Penningpolitik

Reporäntan oförändrad

I linje med prognosen från september har Riksbanksdirektionen, med Stefan Ingves i spetsen, beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent, men håller fortfarande fast vid att en höjning i december är trolig.

Uppdaterad 2019-10-24
Publicerad 2019-10-24

Efter flera år med stark konjunktur och en inflation nära målet på 2 procent mattas svensk ekonomi av och konjunkturläget blir mer normalt. De senaste månaderna har inflationen visserligen sjunkit, men detta var väntat och inflationsutsikterna för det närmaste året är sammantaget oförändrade. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Prognosen indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent. Osäkerheten kring konjunktur- och inflationsutvecklingen i omvärlden och Sverige är dock påtaglig. Prognosen för reporäntan är därför nedreviderad och indikerar att räntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.  

Riksbanken motiverar dagens besked med att hänvisa till omvärldens BNP-tillväxt som de senaste åren bromsat in mot mer normala nivåer. Samtidigt är arbetslösheten låg i många länder. Jämfört med bedömningen i september har konjunkturutsikterna för euroområdet försämrats något. En expansiv penningpolitik i många länder bidrar dock till att ge stöd åt konjunkturen. Inflationen väntas därför stiga från låga nivåer. Handelskonflikten mellan USA och Kina och det oklara läget kring Storbritanniens utträde ur EU fortsätter samtidigt att skapa osäkerhet kring tillväxtutsikterna.

Liksom ekonomierna i omvärlden har den svenska ekonomin gått in i en fas med lägre tillväxt. Den information som kommit sedan det penningpolitiska beslutet i september pekar på att konjunkturen mattas av lite snabbare än väntat. Men avmattningen innebär en normalisering av ett ekonomiskt läge som varit starkt i många år med hög tillväxt och en god utveckling på arbetsmarknaden.

Även om prognoserna är något nedreviderade ger de inte bilden av en lågkonjunktur, vare sig i omvärlden eller i Sverige. Inflationen har sedan början av 2017 varit nära inflationsmålet. De senaste månaderna har den visserligen sjunkit tillbaka, men detta var väntat och inflationsutsikterna för det närmaste året är sammantaget oförändrade sedan i september. I linje med prognosen från september har direktionen därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Prognosen indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till 0 procent. Framgår det av pressmeddelandet.

"Konjunktur- och inflationsutvecklingen i omvärlden och Sverige de kommande åren är mycket osäker och det är därför svårt att idag säga när det är lämpligt att höja reporäntan nästa gång. Prognosen för reporäntan är nedreviderad och indikerar att räntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december. I enlighet med beslutet från april 2019 köper Riksbanken statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020. Det låga ränteläget fortsätter att ge stöd till den ekonomiska utvecklingen och inflationen."

Riksbanken utesluter emellertid inte att en sänkning kan bli aktuell igen inom kort. "Om utsikterna skulle förändras kan penningpolitiken framöver behöva anpassas. Förbättrade utsikter skulle motivera en högre ränta. Om ekonomin istället skulle utvecklas sämre kan direktionen komma att sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv."

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 30 oktober 2019. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in