Dan Brännström, generalsekreterare för FAR
Revision

"Robotar kommer för att hjälpa oss, inte ersätta oss"

Många nya förändringar i revisionsbranschen är att vänta i takt med att branschen ställer om för att dra nytta av digitaliseringen. Här ger Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR, sin syn på hur digitaliseringen kommer att påverka revisorsrollen. 

Publicerad 2017-11-28

För mig står det klart att revisorsrollen påverkas starkt av digitaliseringen. Förändringen sker successivt och har redan pågått under flera år. Hela tiden tillkommer nya program, analysverktyg och Big data, och nu välkomnas AI med i revisionsteamen.

Till våren öppnas möjligheten att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket i digital form. Det är ett ganska litet steg. Paradigmskiftet sker när företagen börjar rapportera i realtid. Det har länge upplevts som science fiction, men nu pågår förberedelserna. Jag tänker främst på det projekt – Smart government – som Bolagsverket genomför tillsammans med dess nordiska motsvarigheter. Projektet syftar till rapportering i realtid och kommer, när det blir verklighet, att förenkla all rapportering till myndigheter. I den bästa av världar kan rapportering av olika uppgifter ske till endast en myndighet som sedan delar relevant information med andra myndigheter. Då förverkligas visionen om One Stop Shop.

Här gäller det att branschen utvecklar sina tjänster i takt med den tekniska utvecklingen. Så snart rapportering i realtid är på plats måste ju revisionen också ske i realtid för att förbli relevant. Det kräver en total översyn av allt vad standarder och god revisionssed heter. Bland annat krävs ökat fokus på processer och intern kontroll i företagen. Det måste helt enkelt bli rätt från början. Tyvärr kan jag inte se att det proaktiva arbetet har påbörjats hos den globala standardsättaren för revision, IAASB. 

Sedan vill jag ändå, all digitalisering till trots, slå ett slag för människans helt avgörande roll i revisionen. Hur det än är måste de mänskliga medlemmarna i revisionsteamen ha helhetssyn och kunna göra alla de professionella och etiska bedömningar som ingår i en revision. Det är här jag brukar likna revision med en ”audition”. Revision heter ju dessutom ”audit” på engelska, så det ligger nära till hands. Jag tänker till och med att det som inte går att digitalisera blir ännu mer värt. I den meningen blir människan viktigare. Vi får aldrig glömma att AI och robotar kommer för att hjälpa oss, inte ersätta oss. 

Från FAR:s sida arbetar vi intensivt med att hjälpa branschen in i det mer digitala affärslandskapet. Vi har tagit fram två uppmärksammade framtidsrapporter som följts upp på en rad olika sätt. Vi visar också på goda exempel, bland annat genom priset ”Årets framtidsbyrå”. För att vinna det priser måste byrån arbeta målmedvetet med bland annat digitaliseringen. Vi har även utvecklat ett stöd konkret stöd när byråer behöver se över sina affärsmodeller och -planer. Till vår stora glädje ser vi också hur byrå efter byrå börjar ta konkreta steg in i framtiden.

Avslutningsvis tror jag att digitaliseringen öppnar för revisionen att breddas och omfatta fler områden. Exempel kan vara kvalitetssäkring av mätning och rapportering av hållbarhet respektive kvalitet, bland annat inom välfärden. Här finns det en stor potential för revisionen att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle.

Platsannonser

Logga in