Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård Foto: Mellby Gård
Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt Wikipedia
Finans

Rune Anderssons investmentbolag Legolas stäms av ATG

ATG vill stoppa den nya bettingsajten Legolas.bet och yrkar att omedelbart ska, vid vite om 3 miljoner kronor varje gång varumärket Legolas används, förbjuda investmentbolaget Legolas Invest att marknadsföra sina tjänster i Sverige under detta namn.

Publicerad 2017-06-02

Det är ord och inga visor i tvisten mellan Rune Anderssons investmentbolag Legolas Invest och ATG.

Rune Andersson har länge varit en av de starkaste kritikerna till spelmonopolet och skattetrycket på ATG. Han skrikit ut sin ilska över att staten tar 35 procent av spelnetto istället för att pengarna går tillbaka till branschen som han varit engagerad i under flera år bland annat med en stor egen uppfödning och ett trettiotal tävlingshästar. Han försökte få svensk travsport att biulda bolag på Malta där skatten ligger på 1 procent men fick inget gehör och startade istället själv Legolas Invest för att ta upp konkurrensen mot ATG.

Men ATG har nu funnit ett sätt att stoppa konkurrensen. I branschmedia har läsarna följt tvisten som hittills endast förts via pressmeddelanden och citat i media. Nu har en stämningsansökan lämnats in till Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt.

ATG yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 3 miljoner kronor för varje gång förbudet överträds, eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, förbjuder Legolas Invest att, i näringsverksamhet i Sverige, bjuda ut, marknadsföra eller tillhandahålla varor eller tjänster under orden Legolas eller med förväxlingsbara kännetecken.

ATG yrkar att förbudet ska meddelas omedelbart, redan innan Legolas Invest haft tillfälle att yttra sig, enligt stämningsansökan.

ATG säkrar upp och har ställt en bankgaranti vid eventuell skada som kan tillfogas Legolas Invest vid det eventuella omedelbara förbudet.

ATG anser sig vara innehavare av varumärket Legolas och ensamrätten vilket innebär att ingen annan än ATG, utan dennes tillstånd, får använda tecken som är identiskt eller liknar varukännetecknet om det finns risk för förväxling.

Legolas Invest lanserade bettingtjänsten Legolas.bet inför elitloppet för cirka en vecka sedan. Marknadsföringen sker under namnet Legolas.bet samt under Legolas Invest. ATG menar att detta gör intrång i ATG:s ensamrätt till varumärket och att det finns risk för förväxling.

Båda parter har ansökt om varumärkesregistrering både i Sverige och i EU. ATG har fått varumärkesregistreringen beviljad i Sverige men väntar fortfarande på beskedet om EU-registreringen.

Av stämningsansökan framgår det att Legolas Invest kontaktade ATG dagen efter man ansökt om EU-registrering och begärde att ATG skulle återkalla sin EU-varumärkesansökan.

ATG skriver vidare att trots kontakter med Legolas Invest har inte spelbolaget återkommit eller upphört med användningen av varumärket. Man har istället "intensifierat marknadsföringen och förberedelserna av lanseringen av sin konkurrerande bettingtjänst under sina förväxlingsbara kännetecken. Lanseringen är som sagt nu ostridigt nära förestående".

ATG menar att man lider skada i form av "framförallt urvattning av Varumärket och marknadsskada" men att denna skada "drastiskt" kommer att förvärras om Legolas Invest tillåts lansera sin bettingtjänst.

"Svarandens vinster kommer att vara otillbörliga och ATG därmed drabbas av utebliven vinst".

ATG menar dessutom att ATG även har mycket att förlora på att associeras med ett nystartat spelbolag på Malta.

"En faktiskt lansering av den konkurrerande speltjänsten, under och med draghjälp av ATGs varumärke och ATGs renommé, kan förväntas ge ett mycket stort medialt genomslag för svaranden (Legolas Invest reds anm.), till betydande och bestående skada för ATG och varumärket", skriver ATG.

I stämningsansökan framgår det även att ATG saknar uppgift om Legolas Invests ekonomiska förhållanden men konstaterar att bolaget är "uppbackad av mycket starka investerare" och hänvisar till att investmentbolagen Mellby Gård och Balticas invest.

Mellby Gård-koncernen, som leds av Rune Andersson, omsatte 5,5 miljarder kronor 2015/2016 och disponerade ett fritt eget kapital om  över 3,6 miljarder kronor under denna period. Balticas Invest, som är ett nybildat bolag från 2015, drivs av Legolas Invests vd Oscar Croon.

Legolas Invest har bett om anstånd för att yttra sig fram till den 16 juni, vilket ATG har bestridit.

"Som skäl anges att ärendet är av brådskande natur, att Legolas Invest LTD (Legolas) sedan tidigare är väl medveten om tvisten mellan parterna. ATG anser därför att Legolas bör kunna yttra sig över det interimistiska yrkandet inom den av domstolen föreskrivna tiden", framgår det av rättens dagboksblad.

Domstolen beslutar att inte medge anstånd och Legolas Invest ska därmed yttra sig senast den 5 juni över stämningsnasökan.

Legolas Invest företräds av advokat Per Rådelöv, Nord Advokater, juristen Jesper Sellin samt advokat Ola Wiklund från Hansen Advokatbyrå.

ATG:s ombud är advokaterna Per Ericsson och Erik Esaiasson från advokatbyrån Gulliksson.

Legolas

Legolas var namnet på en av Sveriges mest kända travhästar och en starkt bidragande orsak till att travsporten slog igenom på bred front i Sverige för cirka 30 år sedan. Legolas har varit ATG:s stora affischnamn och bolagets frontfigur för spelet V65. I dag används varumärket till V75-loppet "Legolas Minne". ATG registrerade så sent som under hösten 2016 Legolas som varumärke och ansökte även om EU-varumärkesregistrering. Den 21 februari 2017 ansökte ATG om svensk varumärkesregistrering som beviljades den 18 april 2017.

ATG:s årsomsättning avseende trav och galopp uppgick år 2015 till cirka 12,5 miljarder kronor, varav 6,2 miljarder kronor var hänförliga till spel online.

Legolas Invest är ett spelbolag med säte i Malta som grundades år 2015 under slutet av 2016 och början av 2017 började bolaget marknadsföra en ny svensk bettingtjänst.

Legolas Invest har ansökt om varumärkesregistrering i EU och Sverige för Legolas.bet. ATG har lämnat in invändningar mot ansökningarna.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in