Finans Nyhet

UBS: Pensionsmyndigheten har valt fel forum

Taggar i artikeln

Allra Pensionsmyndigheten UBS
UBS, Pensionsmyndigheten, AllraUBS, Pensionsmyndigheten, Allra
Pensionsmyndigheten stämde i somras UBS Third Party Management Company SA med krav på cirka 42 miljoner dollar för affärer som genererat intäkter till Prognosias ägare Allra Sverige. Något som UBS nu bestrider. Foto (montage): TT
Publicerad
Uppdaterad

Pensionsmyndighetens skadeståndskrav mot UBS på nästan 50 miljoner dollar avfärdas helt av bankjätten som också kriserar myndigheten för att inte förstå regelverket och ingångna avtal.

Per Agerman

UBS ombud hävdar i en färsk inlaga till Stockholms tingsrätt att Pensionsmyndigheten grovt misstolkat såväl avtalet mellan parterna som svensk och luxemburgsk lag i sitt försök att kräva UBS på skadestånd.

”Samarbetsavtalet är … över huvud taget inte tillämpligt på denna tvist, och därmed inte heller dess prorogationsklausul. Rätt forum för att avgöra tvisten är behörig domstol i … Luxemburg, med tillämpning av luxemburgsk rätt”, skriver ombuden från DLA Piper.

Pensionsmyndigheten lämnade in stämningsansökan mot UBS i juli förra året men först efter flera månaders arbete med översättning och delgivning har banken lämnat in ett första svaromål. Det är UBS Third Party Management Company S.A (TP Manco i skriftväxlingen) som krävs på 42,3 miljoner dollar plus räntor. Pensionsmyndigheten hävdar att UBS brast i sitt ansvar då de lät pensionsförvaltaren Prognosia genomföra en warrantaffär i februari 2015 till kraftigt överpris och med en stor förlust som resultat.

Annons

Förvärvades av Allra-koncernen

Prognosia hade några månader tidigare förvärvats av Allra-koncernen som enligt Pensionsmyndigheten såg till att warrantaffären gjordes genom Malta-bolaget DS Platforms som bland annat kontrollerades av nyckelpersoner på Allra. Enligt Pensionsmyndighetens bevisning gick 4,4 miljoner euro som ren vinst till dessa nyckelpersoner efter affären.

UBS ansvar är att de som fondbolag borde satt stopp för affären, att så inte skedde gör UBS skadeståndsskyldigt enligt Pensionsmyndigheten.

Annons

UBS bestrider dock allt ansvar och hävdar att myndigheten feltolkat det samarbetsavtal som parterna ingått. Enligt UBS gäller avtalet något helt annat än fondförvaltning, nämligen främst att se till att pensionssparare kan gå in och ur fonder via fondtorget.

”Uppdraget enligt Samarbetsavtalet omfattar således inte själva portföljförvaltningen av kapitalet i Underfonderna Prognosia Galaxy och Prognosia Supernova för pensionssparares räkning. Fondens och TP Mancos skyldigheter när det gäller portföljförvaltningen bestäms istället av tillämplig lag, vilket är lagen i Luxemburg”, skriver DLA Piper.

Därmed kan Pensionsmyndigheten inte heller åberoba den forumklausul som finns i samarbetsavtalet som säger att tvister ska prövas av Stockholms tingsrätt.

Annons

”Pensionsmyndigheten förefaller … framföra yrkanden som avser påstådda brister i portföljförvaltningen. Detta faller emellertid utanför Samarbetsavtalets tillämpningsområde och således även utanför prorogationsklausulens tillämpningsområde”, skriver ombudet som kräver att målet avvisas.

”Merparten av de hundra första sidorna i stämningsansökan rör ett händelseförlopp som inte tycks ha någon direkt relevans för den transaktion som detta mål avser.”

UBS vill att tingsrätten ska pröva forumfrågan innan målet går vidare i sak:

”Tingsrättens ställningstagande i jurisdiktionsfrågan har nämligen stor betydelse för processens ram och på vilka punkter TP Manco ska utveckla sitt svaromål. Det finns följaktligen stora processekonomiska fördelar med att avvisningsyrkandet prövas först.”

Pensionsmyndigheten har ännu inte bemött kravet men ska nu inkomma med ett yttrande.

UBS kritiserar även Pensionsmyndighetens stämning på flera andra punkter, bland annat för att vara oprecis och skrymmande:

”TP Manco anser inte att Pensionsmyndighetens stämningsansökan uppfyller detta krav på konkretion av åberopade rättsfakta. Det är oklart vilka grunder som åberopas och hur övriga sakomständigheter anknyter till dessa. Stämningsansökan är 114 sidor lång och till den har bifogats 508 bilagor. Merparten av de hundra första sidorna i stämningsansökan rör ett händelseförlopp som inte tycks ha någon direkt relevans för den transaktion som detta mål avser.”

”Pensionsmyndigheten kan inte träda in som part”

Vidare hävdar UBS att det är klart att de aktuella fonderna förvaltades under SICAV-regelverket i Luxemburg vilket gör att Pensionsmyndigheten inte kan träda in som part. Framför allt som tvisten rör frågor som inte regleras i samarbetsavtalet.

”Det vore mycket överraskande om Stockholms tingsrätt skulle anse sig behörig att pröva en tvist enligt luxemburgsk rätt om portföljförvaltningen i Underfonderna om de rättsliga grunderna inte hänför sig till Samarbetsavtalet”, skriver DLA Piper.

Pensionsmyndigheten har inte heller talerätt i Luxemburg:

”Det är därför endast SICAV-fonden som kan föra en skadeståndstalan mot fondbolaget avseende förluster orsakade av brister i förvaltningen. Enligt luxemburgsk rätt saknar en enskild unit holder möjlighet att kräva skadestånd för den indirekta förlust som motsvarar dennes andel av SICAV-fondens totala förlust. Denna distinktion är avgörande för de processuella frågor rätten nu har att bedöma, liksom för en eventuell prövning av målet i sak.”

UBS går i svaromålet inte in närmare på detaljerna kring skadefrågan och warrantaffären utan vill avvakta målets fortsatta handläggning. Advokaterna skriver bara att det finns ett ”antal rätts- och sakinvändningar”. En sak som dock redan nu slås fast är att Prognosia, enligt UBS, handlade helt på egen hand när det gäller fondernas placeringar:

”TP Manco delegerade portföljförvaltningen av de två Underfonderna till Prognosia enligt ett portföljförvaltningsavtal daterat den 27 oktober 2011. Prognosia agerade sedan helt diskretionärt när det gäller köp- och säljbeslut i de två Underfonderna.”

UBS konstaterar också att ingen tillsynsfunktion hittills har kritiserat affären:

”Vi kan dock redan här understryka att till dags dato har ingen annan än Pensionsmyndigheten riktat någon anmärkning mot den aktuella warrantinvesteringen i februari 2015; inte de övervakande myndigheterna i Sverige och Luxemburg, inte revisorerna och inte heller andra investerare.”

Annons