Resurs Banks vd Kenneth Nilsson.
Bank

Resurs Bank: "Bästa halvårsresultatet någonsin"  

Resurs Bank redovisar det bästa halvårsresultatet efter skatt i sin 40-åriga historia. Banken nådde 549 miljoner kronor, en ökning med 8 procent exklusive engångskostnader. Detta innebär att de under 2017 levererade ett resultat efter skatt på över 1 miljard kronor.

Uppdaterad 2018-02-06
Publicerad 2018-02-06

Under året, januari till december 2017, ökade koncernens rörelseintäkter med 9 procent till 2.928 miljoner kronor (2 679), främst beroende på utlåningstillväxten. NBI-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,6 procent), minskningen berodde på ökade volymer med något lägre NBI-marginal men totalt sett högre lönsamhet. Räntenettot ökade med 10 procent till 2 406 miljoner kronor (2.196), där ränteintäkterna uppgick till 2.679 miljoner kronor (2.439) och räntekostnaderna till -274 miljoner kronor (-243). Provisionsintäkterna uppgick till 407 miljoner kronor (349) och provisionskostnaderna till -63 miljoner kronor (-49). Det gav ett totalt provisionsnetto på 344 miljoner kronor (300), en ökning med 15 procent.

Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 1.342 miljoner kronor (1.137). Årets resultat uppgick till 1.036 miljoner kronor (905) och exklusive engångskostnader var ökningen 10 procent.

– Sammantaget står vi mycket starka inför framtiden, vi är väl organiserade och strukturerade för att fortsätta expandera vår verksamhet, säger Kenneth Nilsson, vd Resurs Bank i bokslutskommunikén.

Koncernen hade en stark finansiell ställning per den 31 december 2017 med en kapitalbas på 3.905 miljoner kronor (3.340) i den konsoliderade situationen, som består av moderbolaget Resurs Holding och Resurs Bank-koncernen. Total kapitalrelation uppgick till 15,5 procent (14,1 procent) och kärnprimärkapitalrelationen till 13,6 procent (13,2 procent).

Utlåning till allmänheten per den 31 december 2017 uppgick till 24.069 miljoner kronor (21.205),en ökning sedan årsskiftet med 14 procent. Även exklusive valutaeffekter var ökningen 14 procent. Ökningen drevs av båda banksegmenten och samtliga marknader.

Under halvåret har Resurs Bank inlett ett flertal samarbeten med nya retail finance-partners, bland annat har de lanserat ’yearly upgrade programs’ tillsammans med sin partner Upgraded. Samarbetet inkluderar ett flertal Apple Premium Resellers och Elgiganten i samtliga nordiska länder, och innebär att kunden mot en månadskostnad exempelvis kan byta in sina Apple-produkter årsvis mot nyare modeller. Banken har även skrivit avtal med Lufthansas Miles & More, Europas ledande lojalitetsprogram för flygbolag. Tillsammans lanserar de Mastercard-kreditkort i Sverige, vilket möjliggör för kunder att samla poäng och utnyttja attraktiva förmåner hos Miles & More.

Väsentliga händelser under 2017

Stärkt kapitalposition till följd av att Resurs Bank fått godkännande av Finansinspektionen

I september 2017 beslutade Finansinspektionen att ge Resurs Bank tillstånd att vid beräkning av kapitalkrav för valutarisk få undanta poster i utländsk valuta som redan har avräknats från kapitalbasen i den konsoliderade situationen.

Mobil ansökan

I juni 2017 lanserade Resurs Bank mobil ansökan som förenklar kreditköp för konsumenter och handlare. Tjänsten lanserades i Danmark under andra kvartalet och i Sverige under sommaren 2017.

Resurs Bank lanserade Loyo Pay

I november 2016 släpptes testversionen av Loyo Pay och i mars 2017 lanserades tjänsten fullt ut. Resurs Bank blev därmed den första banken att erbjuda sina kunder en digital betaltjänst som fungerar i alla försäljningskanaler.

Resurs Bank emitterade efterställda Tier 2-obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank emitterade i januari 2017 efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor. De efterställda obligationerna emitterades under Resurs Banks MTNprogram och kommer att löpa på tio år. Option finns till förtidsinlösen efter fem år.

Efter periodens utgång

Resurs Bank utökade och förlängde ABS-finansieringen

ABS-finansieringen utökades i januari 2018 och en ny revolverande period om 18 månader inleddes. För Resurs Bank innebar detta att den externa finansieringen utökades från 2,1 miljarder kronor till 2,9 miljarder kronor. 

Platsannonser