FinansNyhet

FI redovisar resultat från internrevision

Publicerad

Avsaknad av ordinarie chef samt hög personalomsättning är orsakerna till ett sämre samarbete och dialog på Finansinspektionens sektion för banktillsyn.

Realtid.se

I dag presenterar Finansinspektionen resultatet på två granskningar som berör arbetsklimatet och rutiner på myndigheten.

Finansinspektionens granskningar startades efter medieuppgifter om att "det kan finnas en kultur på FI som bland annat går ut på att FI inte skulle våga ta "tuffa" beslut". Medieuppgifterna sade även att FI:s ledning inte lyssnade på medarbetarna och inte var beredd att ställa hårda krav på bankerna. Enligt FI kom detta efter en intern promemoria om Nordeas så kallade interna modeller för beräkning av kapitalkrav. I förra veckan kom slutsatserna av en fördjupad granskning av Nordeas modell som resulterade i att Nordeas kapitalkrav höjdes med 13,8 miljarder kronor, en lägre siffra än den som först lyftes fram i medierna.

"Påståendena om brister i arbetsklimat och kultur var av en annan karaktär. Det var en bild vi i FI:s ledning inte kände igen. Att FI skulle vara mjuk mot bankerna motsägs också av att FI ställer tydligt hårdare krav än vad som följer av internationellt överenskomna regler", skriver ordföranden Sven- Erik Österberg och Generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Annons

De ansåg dock att anklagelserna var så pass allvarliga och avgörande för förtroendet för FI:s integritet och sätt att arbeta att de gav i uppdrag om en internrevision som skulle granska FI:s beslut och processer kring tillsyn av banker. Syftet var att säkerställa att tillsynen uppfyller kraven på tydlighet, rättsäkerhet samt grundas på en förutsättningslös och allsidig analys. Internrevisionen skulle även genomföra en extra medarbetarundersökning kring arbetsklimat och ledarskap.

Av internrevisionens granskning framgår att det inom området bank finns enheter där samarbete och dialog fungerar "mindre bra". FI förklarar detta med att det varit en hög personalomsättning samt att enheterna periodvis saknat en ordinarie chef.

Positivt för myndigheten är dock att internrevisionen gjort bedömningen att FI följer Eba:s nya riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder. Beslut som är tagna är därmed tydliga, rättsäkra och baseras på gedigen analys.

Annons

Trots kritik mot myndigheten har internrevisionen inte heller "funnit brister i processen som visar på att kulturen skulle vara sådan att FI inte vågar ta "tuffa" beslut.

Under granskningen har IR dock gjort ett antal observationer där FI rekommenderas att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra processerna".

De förbättringsåtgärder som FI rekommenderas att göra är att ytterligare förbättra processerna, FI bör särskilt "formalisera rutiner vilket skulle innebära effektivare styrning för medarbetarna, samstämmighet mellan styrande dokumen t och faktiska arbetssätt samt att roller och ansvar tydliggörs".

Annons

Förbättringspotential finns vad gäller processer kring banktillsyn avseende styrdokument, organisation samt processer, enligt internrevisionen.

Enligt internrevisionen saknas det ett internt övergripande ramverk för ÖuP (Översyns- och utvärderingsprocessen) och formaliserade metoddokument för vissa riskenheter. FI har skapat ett tillsynsteam för att öppenheten och arbetsklimatet på myndigheten ska bli bättre. Tillsynsteamet har dock inte funnits tillräckligt länge för att rutiner ska finnas på plats. Samarbetet bland de anställda har därmed försvårats.

"Som FI:s ledning tar vi till oss rekommendationerna. Ett intressant förslag är exempelvis att införa bedömningskommitéer för att se till att riskexperters tas till vara på rätt sätt", skriver ordföranden Sven-Erik Österberg och Generaldirektör Erik Thedéen vidare.

Av medarbetarundersökningen framgår att FI:s arbetsklimat präglas av öppenhet och positiv stämning samt att medarbetarna anser att deras erfarenheter och kompetens tas till vara. De har också högt förtroende för högsta ledningen, liksom för övriga chefer.

Resultaten skiljer sig åt mellan olika områden på FI, Omdömena från området Bank är genomgående något lägre än för FI som helhet.

Annons