HQ AB "grovt vårdslösa", enligt domstolen

Tingsrätten gick på KPMG:s linje – den åberopade tradinginstruktionen får inte användas som bevis.
HQ AB:s "grova vårdslöshet" riskerar att göra kärandeombuden personligt betalningsansvariga.

Uppdaterad 2017-02-21
Publicerad 2017-02-21

Processbolaget HQ AB har flera gånger åberopat ny bevisning i målet mot HQ Banks tidigare styrelse. Anledningen är detaljer som de menar framkommit under huvudförhandlingen gällande värderingsmodellen i tradingverksamheten.

HQ Bank ändrade hur de värderade sin tradingverksamhet 2007, något som blivit ämne för diskussion i rätten under det pågående civilrättsliga målet. Enligt HQ AB har dessa uppgifter betydelse för vad de svarandena faktiskt insett och borde ha insett rörande bristerna i bankens värderingsteknik.

KPMG – som stått för avvisningsyttrandet i frågan – menar å sin sida att ingen ny information framkommit utan att HQ AB haft tillgång till uppgifterna om den nya värderingsmodellen innan huvudförhandlingen inleddes.

I går kom det slutliga beskedet att tingsrätten går på KMPG:s linje och avslår yrkandet om ny bevisning.

"Det får vidare anses överrumplande för motparterna att omständigheterna och bevisningen förs in i målet i detta skede och vid en samlad bedömning finner tingsrätten att HQ AB härvid får anses ha förfarit grovt vårdslöst. Nu åberopade omständigheter samt bevisning lämnas därför, med stöd av 43 kap. 10 § rättegångsbalken, utan avseende", skriver domstolen.

Vidare skriver de:

”Tingsrätten kan inte godta HQ AB:s påståenden om att bolaget först under huvudförhandlingen haft anledning och förutsättningar att överväga de aktuella omständigheterna och bevisningen. HQ AB har redan innan huvudförhandlingen haft faktisk tillgång till den nu åberopade tradinginstruktionen. Till detta kommer att HQ AB känt till att tradinginstruktionen hade en annan lydelse före den 8 oktober 2007. Det förhållandet att handlingen ingått i ett omfattande underlag föranleder ingen annan bedömning”.

Advokat Torgny Wetterberg, som företräder KPMG är nöjd med domstolens beslut:

– Vi har invänt mot HQ AB:s process-stil och tyckt att de varit anmärkningsvärt slarviga och domstolen delar den uppfattningen och funnit att de varit grovt vårdslösa, det tycker vi är tillfredsställande, säger han till Realtid.se.

En konsekvens för HQ AB kan bli att kärandeombuden blir personligen betalningansvariga för det kostnader som den "grova vårdslöshten" kan ha medfört.

Realtid.se söker ombud för HQ AB.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

43 kap. 10 § Rättegångsbalken

Om en part under huvudförhandlingen ändrar eller gör tillägg till tidigare lämnade uppgifter eller om han åberopar omständigheter eller bevis som han inte uppgett före förhandlingens början, får det nya materialet lämnas utan avseende, om det kan antas att parten genom detta förfarande försöker förhala rättegången eller överrumpla motparten eller att parten annars handlar i otillbörligt syfte eller av grov vårdslöshet. Lag (1987:747).

Platsannonser

Logga in