Grafik från Ekobrottsmyndighetens pressinformation om de fyra åtalen i Allra-målet.
Ekobrott

EBM har väckt åtal i Allra-målet

(Uppdaterad) Fyra personer åtalas i den så kallade Allra-härvan. Tre personer krävs på 138 miljoner kronor i skadestånd.

Uppdaterad 2018-10-01
Publicerad 2018-10-01

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot fyra personer i den så kallade Allra-härvan.

Åklagare Thomas Hertz åtal rör händelser som utspelade sig främst under våren 2012. Åtalet avser endast de personer som åklagaren kunnat nå under förundersökningen bland dem Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. Åklagaren uppger dessutom att de nu inte är misstänkta för de händelser som utspelade sig under december 2012.

Det är fortfarande två personer som är häktade i sin frånvaro avseende båda händelserna under 2012. Förundersökningen pågår fortfarande avseende dem, framgår det vidare.

Åtalet rör även S2 Invest AB samt DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman åtalas för mutbrott, grovt brott och grovt tagande av muta. Det framgår av åtalet att de tillsammans under våren 2012 begärt och godtagit ett löfte om en otillbörlig förmån värd 101,5 miljoner kronor för utövande av den förtroendeställning Svensk Fondservice haft.

Alexander Ernstberger och David Persson Rothman tog emot cirka 50,8 miljoner kronor vardera i form av en fordran på Firstmile Asset Holding i maj 2012. Fordran betalades sedan ut i två omgångar under 2012 och 2013.

EBM skriver att gärningarna är att bedöma som grova särskilt med "beaktande av de innefattat missbruk av en särskilt ansvarsull ställning, avsett betydande värde och varit av särskilt farlig art”.

Vidare framgår det att allras tidigare fondchef Olle Markusson åtalas för bestickning, grovt brott och grovt givande av muta.

Åklagaren pekar på att det är han som, under våren 2012, har erbjudit och utlovat en otillbörlig förmån värd 101,5 miljoner kronor till Ernstberger och Persson Rothman.

Han har därefter lämnat förmånen i form av fordringar på Firstmile Asset Holding och därefter tillsett att fordringarna kunnat betalats ut till duon.

Ernstberger åtalas även för trolöshet mot huvudman, grovt brott, då han har tillsammans med Johan Bergsgård och "i samförstånd under 2012 missbrukat förtroendeställningen genom att fatta eller föreslå beslut om investeringar som kom att medföra skada för investeringsfonderna”. Besluten om investeringarna ledde till att investeringsfonderna köpte värdepapper för ett pris som med minst 137 761 194 kronor överstigit det pris investeringsfonderna annars hade behövt betala.

"Detta har inneburit skada eller beaktansvärd risk för slutlig skada hos Pensionsmyndigheten eller hos Gustavia Fonder AB, som varit fondbolag."

Olle Markusson som åtalas för medhjälp har främjat gärningen genom att ha konstruerat värdepappren genom att föreslå beslutet om investering i värdepappren för Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård och genom att hantera värdepapper och pengar vid köpen.

Åklagaren anser att dessa brott ska anses som grova då det upprättats oriktiga handlingar vilka använts för att dölja den uppkomna skadan samt genom att huvudmannen tillfogats betydande skada.

David Persson Rothman åtalas även för penninghäleri, grovt brott, då han medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendomen som härrör från de förvärv som investeringsfonderna gjort, enligt ovan nämnda brottsbeskrivningar. Enligt åklagaren har åtgärderna vidtagits för att dölja egendomens ursprung.

Olle Markusson åtalas även för grovt bokföringsbrott i Oak Capital från maj 2011 till och med april 2012. Åklagaren pekar på att han den 30 maj bokfört eller låtit någon annan bokföra en upplupen intäkt på datumet den 30 april om cirka 132 miljoner kronor trots att den intäkten inte funnits då samt att bokfört den utan tillräckligt underlag. Detta har lett till att cirka 100 miljoner kronor kunnat delas ut från bolaget under bolagsstämman trots att det inte funnits tillgängligt som utdelningsbart eget kapital.

Åklagaren yrkar på tio års näringsförbud för Alexander Ernstberger och David Persson Rothman samt ett förverkande om 50,8 miljoner kronor vardera solidariskt med S2 Invest AB och DPR Invest AB.

S2 Invest och DPR Invest bör även, enligt åklagaren åläggas företagsbot om 5 miljoner kronor vardera.

Åklagaren yrkar också på att Olle Markusson får tio års näringsförbud.

Motiveringen till yrkandet är att Markusson, enligt åklagaren, grovt har åsidosatt sina skyldigheter vid utövande av näringsverksamhet och har därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom åsidosättandet syftat till betydande vinning och eftersom det orsakat eller varit ägnat att orsaka betydande skada.

I åtalet yrkar också Pensionsmyndigheten att Johan Bergsgård, Alexander Ernstberger och Olle Markusson solidariskt förpliktas att betala skadestånd på 137,8 miljoner kronor, eller närmare bestämt 137 761 194 kronor samt ränta på beloppet enligt räntelagen från den 5 juni 2012 till dess betalning sker.

Samtliga fyra åtalade nekar till brott.

Något datum för förhandlingen i tingsrätten angående åtalet har ännu inte bestämts.

Alexander Ernstberger tillbakavisar alla anklagelser och är mycket kritisk till åklagaren. "Han har fel i sak och har inte förstått hur branschen fungerar", säger han till Dagens Industri.

Realtid.se söker Alexander Ernstberger.

Platsannonser