen att ”sammantaget gäller att styrelseledamöternas agerande, framför allt genom deras underlåtenhet att vidta tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna har agerat på ett sätt som inte kan anses ha motsvarat de krav på omsorg som aktiebolagslagen uppställer. Det har ålegat styrelseledamöterna och VD att vidta mer kraftfulla åtgärder för att åstadkomma en bättre hantering av tänkbara konsekvenser av bristerna, dvs. en bättre riskkontroll”. 

Den beskrivna oaktsamheten förelåg i tiden från och med "slutet av år 2009 eller åtminstone efter årsskiftet". Domstolen riktar kritik mot samtliga styrelseledamöter i banken och särskilt mot Stefan Dahlbo i egenskap av ordförande samt på Mikael König i egenskap av vd.

Sambandet mellan agerandet och skadan på banken håller dock inte domstolen med om.

”Det saknas anledning att uppfatta att styrelsens oaktsamma agerande i och med den uppkomna situationen präglades av andra hänsyn än ett lojalt tillvaratagande av Bankens intressen. Styrelsens agerande kan fram till inledningen av år 2010 sammantaget inte anses ha varit annat än ägnat att främja dessa intressen, inbegripet Bankens intresse att inte mista tillståndet att bedriva bankrörelse. Det saknas därför förutsättningar att med hänvisning till den oaktsamhet som konstaterats ålägga styrelseledamöterna i Banken ansvar för konsekvenserna av att FI återkallade Bankens tillstånd”, skriver domstolen.

Ansvar för skada i HQ AB

Vilket ansvar ett moderbolags styrelseledamöter har över vad som händer och sker i dotterbolaget är en omdiskuterad fråga. Tingsrätten skriver att "utgångspunkten är att varje aktiebolag inom en koncern utgör ett eget rättssubjekt samt att en koncern inte utgör något eget rättssubjekt". Domstolen skriver att styrelsen i banken agerade med ett självständigt ansvar för bankens angelägenheter.

"Styrelsen i ett moderbolag har inte till uppgift att bedöma ett dotterbolags ekonomiska ställning i vidare mån än vad som är motiverat utifrån syftet att kunna bedöma det egna bolagets ställning. Styrelsen i ett moderbolag ansvarar inte för förvaltningen av ett dotterbolags angelägenheter och den har i princip inte något ansvar för ett dotterbolags ekonomiska ställning. HQ AB:s ansvar som finansiellt holdingföretag gällde inte i förhållande till andra företag inom gruppen. Det ålåg institutet i gruppen, dvs. Banken, att uppfylla de skyldigheter som gällde, även på gruppnivå". 

Domstolen anser att det är osannolikt att FI skulle ha agerat på något annat sätt  även om vd, styrelseledamöterna och revissorn hade agerat på annat sätt än vad de gjorde. Banktillståndet hade alltså dragits in i vilket fall, enligt domstolen.

HQ AB:s skada enligt denna alternativa skadeberäkning utgörs av en minskad förmögenhetsmassa i HQ AB hänförlig till de förluster om 1.220 miljoner kronor som avvecklingen av Tradingportföljen medförde. Tingsrätten ställer sig dock frågande till "vad som orsakade att den slutliga förlusten blev så omfattande som den blev".

"Det har inte framkommit omständigheter som – givet de förhållanden som förelåg i början av år 2010 och den händelseutveckling som följde därefter – ger tingsrätten anledning att anse att ledamöterna, VD och revisor borde ha agerat annorlunda för att förlusterna skulle uppgå till ett lägre belopp än vad som faktiskt blev resultatet av avvecklingen. Det saknas därför skäl att ålägga någon av svarandena ansvar för den påverkan som angivna förhållanden hade för utfallet av avvecklingen av Tradingportföljen", skriver domstolen.

Rättegångskostnader

Nästan en halv miljard i rättegångskostnader spenderats för skadeståndsmålet och vinstutdelningsmålet gemensamt. HQ:s ombud har krävt ersättningar om cirka 180 miljoner kronor och de stämda har haft rättegångskostnader om 250 miljoner kronor. Många av de stämnda har även yrkat ett personligt betalningsansvar av HQ:s ombud på Franks advokatbyrå. Till grund för yrkandet har de sammanfattningsvis anfört att processföringen har varit vidlyftig och oklar samt innehållit påståenden som saknat fog. Domstolen avslog yrkandena. 

"När det gäller ställföreträdarens och ombudens agerande under processen har de enligt tingsrättens mening medverkat till att föra målen framåt och de har på ett tillfredsställande sätt preciserat talan och svarat på tingsrättens förelägganden. Det finns inte grund för påståendet att ställföreträdaren och ombuden framfört påståenden som de insett eller bort inse saknat fog. Med hänsyn till processens omfång och den tid som den pågått har kärandens talan inte ändrats på ett sätt som kan kritiseras", skriver domstolen.

Vidare har svarandena pekat på att HQ AB inte kommer att kunna betala rättegångskostnaderna vid en ogillande dom. Domstolen uppger dock att detta inte är en sådan omständighet som kan medföra personligt betalningsansvar.

Domstolen beslutar i domen att HQ AB ska ersätta svarandenas kostnader med cirka 260 miljoner kronor.

Tidigare har åklagare förlorat en uppmärksammad brottmålsrättegång mot ledningen – Mats Qviberg och alla de övriga åtalade friades helt.

De som HQ AB har stämt på skadestånd är följande:

Mats Qviberg, före detta styrelseordförande i HQ

Stefan Dahlbo, före detta vd HQ

Curt Lönnström, före detta ledamot i HQ

Tomas Erséus, före detta styrelseledamot i HQ

Mikael König, före detta vd i HQ Bank

Johan Piehl, före detta styrelseledamot i HQ

Pernilla Ström, före detta styrelseledamot i HQ

Carolina Dybeck Happe, före detta styrelseledamot i HQ

KPMG, HQ:s revisionsfirma

Johan Dyrefors, revisor för HQ på KPMG

Öresund AB, huvudägare i HQ

Platsannonser

Logga in