Annons

Annons

“Saknar vilja att följa grundläggande regler”

(Uppdaterad) Finansinspektionen ifrågasätter Remiums vilja att följa regler och menar att icke kvalificerade ägare utövar inflytande över bolaget. 

“Bristerna är mycket allvarliga och visar att Remium saknar förmåga och kanske till och med vilja att följa grundläggande regler som finns för att skydda konsumenter och andra kunder liksom samhället i stort”, skriver FI i sin kommentar till beslutet.

FI:s bedömning är att det finns icke kvalificerade ägare som utövar “ett väsentligt inflytande” över ledningen i Remium.

Det innebär alltså att de agerar som om de vore kvalificerade ägare med kontroll över bolaget. Att utöva kontroll kräver tillstånd från FI, vilket ägarna inte har fått. Därmed är ägarförhållandena samt bolagets förbindelser med andra företag svåra att genomlysa både för FI och andra externa parter, och dessutom försvåras FI:s tillsyn.

Annons

Annons

I bakgrunden och historiken till onsdagens beslut skriver Finansinspektionen bland annat följande om ägarfrågan i bolaget:

Fram till juni 2016 ägdes Remium Nordic Holding AB (moderholdingbolag till Remium) i sin helhet av Mannerheim Invest Holding AB. I maj 2016 informerade Remium Finansinspektionen om en potentiell köpare till Remium Nordic Holding AB. Köparen var Norra Affärs Holding AB. Remium framförde vidare att om ett avtal slöts avsåg bolaget inte längre att avstå från att driva tillståndspliktig verksamhet i enlighet med den långt framskridna avvecklingsplanen.

I juni 2016 förvärvade Norra Affärs Holding AB 9,9 procent av aktierna i Remium Nordic Holding AB. Vid förvärvet av de 9,9 procenten betalade dock Norra Affärs Holding AB full köpeskilling, motsvarande 100 procent av aktierna. Norra Affärs Holding AB ansökte om tillstånd hos Finansinspektionen att förvärva resterande 90,1 procent, och därmed bli en kvalificerad ägare med kontroll.

Norra Affärs Holding AB:s avsikt var alltså att äga 100 procent av Remium Nordic Holding AB. Av överlåtelseavtalet framgick att om Norra Affärs Holding AB inte skulle få tillstånd att förvärva 100 procent av aktierna skulle tillståndet att driva finansieringsrörelse återlämnas. Oavsett om Norra Affärs Holding AB fick tillstånd till förvärvet eller inte, så skulle köpet enligt överlåtelseavtalet fortfarande gälla. Finansinspektionen avslog ansökan att förvärva resterande 90,1 procent i november 2016. Trots avslaget återlämnades inte tillståndet i enlighet med överlåtelseavtalet.

I december 2016 tillkom ytterligare icke kvalificerade ägare i Remium Nordic Holding AB. Av dessa ansökte fyra bolag, Thorén Tillväxt AB, JOOL Invest AB, European Industry Investors AB och Toranda AB, om tillstånd att förvärva kvalificerade innehav i Remium. 

Finansinspektionen avslog dessa ansökningar i maj 2017. I sammanhanget kan nämnas att Norra Affärs Holding AB:s helägda dotterbolag Norra Affärs AB i december 2015, hos Finansinspektionen ansökte om tillstånd att driva finansieringsrörelse. I juli 2017 återkallade Norra Affärs AB ansökan och Finansinspektionen avskrev ärendet. Norra Affärs Holding AB koncernen försökte således under samma tidsperiod att på två olika sätt erhålla ett finansieringsrörelsetillstånd.

Den enda kvalificerade ägaren i bolaget fram till augusti 2017 var Mannerheim Invest Holding AB med ett sammantaget indirekt innehav på 47,5 procent. I augusti 2017 fick Finansinspektionen kännedom om att ytterligare ägarförändringar hade skett i Remium. Efter förändringen finns det ingen kvalificerad ägare i Remium. Samtliga ägare i bolaget har alltså ett innehav som understiger tio procent.

I samband med att Norra Affärs Holding AB blev icke kvalificerad ägare i juni 2016 förändrades Remiums verksamhet. Remium påbörjade företagsutlåning och inlåningen från allmänheten växte snabbt. Eftersom företagsutlåning var en ny verksamhet för Remium och bolagets balansomslutning växte snabbt inledde Finansinspektionen i januari 2017 en kreditriskundersökning.

Undersökningen visade att bolaget hade allvarliga brister i sin kredithantering och kreditriskhantering. Vidare konstaterade Finansinspektionen brister i bolagets hantering av jävskrediter. Bristerna innebar att Finansinspektionen ansåg att Remium saknade den interna styrning och kontroll som krävs i ett kreditinstitut. Under sanktionsärendets gång vidtogs vissa åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Bland annat byttes bolagets styrelse delvis ut och den nya styrelsen beslutade att avveckla finansieringsrörelsen. Även en ny verkställande direktör tillträdde.

Vid valet av ingripande ansåg Finansinspektionen att överträdelserna var så allvarliga att det fanns skäl att överväga att återkalla Remiums tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt LBF. Finansinspektionen ansåg dock sammantaget att det var tillräckligt att stanna vid en varning förenad med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. Detta särskilt med beaktande av att Remium hade beslutat att avveckla finansieringsrörelsen och förklarat att bolaget skulle återlämna finansieringsrörelsetillståndet. Avvecklingen av finansieringsrörelsen skulle enligt bolaget vara slutförd till den 31 december 2017.

I december 2017 meddelade Remium Finansinspektionen att avvecklingen av finansieringsrörelsen inte skulle vara avslutad till årsskiftet 2017/2018. Bolaget uppgav i samband med detta att avvecklingen planerades vara slutförd den 31 augusti 2018. Härefter har bolaget, så sent som den 6 april 2018, informerat Finansinspektionen om att bolaget nu har planer på att avveckla finansieringsrörelsen och värdepappersrörelsen under maj 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons