Juridik

"Advokatens roll kommer bli mer strategisk"

"När vissa arbetsströmmar, till exempel DD-arbetet, helt eller delvis kan utföras av AI-system kommer klienterna vara i större behov av senior kompetens än junior kompetens. Advokatens roll kan därmed komma att bli än mer strategiskt rådgivande än den tidigare varit". Det säger Johannes Ericson, managing partner på Hamilton, till Realtid.

Uppdaterad 2017-12-21
Publicerad 2017-12-21

Johannes Ericson, managing partner på Hamilton, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Vi följer utvecklingen på området och har tillsatt en särskild projektgrupp för detta ändamål. Givetvis har vi även en tät dialog med våra klienter om deras syn på framtida behov. 

  Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Vi genomför för närvarande vissa program- och systemuppdateringar. Vad gäller upphandling av våra system och våra digitala leverantörer så har vi säkerställt att vi alltid ska använda oss av ledande aktörer och ledande tekniska lösningar.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Det är för tidigt att säkert kunna bedöma detta, men självklart innebär inträdet av AI i branschen att prisbilden kommer påverkas. Det kommer sannolikt också driva advokatfirmor att ytterligare renodla och specialisera sitt tjänsteutbud. Det finns också anledning att anta att advokatfirmor som vill behålla eller förbättra sin marknadsposition måste utnyttja digitaliseringen på ett mer proaktivt sätt. Till följd av digitaliseringen och en hårdnande konkurrens på en marknad som sannolikt inte blir så mycket större kommer advokatfirmorna i ökande utsträckning tvingas ägna sig åt effektivisering.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Fortfarande görs en hel del arbete på advokatfirmor som redan idag kan utföras bättre och billigare av andra leverantörer. Detta low-end-arbete, såsom enklare avtal, protokoll, registreringsärenden med mera, kommer sannolikt försvinna till andra, billigare leverantörer. Även arbetsströmmar som är förknippade med high-end-arbete – såsom digitalisering av DD-arbete, robotar för mer omfattande avtal, prediction in litigation med mera – lär komma att åtminstone delvis automatiseras.

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?
 
– Återigen är det för tidigt att säkert kunna bedöma detta, men en naturlig följd av digitaliseringen är att advokatfirmornas IT-avdelningar sannolikt kommer behöva förstärkas. Våra klientuppdrag kan också komma att förändras i så måtto att när vissa arbetsströmmar, till exempel DD-arbetet, helt eller delvis kan utföras av AI-system så kommer klienterna vara i större behov av senior kompetens än junior kompetens. Advokatens roll kan därmed komma att bli än mer strategiskt rådgivande än den tidigare varit.   

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år? 

– Trenden de senaste åren är att gearingen i branschen har sjunkit. Vår bedömning är att den trenden kommer hålla i sig ett tag till och att digitaliseringen kan spela en roll i detta.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Ja, det är vår bedömning.

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Ja, M&A, real estate samt corporate commercial (allmän avtalshantering) kommer sannolikt påverkas mer än andra områden.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Gränsdragningen avseende ansvar mellan advokatfirman och uppdragsgivaren vid användandet av AI måste säkerställas, och en förutsättning för att advokatfirman ska kunna ta ansvar för skador på grund av fel i AI-systemet är att dessa skador omfattas av dess ansvarsförsäkring.

 Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Inom vissa områden, såsom DD-arbete, enklare avtal, protokoll, registreringsärenden m m bedömer vi att det kan vara förhållandevis utbrett.

 Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Teknikskiftet kommer sannolikt innebära att en del av low-end-arbetet försvinner till andra, billigare leverantörer. Även arbetsströmmar som är förknippade med high-end-arbete – såsom digitalisering av DD-arbete, robotar för mer omfattande avtal, prediction in litigation med mera – lär komma att åtminstone delvis automatiseras. Klienterna förväntar sig att verkligt framstående advokatfirmor följer med i denna teknikutveckling. Detta kommer i sin tur driva på utvecklingen ytterligare från multi-disciplinary till ett mer renodlat, specialiserat tjänsteutbud.     

Platsannonser