Finans Nyhet

”Vanligt missförstånd att hållbarhet kostar avkastning”

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, Kristofer Dreiman, chef för Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringars kapitalförvaltning, Marianne Bogle, Executive Director på CSR Sweden och Emma Rost, pr-konsult på kommunikationsbyrån Westander.
Publicerad
Uppdaterad

Inom finansbranschen betraktas ”hållbara investeringar” allt mer som en förutsättning för lönsamma affärer. Fredagspanelen svarar idag på varför de tror att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning och inom vilken bransch det finns störst potential för hållbara investeringar.

Miriam Istner-Byman

Fredrik
Nordström

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening

Varför tror du att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning?

Annons

– Hållbarhetsfrågorna har ökat i betydelse för kapitalförvaltare. Dels har risken för stora förändringar av klimatet blivit allt tydligare för allt fler, dels har sannolikheten för att politiker till slut fattar nödvändiga men jobbiga beslut ökat. Hållbarhetsfaktorer blir därför allt viktigare för kapitalförvaltare. Det finns stora avkastningsmöjligheter i nya och gamla bolag som tar fram framgångsrika lösningar på de stora utmaningar vi har framför oss. Men precis som för andra viktiga samhällstrender, som exempelvis digitalisering och globalisering, så kommer det att finnas vinnare och förlorare. Det finns ingen garanti för att ett hållbart företag värderas på ett sätt som gör det till en bra investering.  

Hur ser du på begreppet “hållbara investeringar”?

– En utmaning är att alla har sin egen bild av vad det betyder. Det gör det svårt att definiera och standardisera. För någon är kärnkraft en nödvändig lösning för en omställning från fossil energi för andra en tidsinställd katastrof. Genmodifierade grödor är för vissa en del av kampen mot svält och för andra ett hot mot den biologiska mångfalden. När man försöker fastställa en objektiv kärna i begreppet så konkretiseras problem med gränsdragningar och definitioner. För mig är en utgångspunkt de regelverk som vi på demokratisk grund fastställt i Sverige och de internationella normer som Sverige skrivit under. Utöver det så är det viktigaste att en kapitalförvaltare kan förklara och beskriva vilka hållbarhetsaspekter som beaktas och om det finns några ”no-no”. Sedan ska man leverera det man säger att man gör.

Annons

Inom vilken sektor ser du störst potential för hållbara investeringar?

– Tidigare har utvecklingen drivits i första hand av institutioner som fastställt placeringsreglementen med etiska kriterier. Nu utvecklas såväl kundernas önskemål men även de förvaltningslösningar som marknaden tar fram. Vi ser ett allt större intresse för hållbarhetsfrågorna från privatpersoner. I vår senaste undersökning har andelen som säger sig ha valt en fond för att den är hållbar ökat från 25 till 33 procent. Samtidigt är det allt färre som tror sig få en bättre avkastning. Jag tolkar det som att hållbarhet håller på att utvecklas till ett mål i sig och att vi inom kort kan få fonder som har som uttalat mål att lösa vissa specifika hållbarhetsmål och där avkastningen blir helt underordnad.

Finns det något vanligt missförstånd angående hållbarhet?

Annons

– Det är inte lätt för politiker att väga olika intressen, kortsiktiga mot långsiktiga, och politiskt lösa stora samhällsproblemen som till exempel klimatfrågan. Klimatpolitiska rådets rapport från i våras visar att det är lätt att sätta mål men svårare att vidta de åtgärder som behövs för att nå dem. I Frankrike är de Gula västarna ett tydligt exempel på de politiska svårigheterna med att införa skatter på fossilbränsle.

– Även om vi ser att intresset för hållbara fonder ökar finns det fortfarande en del som tvekar eller lägger mindre vikt vid hållbarhetsaspekterna när de väljer fonder. Bland dessa finns det nog fortfarande sparare som är oroliga för att hållbarhetsarbetet skulle innebära någon form av välgörenhetsarbete eller belasta avkastningen och sänka till exempel pensionen. Det är viktigt för fondbolagen att vara tydliga med hur förvaltningen bedrivs och att investeringarna sker i projekt och företag som bedöms ha kommersiella förutsättningar med en långsiktig lönsamhet. Dessa investeringar skyndar på en omställning mot en mer hållbar utveckling men de kan inte ersätta politiska beslut om att ändra spelreglerna och samhällsekonomins funktionssätt.
 

Kristofer
Dreiman.

Kristofer Dreiman, chef för Ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringars kapitalförvaltning

Varför tror du att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning?

–  Det finns flera faktorer, men klart är att akademiska och branschmässiga studier visar att bolag som organiserat och målstyrt arbetar med hållbarhetsfrågor är mer välskötta, har lägre kapitalkostnader och utvecklas bättre finansiellt över tid. Numera är också förutsättningarna bättre för att uppskatta vad ett bolags verksamhet ger för kostnader kopplat till miljöförstöring och hur nya miljöskatter kan påverka bolagets värdering. En sådan analys gör det lättare att identifiera ohållbara bolag som sannolikt kommer ge en lägre avkastning över tid.

