Finans

EQT-partners överklagar upptaxering

EQT-rådgivare är kritiska till Förvaltningsrättens bedömningar och anser bland annat att domstolen ignorerat edsvurna vittnesförhör.

Uppdaterad 2016-08-11
Publicerad 2016-08-10

I maj kom förvaltningsrättens dom som gick på Skatteverkets linje att upptaxera ett 20-tal EQT-rådgivare. Skattekraven uppgick till tiotals miljoner kronor med hänvisning till de så kallade 3:12-reglerna för fåmansbolag.

Målet rör utdelningen EQT-rådgivarna fått på de aktier de äger i CBTJ Equity BV samt EQT IV Equity BV (GP-bolagen). Avgörande i målet är om dessa aktier ska beskattas på grund av det uppdrag EQT Partners AB utför som investeringsrådgivare till bolagen.

Förvaltningsrättens dom där slutsatsen var att utdelningarna ska beskattas, enligt 3:12-regeln för fåmansbolag, har nu överklagats av samtliga parter.

EQT-rådgivarna, som med detta besked upptaxeras, har genom sina ombud, Ingrid Melbi och Magnus Johnsson på PWC, klagat på Förvaltningsrättens dom i en 51 sidor lång inlaga till Kammarrätten.

De pekar återkommande på att EQT-rådgivarna inte var anställda i dessa två bolag och därmed inte ska skatta för utdelning från bolagen. Förvaltningsrätten ansåg nämligen att de varit verksamma i betydande omfattning i bolagen på grund av den rådgivning som ägt rum.

"I nu aktuellt fall fattar klagandena inga strategiska affärsbeslut eller beslut om investeringar för GP-bolagens räkning. GP-bolagen har egna styrelser som fattar samtliga beslut och har också tillgång till egna anställda i det systerbolag som sköter GP-bolagens verksamhet".

Ombuden skriver vidare i inlagan att:

"Klagandena ägnar all sin arbetstid åt rådgivningsbolagets verksamhet. Mellan rådgivningsbolaget och GP-bolagen föreligger ett rådgivningsavtal enligt vilket GP-bolagen erhåller rådgivning från EQT-partners AB mot marknadsmässig ersättning".

I inlagan hänvisar man även till den muntliga förhandlingen där domstolen tagit del av "omfattande bevisning" i form av vittnesförhör under ed som berättade och bekräftade hur verksamheten bedrivs samt tydliggjorde "den för målet avgörande uppdelningen i en förvaltande och en rådgivande del".

Kritiskt skriver ombuden att den omfattande bevisningen berördes endast "knapphändigt" i förvaltningsrättens dom.

För att ytterligare försvara sig mot Skatteverkets och domstolens bedömningar om att EQT-rådgivarna varit verksamma i bolaget pekar de på att de flesta äger mindre än 2 procent av aktierna i respektive GP-bolag. I en rekommendation från Skatteverket framgår det nämligen att anställda med mindre del av aktierna i företaget inte bör anses vara verksamma i betydande omfattning och därmed iunte ska beskattas enligt 3:12-regeln, enligt inlagan.

Av förvaltningsrättens domskäl framgår dock att man grundat sitt avgörande på att det är en fråga om en "gemensamt bedriven verksamhet" och hänvisar till en dom där man inte räknat det individuella innehavet utan slagit samman innehaven. De klagande från EQT pekar däremot på att majoriteten av dem inte äger aktier i EQT partners AB och därför inte kan jämföras med den aktuella domen.

Även Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom i de delar myndigheten mötte motgång. Det rörde bland annat inkomståret 2008 där förvaltningsrätten ansåg att det saknades utredning kring ett av bolagen för att kunna bedöma om det rörde sig om ett fåmansbolag eller ej. Skatteverket uppger dock att EQT-rådgivarna vid det tillfället indirekt ägde 79,40 procent av bolaget.

Skatteverket klagar även på att förvaltningsrätten delvis befriat EQT-rådgivarna från skattetillägg på grund av frågornas komplexitet och på grund av lång utrednings- och handläggningstid. Skatteverket menar att handläggningstiden beror på myndighetens "välvillighet att medge förlängd anståndstid med att utveckla talan" och att det varit en pågående skriftväxling i domstolen.

Skatteverket anser inte att detta motiverar halverat skattetillägg och anser inte heller att skattefrågorna är så pass svåra att de "motiverar delvis befrielse från skattetillägg" för åren 2008 till 2010.

Platsannonser