Finans

Bättre information om flytträtt för pensionsförsäkringar

FI konstaterar att branschrekommendation som ska ge pensionssparare bättre information om flytträtt kärvar på några ställen. Vissa företag har ännu inte börjat följa den. Bland de övriga fattas ibland en viktig punkt i flyttfaktabladen – redovisning av löpande avgiftsuttag i kronor.

Uppdaterad 2016-12-28
Publicerad 2016-12-28

Finansinspektionen (FI) fick i juni 2014 uppdraget att verka för en överenskommelse inom livförsäkrings- och pensionsbranschen om att lämna begriplig information till pensionssparare. Tanken är att det ska gå att jämföra nuvarande försäkringsinnehåll med andra alternativ. Uppgifter som ska ingå är försäkringsskydd, nivån på risken, avgiftsuttag och storlek på flyttavgiften.

Arbetet med den nya branschstandarden har skett under branschorganisationen Svensk Försäkrings ledning, med FI som medlem i en styrgrupp.

FI har nu granskat hur införandet av rekommendationen fungerat bland företagen under det första året.  Förutom att peka ut specifika problem i efterlevnaden föreslår FI att rekommendationen förtydligas och ses över på två punkter:

När det gäller åtgärder mot administrativa hinder vid flytt behöver rutiner för när information bör lämnas före flytt göras tydligare, eftersom några företag här pekar på oklarheter. Viktigt är att flyttfaktabladen ska finnas producerade innan försäkringstagaren/den försäkrade fattar beslut att flytta sitt försäkringskapital.

Rekommendationen bör förtydligas till att inkludera alla alternativa tjänstepensionslösningar med individuella inslag avseende den försäkrades försäkringsinnehåll.
FI vill också ta upp frågan om rekommendationen ska utökas till att inkludera flytt från en sparform till en annan inom samma företag.

När det gäller flyttavgifter kan FI konstatera att nästan alla företag har oförändrade avgifter jämfört med den 1 juli 2014, dvs. strax efter att FI fick regeringsuppdraget. FI ifrågasätter dock behovet av uttag av vissa rörliga flyttavgifter när försäkringen verkat under lång tid.

Arbetet med införande av beräkningar av ett jämförpris fortsätter under ledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Jämförpriser för nysparande i kollektivavtalade tjänstepensioner, för privat pensionsförsäkring samt för individuell tjänstepension och kapitaltförsäkring planeras att lanseras innan sommaren 2017.

Platsannonser

Logga in