Alexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vd och huvudägare i Allra. Foto: Allra
Juridik

Anstånd för Ernstberger – risk för obestånd

Kammarrätten har valt att tills vidare möta Alexander Ernstbergers önskemål om att skjuta upp skatteskulden tills målet är avgjort. I annat fall riskerade Ernstberger att försättas i obestånd.

Uppdaterad 2019-03-08
Publicerad 2019-03-08

Alexander Ernstberger vinner en framgång i Kammarrätten. Han klagade på förvaltningsrättens dom angående anstånd med betalning av skatt och arbetsgivaravgifter efter Skatteverkets beslut den 18 december 2018. Skatteverket kräver totalt 27,4 miljoner kronor i skatt samt 9,8 miljoner i skattetillägg för inkomster från beskattningsåret 2012.

Inför anståndsbeslutet skrev ombudet att det innebär stora skadeverkningar för Alexander Ernstberger om anstånd ej medges då det kan försätta honom i en obeståndsituation och framtvinga en försäljning av den kvarstadsbelagda permanentbostaden och aktierna i Alexander Ernstbergers onoterade bolag genom vilka Alexander Ernstberger försörjer sig.

Alexander Ernstbergers ombud skrev att det enda rimliga är att bevilja anstånd och låta målen gå sin gilla gång och låta domstolen i en slutlig prövning göra bedömningar ”och därmed förhindra förhastade och felaktiga beslut som kan leda till stora skadeverkningar”.

Ernstberger yrkade att Kammarrätten i Stockholm skulle genom ett tillfälligt anstånd, så kallat interimistiskt anstånd, förordna om anstånd med hela beloppet – och det var brådskande att få till ett beslut från domstolen innan beloppet skulle restföras den 4 mars.

Kammarrätten var snabba att medge ett tillfälligt anstånd av skatt för beskattningsåret 2012 och arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden oktober 2012.

Efter beslutet har Alexander Ernstbergers ombud även kommit in med en överklagandeskrift rörande skattebeskedet. Ombudet pekar på att det inte framkommer vilka överväganden som ligger till grund för domen samt att förvaltningsrätten noterat vissa tveksamheter, vilket ledde fram till att förvaltningsrätten gick med på att bevilja ett anstånd med 25 procent av skattebeloppet.

Vissa kärnfrågor som bland annat ska avgöras i brottmålsprocessen är även viktiga frågor i denna process såsom exempelvis hur inkomstens storlek ska beräknas. Skatteverket har utgått från en köpeskilling om 100 miljoner för aktieposten i Supero där det frånräknats ett marknadsvärde om 20 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in