Annons Annons
Hans Hedström

Renässans för värdebolag?

Därför vågar Carnegie Fonders vd Hans Hedström tro på börsen.

Uppdaterad 2016-05-16
Publicerad 2016-02-10

Vi på Carnegie Fonder investerar i aktier med god utdelning och företagskrediter med god ränta. Strategin fungerade utmärkt 2012-2014, men 2015 blev lite av ett mellanår, skriver vd Hans Hedström. Nu har det blivit lättare att hitta aktier med hög direktavkastning, vilket öppnar för en återkomst för värdebolag.

2015 var ett år när de vanliga tillgångsslagen aktier, obligationer och kassa hade en liknande utveckling och på årsbasis var de i stort sett oförändrade. De viktigare marknadsrörelserna utgjordes av en dyrare dollar, lägre råvarupriser och en god utveckling för realtillgångar som fastigheter.

I likhet med de senaste åren är det främst centralbankernas agerande som avgör stämningsläget på marknaderna. I slutet av året höjde den amerikanska centralbanken sin reporänta för första gången på tio år.

Höjningen var väntad men kom långt senare än vad som förväntades vid årets ingång. Den europeiska centralbankens stimulansåtgärder leder till en starkare konjunktur i Europa. Tillväxten i Kina dämpas och den kinesiska centralbanken har låtit sin valuta devalveras.

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas åt rätt håll även om tillväxten under årets inledning var svagare än förväntat. USA-börserna har också haft det trögt när den amerikanska exportindustrin fått kämpa med den starka dollarn och oljeindustrin tyngs av det låga oljepriset. Uttryckt i svenska kronor slutade dock USA-börserna upp.

Ekonomin i Europa ser ut att stärkas i egentligen alla viktiga länder. Storbritannien, som brukar ligga närmast USA, kan uppvisa en riktigt hög tillväxt, och problemländer som Spanien, Portugal och Irland överraskar snarast positivt. Aktiemarknaderna i Europa har utvecklats något positivt.

Inom emerging markets har de indiska och ryska marknaderna utvecklats starkast. Båda dessa marknader har dock utvecklats svagt i ett längre perspektiv. Förra årets vinnarmarknad, den indiska, startade året mycket starkt, men har fallit tillbaks en del från toppen.

Det ska ses som en tillnyktring då förväntningarna på den nya regimens förmåga att på kort tid skapa helt nya och bättre förutsättningar för ekonomin skruvats upp lite väl högt. Den svaga utvecklingen på råvarumarknaderna samt svagare tillväxt i Kina fick annars många marknader inom emerging markets att utvecklas svagt.

Det låga inflationstrycket består. Det har föranlett bland annat svenska Riksbanken att sänka reporäntan till under noll. Det här innebär att korta statsskuldväxlar ger en negativ avkastning. De längre obligationsräntorna har sjunkit något eller ligger på samma nivå som för ett år sedan, beroende på löptid.

Företagsobligationer, och i synnerhet de med hög risk, har generellt tappat i värde under senare delen av 2015 när oron för tillväxten stått i fokus. I USA har långräntorna dock stigit något. Sammantaget har alltså både korta och långa räntefonder verkat under svåra förutsättningar.

En framåtblick
Vid ingången av 2015 ansåg vi att aktiemarknaden framstod som ett bra investeringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarknaden, men att förväntningarna borde vara modesta.

Vi var inne på rätt spår. Aktiemarknaderna har stigit något medan och räntemarknaderna har stått och stampat. Aktier inom emerging markets har dock generellt utvecklats sämre än västerländska aktier och i många fall negativt.

Räntemarknaden har överraskat positivt i flera år, men räntenivåerna ligger nu rimligtvis vara botten. USA, som brukar ligga tidigt i cykeln, har nu börjat strama åt sin tidigare expansiva politik. I Europa, Kina och Japan lär däremot centralbankerna fortsätta med sina stimulansåtgärder under 2016.

Räkna därför inte med att obligationsräntorna fortsätter sjunka, men i ett historiskt perspektiv kommer de att vara låga under överskådlig framtid.

Sammantaget ser det generellt relativt gynnsamt ut för aktiemarknaderna. Värderingarna framstår som rimliga, och är det svårt att hitta tecken som brukar bli tydliga inför stora börsnedgångar.

I enlighet med vår förvaltningsfilosofi, fokuserad värdeförvaltning, förordar vi investeringar i företag med stabil finansiell ställning och intjäning som kan lämna god utdelning i fallet aktier eller en god ränta i fallet företagskrediter. Den strategin fungerade utmärkt under åren 2012-2014, men 2015 blev lite av ett mellanår.

Vi tror dock på viss renässans för värdebolag under 2016. Det som gör oss mer optimistiska är inte minst det faktum att det blivit lättare att hitta aktier med hög direktavkastning.

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer. Anmäl dig här!


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in