Finans Nyhet

Deloitte lägger alla kort på bordet i målet mot Allra

Taggar i artikeln

Allra Deloitte
Publicerad
Uppdaterad

Deloitte bestrider genstämning och presenterar en utförlig beskrivning av den utökade granskningen i Allra som genomfördes i början av 2017.

Sara Johansson

Rättsprocessen mellan Deloitte och Allra startades i december 2017. Deloitte kräver 978.900 kronor exklusive moms för ett revisionsuppdrag i Allra Sverige AB. I samband med revisionsuppdraget har Deloitte genomfört  en utökad granskning under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017. Allra som bestrider fakturan har i sin tur genstämt Deloitte och menar att revisionsbyrån lämnat i förtid och att byråns revision inte varit till nytta. 

Deloitte bestrider i sin tur genstämningen och utvecklar nu sin talan. Revisionsbolaget presenterar stora delar av utredningen som man gjorde under revisionsuppdraget.

Deloitte uppger att man valde att avträda som revisor efter att man lämnat in en anmälan gällande misstanke om brott till Ekobrottsmyndigheten. ”Deloitte har avbrutit uppdraget i förtid i enlighet med lag och god revisionsed”, framgår det samtidigt som revisionsbolaget, med hjälp av Jonas Benedictsson och Magnus Stålmarker på Baker Mckenzie, uppger att man i dessa förhållande har full rätt till ersättning för nedlagt arbete på grund av revisionsuppdraget.

Annons

Deloitte beskriver granskningen och de löpande kontakterna med Allra. Det var i samband med bokslutsgranskningen avseende räkenskapsåret 2016 som det framkom information som föranledde behov av utökad granskning av bland annat omfattande avstämningar såväl med Allra, internt inom Deloitte och med revisorerna i Allras dotterbolag.

Revisorn i Allra Dubai informerade under januari 2017 att han identifierat transaktioner med närstående som han ville diskutera med Deloitte. Dagen därpå framkom det genom telefonsamtal med revisorerna i Dubai och i Luxemburg att ”mycket betydande vinster genererats i Allra Dubai och att hela intjäningen i det bolaget härrörde från sju derivataffärer som genomförts med Allras fonder under 2016 samt att Allra Dubai inte haft några intäkter från externa kunder under 2016”.

Revisorn i Dubai ifrågasatte behovet av dessa transaktioner via Allra Dubai istället för att fondbolaget i Luxemburg genomförde transaktionen för fondernas räkning direkt med motpartsbankerna.

Annons

Deloitte uppger att detta var startskottet för en djupare genomgång där Deloitte kritiskt granskade verksamheten då denna information inte alls stämde överens med den tidigare affärsplanen som presenterats när verksamheten i Dubai etablerades 2015.

Deloitte förklarar att möten hölls med vd Alexander Ernstberger och cfo Tina Kinch men att revisionsbolaget inte fick några bra förklaringar till transaktionerna i Dubai. Deloitte träffade därefter vd för Luxemburg samt vd för Dubai, Olle Marcusson och Ewran Mersin.

”Den bild som började växa fram baserat på den utökade granskningen var att transaktionerna skulle kunna uppfattas som oetiska och inte i fondandelsägarnas intresse. Provisionerna som erlades till dotterbolagen avseende transaktionerna framstod som orimliga”, skriver revisionsbolaget.

Annons

Deloitte kontaktade därpå styrelseledamoten Karin Moberg och ordföranden Ebba Lindsö och berättade om transaktionerna som skett, de provisioner som erhållits och att det skett transaktioner med närstående.

”Båda företrädarna bekräftade nödvändigheten av såväl den utökade granskningen och det därtill följande utökade arvodet”, skriver Deloitte.

Ebba Lindsö avgick som styrelseordförande en vecka efter att hon fått informationen från Deloitte. Motiveringen till hennes avgång var bland annat att hon ansåg att hon inte hade fått tillräcklig och relevant information från Allras ledning.

Deloitte fick även information om att ledande befattningshavare i Allra ”hade varit drivande inom värderpappersbolaget Oak Capital Group AB som agerat mellanhand i derivattransaktioner under 2012 med Allras fonder som motpart”, skriver revisionsbolaget. Deloitte skriver att dessa transaktioner genererade stora intäkter och vinster i Oak Capital, vilka betalades av fondandelsägarna.

”Det framkom därmed ett mönster där Oak Capital redan 2012 och Allra Dubai under 2015 och 2016 genom derivattransaktioner med Allras fonder gjort betydande vonster där marknadsmässigheten kunnat ifrågasättas”.

Deloitte kontaktar Finansinspektionen den 20 februari med sina iakttagelser och dagen därpå, på ett kombinerat styrelse- och revisionsutskottsmöte i Allra, överlämnade Deloitte en erinran.

I erinran lyfte Deloitte ett antal frågeställningar till Allras styrelse där revisionsbolaget bland annat ifrågasatte behovet av Allra Dubai som mellanled i derivattransaktioner mellan fonderna, den höga intjäningen på transaktioner mellan närstående fonder samt de intressekonflikter som fanns kopplat till närståendetransaktionerna.

I början av mars 2017 beslutade Allras revisionsutskott att Catharina Lagerstam tillsammans med advokatfirman Linklaters skulle genomföra en oberoende utredning, vilket godkändes på ett styrelsemöte den 7 mars 2017. Det hölls dock ett nytt styrelsemöte redan den 9 mars 2017 där Alexander Ernstberger och David Persson motsätter sig att Catharina Lagerstam ska ansvara på utredningen. De ville även att utredningen endast ska omfatta Allra Luxemburg. Vid detta möte avgår Karin Moberg, styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet. Som skäl angav hon att hon saknade förtroende för ägarna och ledningen och att hon ansåg att de inte agerat med fondägarnas bästa för ögonen.

I mitten av mars 2017 besöker Deloitte vd:n i Luxemburg samt en förvaltare men får inte heller då en bra förklaring till varför Allra Luxemburg inte gjort transaktioner för fondernas räkning direkt med motparten utan via Allra Dubai.

”Deloittes bedömning var att Allra Dubais roll gällande dessa transaktioner har varit onödig och att fondbolaget skulle ha kunnat göra transaktioner direkt med motparterna och därigenom sparat betydande belopp för fondandelsägarna”.

Den 16 mars 2017 avregistrerade Pensionsmyndigheten Allras fonder ur premiepensionens fondtorg. Samma dag lämnade Deloitte in en anmälan till EBM och avgick från sitt uppdrag.

Deloitte uppger att Allra lämnade in en anmälan till Revisorsinspektionen i april 2017 för att tillsynsmyndigheten skulle utreda om det fanns skälig grund för Deloitte att avgå i förtid och om det var rimligt att debitera Allra för utökad granskning med ett arvode uppgående 978.900 kronor samt om Allra har rätt att få del av Deloittes revisionsakt. RI meddelade beslut den 9 november 2017 där tillsynsmyndigheten skrev av ärendet.

Deloitte står fast vid att revisionsakten inte ska lämnas ut till Allra och att uppdragsdokumentationen är Deloittes egendom.

Annons