Hur ser du på begreppet “hållbara investeringar”?

– Jag ser ett skifte från ansvarsfulla till hållbara investeringar. Det innebär att vi och branschen går från att primärt fokusera på att utesluta bolag och sektorer, till att kombinera flera olika strategier för att främja framtidens bolag. Både de som redan idag bidrar till att lösa vår tids samhällsutmaningar med sina produkter och tjänster, men även de bolag som inser att de behöver ställa om sin verksamhet och har påbörjat den förändringsresan. Hållbara investeringar innebär också ett ökat fokus på utfall och positiv påverkan i både finansiella och hållbarhetsrelaterade dimensioner. Helt enkelt att investerare i allt högre utsträckning vill generera hållbar avkastning, och leva upp till sina finansiella åtaganden samtidigt som man bidrar till Klimatavtalet från Paris eller något av FNs Globala Mål (Agenda 2030).

Inom vilken sektor ser du störst potential för hållbara investeringar?

– Exempelvis livsmedelsproduktion, skog, vattenförsörjning och rening, avfallshantering, förnyelsebar energi och energilagring

Finns det något vanligt missförstånd angående hållbarhet?

– Ett vanligt missförstånd är att hållbarhet kostar avkastning. Hållbarhetshänsyn minimerar risker och identifierar investeringsmöjligheter.

 

Marianne
Bogle

Marianne Bogle, Executive Director på CSR Sweden

Varför tror du att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning?

– Hållbarhet innebär både att ha koll på risker och att se nya affärsmöjligheter. De bolag som har den förmågan brukar också vara mer lönsamma.

Hur ser du på begreppet “hållbara investeringar”?

– Bara att man har ett begrepp som hållbara investeringar tyder ju på att det finns ”vanliga” investeringar vid sidan om – man pratar fortfarande om hållbarhetsfrågor som ”icke-finansiella” frågor. Så är också det nya lagkravet kring redovisning av hållbarhet benämnt. Den tiden borde ju vara slut nu kan man tycka. Utmaningen ligger i att hitta ett sätt att kommunicera hållbarhet på ett sätt som skapar värde för både näringsliv och den finansiella sektorn. Min förhoppning var att det nya lagkravet kring redovisning skulle sätta fart på denna fråga, men än tycker jag inte att det riktigt har kickat igång.

Inom vilken sektor ser du störst potential för hållbara investeringar?

– Det är svårt att välja en bransch, men enligt en undersökning gjord av CSR Europe är det tillverkningsindustrin som ligger efter. Jag tror att det i många sektorer finns ett gap mellan vad man har för vision kring hållbarhet och att ställa om sin verksamhet för att uppnå förändring. Det är implementeringen av policydokumenten och verifieringen av att det efterlevs som är grovjobbet.

Finns det något vanligt missförstånd angående hållbarhet?

– Många tänker fortfarande direkt på miljöfrågorna när man hör ordet ”hållbarhet” och man vill gärna dela upp hållbarhetsfrågan i olika sektorer trots att allt hänger ihop. Inom miljöområdet behöver man exempelvis ha bra kännedom om regelefterlevnaden för att säkerställa kvalitets- och miljöcertificat samtidigt som man behöver beakta de sociala hållbarhetsfrågorna. Vidare är det vanligt att den som är ansvarig för hållbarhetsarbetet inom ett företag inte har särskilt mycket stöd i budget och mandat. Det är orimligt. Positivt är att många företag har styrt upp och integrerat hållbarhetsfrågorna i sina verksamheter, men man önskar att det skulle gå mycket fortare och att den stora gruppen av små och medelstora företag också ska komma med på tåget.

 

Emma Rost

Emma Rost, pr-konsult på kommunikationsbyrån Westander

Varför tror du att företag som är starka på hållbarhet också ger högre avkastning?

– Det finns undersökningar som visar att aktieutvecklingen i hållbara företag slår mindre hållbara konkurrenter på fingrarna med i genomsnitt 5 procent per år. Jag tror det beror på att förväntningarna på att företag ska arbeta med hållbarhet hela tiden blir högre – från kunder, anställda och investerare.

Hur ser du på begreppet ”hållbara investeringar”?

– Äntligen pratar finansbranschen om hållbara investeringar! Branschen har alla möjligheter att både tjäna pengar och vara en viktig motor i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Som pr-byrå har vi flera uppdragsgivare som aktivt letar efter hållbara investeringsmöjligheter och stärker sitt varumärke genom att kommunicera om dem.

Inom vilken sektor ser du störst potential för hållbara investeringar?

– Energisektorn är en bransch där vi ser mycket stor potential för hållbara investeringar. Det kommer att krävas stora investeringar inom forskning och utveckling för att effektivisera de energislag vi har i dag och det i sig kommer att skapa möjligheter för innovativa företag.

Finns det något vanligt missförstånd angående hållbarhet?

– Det förekommer tyvärr fortfarande att företag grönmörkar. De tror att de ska få kritik och vågar därför inte kommunicera förrän de känner sig 100 procent hållbara. Jag menar tvärtom att företag som berättar om sitt hållbarhetsarbete stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt.

 

Annons