Grant Thornton
Grant Thornton
Revision

Troms kritik mot tingsrättens dom

Troms Kraft attackerar Grant Thornton och tingsrätten som anser att det är den enskilde revisorn som personligen bär ansvaret för den kritiserade revisionen.

Uppdaterad 2016-10-05
Publicerad 2016-10-04

Norska kraftbolaget Troms Kraft har skickat in en komplettering av överklagandet på tingsrättens friande dom till Svea hovrätt. Där kritiserar bolaget bland annat tingsrättens låga krav på en revision samt domstolens och Grant Thorntons resonemang om att ansvaret för revisionen ligger hos revisorn Elisabeth Simonsson personligt och inte på revisionsbolaget.

Tingsrätten har lagt stor vikt vid ett bolagsstämmoprotokoll där Elisabeth Simonsson nämns som vald och registrerad revisor. Troms Kraft pekar på att man menat att Grant Thornton givits revisionsuppdraget även om det är revisorn som nämns vid namn.

Troms Kraft pekar på ett epost-meddelande som skickats efter stämman där man konstaterat att valet fallit på Grant Thornton. Detta epost-meddelande har dock inte tingsrätten beaktat, enligt Troms Kraft.

Att det är Grant Thornton som haft revisionsuppdraget framgår även av ett uppdragsbrev mellan Grant Thornton och Kraft & Kultur samt en offert från Grant Thornton som skickats innan dess, menar Troms Kraft som också pekar på att Grant Thornton fakturerat för uppdraget samt att revisorn själv aldrig fått någon särskild ersättning med anledning av uppdraget för Kraft & Kultur.

"Dessa förhållanden, som är ostridiga i målet, förbigår tingsrätten med total tystnad".

Troms Kraft hänvisar till ett rättsutlåtande från professor Torsten Sandström som säger att "den som innehar revisionsuppdraget är den som erbjudits och accepterat att utföra densamma".

Grant Thornton som inte accepterar eget ansvar, så kallat principalansvar, hävdar att det varit ett personligt uppdrag för Elisabeth Simonsson. Grant Thornton hänvisar i sin tur till ett rättsutlåtande från professor Rolf Dotevall.

Troms Kraft skriver att "det förhållande att det föreligger motstridiga rättsutlåtande på denna punkt, liksom de uttalanden som tingsrätten gör, illustrerar dock behovet av vägledande praxis i frågan".

Troms Kraft skriver även att man "med förvåning noterat att Grant Thornton och Elisabeth Simonsson hävdar att en eventuell skadeståndsskyldighet ska jämkas till 67 miljoner kronor eftersom Grant Thornton bara försäkrat sig upp till det beloppet".

"Troms Kraft anser att ett revisionsbolag som Grant Thornton inte kan ursäktas med att ha ett så lågt försäkringsskydd. Att man valt att inte försäkra sig bättre ska inte drabba dem som lidit skada av bristfälligt utförd revision".

Troms Kraft yrkar att Grant Thorntons tidigare vd Peter Bodin ska, om prövningstillstånd medges, förhöras om frågan om Grant Thorntons betalningsförmåga. "Förhöret kan få betydelse om eventuell jämkning av Grant Thorntons och Elisabeth Simonssons skadeståndsskyldighet i målet", skriver Troms Kraft.

Skadeståndskravet uppgår till 1,8 miljarder kronor, vilket är ungefär 15 gånger storleken på Grant Thornton Swedens senast redovisade årliga vinst.

Troms Kraft uppger även att tingsrätten ställt för låga krav på "en aktsam revision".

"Troms Krafts krav grundar sig på att revisorn inte har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis och inte iakttagit det för revisionen grundläggande kravet på professionell skepsis till uppgifter som erhållits från bolagets vd. För sådana brister svarar revisorn", skriver Troms Kraft.

I juli friades både revisorn och Grant Thornton av Stockholms tingsrätt i skadeståndsprocessen där Troms Kraft menar att Elisabeth Simonsson, som var ansvarig för revisionen av Troms Krafts svenska dotterbolag Kraft & Kultur mellan 2003 och 2010, inte uppmärksammade de förluster som dotterbolaget gjorde under perioden.

Elisabeth Simonsson har tidigare fått en anmärkning från Revisorsnämnden för Kraft & Kultur-revisionen.

Boris Benulic, som var vd för Kraft & Kultur under perioden som stämningsansökan gäller, dömdes för drygt ett år sedan till tre och ett halvt års fängelse och fem års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in