Revision

Arbetet mot internationell skatteplanering granskas

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens deltagande i arbetet mot internationell skatteplanering.

Publicerad 2017-02-14

Det pågår ett intensivt arbete internationellt för att motverka så kallad aggressiv skatteplanering i multinationella företag. Sedan förra året finns det ett EU-direktiv med regler mot skatteflyktsmetoder som påverkar den inre marknadens funktion. Förhandlingarna av direktivet gick rekordsnabbt och det antogs enhälligt av EU:s finansministrar. Nu behöver de svenska bolagsskattereglerna ses över och förändras så att de överensstämmer med direktivet.

Enligt de svenska skattepolitiska riktlinjerna, som är beslutade av riksdagen, ska skattepolitiken säkra goda och stabila skatteintäkter. Utöver det har skattepolitiken andra syften, bland annat ska den bidra till goda villkor för företagande och investeringar. I arbetet med nya skatteregler är det regeringens uppgift att göra en avvägning mellan de olika målen.

Riksrevisionens granskning syftar till att besvara frågorna om de skattepolitiska riktlinjerna varit vägledande i regeringens arbete med direktivet samt om målkonflikter har identifierats och om avvägningar mellan olika mål i sådana fall har redovisats.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2017.

Platsannonser

Logga in