Annons

Annons

pall_allra.jpg

Alexander Ernstberger
Korrespondensen mellan Allrakoncernen och Gernandt & Danielsson fyllde en hel lastpall om ca 500 kilo papper när Ekobrottsmyndigheten skrev ut den.

"En rättvis rättegång inte möjlig"

Advokatsekretessen har brutits. Allras ombud pekar på en lastpall full med utskrifter från mejlkorrenspondens mellan Allra och Gernandt & Danielsson som EBM skrivit ut och Pensionsmyndigheten tagit del av. Ombuden tar i från tårna och ger en liknelse med ryskt mål där staten gjorde intrång i kommunikation mellan advokat och klient.

Allra har i ett drygt 100-sidor långt yttrande i tvisten mot Pensionsmyndigheten lagt fokus på frågan hur företaget ska kunna få en rättvis rättegång när mejlkorrenspondens mellan bolaget och dess ombud lämnats över från Ekobrottsmyndigheten till Pensionsmyndigheten.

Mejlkorrenspondensen mellan Allrakoncernen och advokatfirman Gernandt & Danielsson fyllde en hel lastpall om cirka 6 500 kilo papper när Ekobrottsmyndigheten skrev ut denna, framgår det av yttrandet som även illustreras av en mms-bild.

”Staten har i anslutning till detta mål alltså inkräktat på Allras och övriga Allrabolags grundlagsskyddade rätt till förtrolig korrespondens med sina advokater på ett extremt flagrant sätt. När det gäller allvarligheten går det inte att nå längre ut på skalan än att staten tar all advokatkorrespondens för ett bolag som finns vid en given tidpunkt och sedan helt sonika ger till bolagets motpart i tvisten”, skriver ombuden Marcus Johansson och Daniel Waerme på Gernandt & Danielsson.

Annons

Annons

Vidare skriver ombuden: "För att sätta saken i sitt rätta perspektiv: den som går igenom Europadomstolens praxis kommer att få svårt att finna något exempel på ett så djupgående, omfattande och exceptionellt ingrepp i advokatsekretess som föreligger i detta mål. Det enda jämförbara exemplet som kommer i närheten av svenska statens agerande avseende Allra synes vara ryska statens intrång i kommunikationen mellan Khodorkovskiy och dennes advokat i målet Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (”Khodorkovskiy 2”). Vilket ger perspektiv på det aktuella målet. I det fallet kom det dock inte som en överraskning för klienten i efterhand att korrespondensen röjdes för motparten vilket det gjorde för Allra".

Vidare skriver de att det även rör sig om respekten för advokatyrket och en fråga om skyddet för advokatgärningens grundbult – advokatsekretessen. Ombuden menar att det inte rör sig om en sedvanlig fråga om processhinder utan om en fråga av stort allmänintresse inom hela EU.

”Samtidigt förmår staten genom Pensionsmyndigheten inte åberopa något legitimt skäl för detta omfattande ingrepp i Allras fri- och rättigheter som ens kommer i närheten av vad som krävs ens för långt mindre allvarliga i ingrepp i rätten till förtrolig korrespondens med advokat”.

Allras ombud vill att tingsrätten ska pröva om det under rådande förutsättningar kan hållas en rättegång som uppfyller gällande krav på en rättvis och rättsäker rättegång eller om målet ska avslutas.

Allras ombud beskriver att EBM beslagtagit 1,1 miljoner mejl (det så kallade IT-beslaget), i en husrannsakan den 10 oktober 2017, och därefter lånade ut en hårddisk med dessa 1,1 miljoner mejl till Pensionsmyndigheten. Husrannsakan ägde rum på Allra Sveriges kontor på Sveavägen i Stockholm. Kontoret användes av samtliga Allrakoncernens bolag och deras medarbetare i Sverige samt även som arbetsplats för vissa befattningshavare i Allra, bland andra Olle Marcusson.

Redan vid husrannsakan ifrågasatte Allras ombud, som kom till platsen, om egendom tillhörande andra bolag än Allra Sverige fick tas i beslag. Svaret blev att det saknade betydelse vems egendomen tillhörde och att allt som påträffades på plats i lokalerna kunde tas i beslag. Varken ombuden eller Allrakoncernens befattningshavare fick övervaka och dokumentera vad EBM tog med sig.

Utöver datorer, lagringsmedia och skriftligt material som fanns på Alexander Ernstbergers och Olle Marcusssons kontor tog EBM även innehållet på Allra-koncernens servrar genom så kallad spegling på plats.

Redan då tog Allras ombud upp frågan om advokatsekretessen och pekade på att mejlkontona kopierades.

Marcus Johansson och Daniel Waerme skriver även att Pensionsmyndigheten har, genom EBM:s beslag, tagit del av en stor mängd mejlkorrenspondens mellan Allras befattningshavare och advokatbyrån Arendt & Medernacht i Luxemburg.

"Den advokatkorrespondens som Pensionsmyndigheten har tillgång till är följaktligen mycket omfattande även vad gäller de luxemburgska advokaterna vid Arendt & Medernacht. Bara utredningen avseende mejlkorrespondensen till och från Olle Marcusson och Mats Lewicki utvisar att mer än 6 000 mejl har gått till och från de luxemburgska advokaterna under perioden”.

Marcus Johansson och Daniel Waerme skriver att EBM saknade rätt att beslagta advokatkorrespondensen även på den grunden och att det gällde beslagsförbud.

Ombuden hänvisar till EBM-åklagaren Thomas Hertz tjänsteanteckning som upprättades i samband med utlåningen till Pensonsmyndigheten, den 28 november 2017, där det framgår att någon sekretessprövning inte genomfördes innan utlåningen. Att Pensionsmyndigheten nu uppger att en sådan genomfördes är en efterhandskonstruktion, enligt Allras ombud.

Ombuden skriver att det står klart att det skett ett brott mot sekretesslagstiftningen när Ekobrottsmyndigheten lånade ut Allras advokatkorrenspondens till Pensionsmyndigheten.

Marcus Johansson och Daniel Waerme pekar även på att det tog ett tag innan Allra fick veta att Pensionsmyndigheten tagit del av mejlkorrenspondensen. Utlåningen ägde rum den 28 november 2017 och Allra fick kännedom om detta först genom kvarstadsprocessen under juni 2018.

”Det betyder att Pensionsmyndigheten under arbetet med din mycket omfångsrika stämningsnasökan och begäran om kvarstad hade full insyn i hur Allra resonerade och avsåg att argumentera i olika centrala frågor och vilken bevisning Allra hade och hur man värderade den, men också i vad mån Allra över huvud taget skulle vara förberett för en kvarstadsprocess”.

Ombuden skriver att det framgår genom mejl som man fått från åklagaren Thomas Hertz att samarbetat mellan myndigheterna syftade till att ge Pensionsmyndigheten processuella fördelar.

Marcus Johansson och Daniel Waerme skriver slutligen att "Allra är av uppfattningen att frågan om Pensionsmyndighetens talan ska ogillas eller avvisas på grund av brott mot artikel 6 och artikel 8 i Europakonventionen ska prövas av tre lagfarna domare”.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons