Finans

VRG planerar företrädesemission

Venue Retail Group avser genomföra företrädesemission om cirka 95 miljoner kronor som är garanterad till 73,5 miljoner kronor, samt utreder möjligheterna att genomföra en riktad nyemission till anställda.

Publicerad 2020-07-16

Venue Retail Group har tidigare meddelat att bolaget förhandlar med ett antal aktieägare och andra investerare om tillhandahållande av en emissionsgaranti inför en planerad nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 95 miljoner kronor. Med hänvisning till pressmeddelandet den 10 juli 2020 om en uppgörelse med Nordea meddelar nu VRG också att bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om 73,5 miljoner kronor. Genom emissionsgarantin är företrädesemissionen säkerställd till cirka 77 procent och uppfyller därmed villkoren i bankfinansieringen om en företrädesemission som är garanterad till minst 60 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt emissionsgarantin ska företrädesemissionen uppgå till cirka 95 miljoner kronor. Styrelsens förslag till exakt emissionsstorlek, antal aktier som kommer att emitteras och teckningskursen i emissionen kommer att framgå i kallelsen till extra bolagsstämman som ska hållas senast den 30 november.

Emissionsgarantin, som uppgår till totalt 73,5 miljoner kronor, består av en kombination av tecknings- och garantiåtaganden som har erhållits från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia, Varenne  och Leif Rahmqvist samt intressenterna Lars Fins (bolagets vd) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot) (tillsammans ”garanterna”). De befintliga aktieägarna har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i företrädesemissionen.  Garanterna erhåller 8 procent av respektive garanterat belopp i kontant garantiersättning. Garantiersättning utgår inte för den del som omfattas av respektive befintlig aktieägares pro rata-andel i företrädesemissionen.

Emissionsgarantin är bland annat villkorad av att en beviljad ackordsuppgörelse vinner laga kraft och att en extra bolagsstämma beslutar om en minskning av aktiekapitalet, en sammanläggning av aktier och om genomförande av företrädesemissionen. Emissionsgarantin är vidare villkorad av att aktieägare med innehav om 26 106 145 aktier av serie C i bolaget begär omvandling av sina aktier till aktier av serie B och att omvandlingen verkställs före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning.

De befintliga aktieägarna har som en del av emissionsgarantin åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för minskning av aktiekapitalet, sammanläggningen av aktier och genomförandet av företrädesemissionen.

Det är bolagets bedömning att VRG kommer att ha tillräckligt rörelsekapital för att klara driften under åtminstone de kommande 12 månaderna om företrädesemissionen om cirka 95 miljoner kronor blir fulltecknad, en ackordöverenskommelse med Bolagets borgenärer träffas och mot bakgrund av Bankfinansieringen. Om företrädesemissionen inte blir fulltecknad och enbart det garanterade beloppet om 73,5 miljoner kronor inflyter till bolaget, måste bolaget utvärdera ytterligare finansieringslösningar och/eller kostnadsbesparingar. Om en ackordsuppgörelse inte träffas är bolagets fortsatta drift hotad. 

Utöver företrädesemissionen och i syfte att knyta butikschefer och anställda vid huvudkontoret närmare bolaget avser styrelsen undersöka möjligheten att, till marknadsmässiga villkor, genomföra en riktad nyemission till sådana anställda i samband med genomförandet av den planerade företrädesemissionen.

Platsannonser

Logga in