Finans

Förlust och nyemission i Pegroco

Investmentbolaget Pegroco som är noterat på Firsth North Stockholm gjorde en förlust på 14 miljoner kronor under första kvartalet 2017.

Uppdaterad 2017-05-31
Publicerad 2017-05-31

Nettoomsättningen i investmentbolaget uppgick till 55,2 miljoner kronor under första kvartalet i år. Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 4,8 miljoner.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,1 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till -0,62 kronor.

Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 717 392 stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50 miljoner kronor.

Delårsrapporten för Q1 2017 är upprättad i enlighet med IAS/ IFRS. Det är första gången bolaget tillämpar den redovisningsprincipen. Omräkning av jämförelsesiffrorna per 2016-03-31 har inte gjorts. Då koncernen har bildats först i år lämnas inga jämförelsesiffror på koncernnivå.

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Platsannonser