Finans Nyhet

Rätt att ge Norden röst i den globala skattedebatten

Tina Zetterlund KPMG, Hans Peter Larsson FAR och Johan Fall Svenskt Näringsliv, är veckans fredagspanel.
Publicerad

En enig fredagspanel välkomnar initiativet till ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt, som lanserades tidigare i veckan. Tre kvalificerade röster är redo att sätta igång debatten. Läs vad Tina Zetterlund, Hans Peter Larsson och Johan Fall har att säga. 

Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv:

Vad tycker du om förslaget om ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt?
 – De nordiska länderna har mycket att vinna på att agera samfällt i den internationella debatten där trycket från stora länder är påtagligt. På Svenskt Näringsliv arbetar vi sedan länge nära våra nordiska systerorganisationer för att värna nordiska intressen. I våras skrev vår vd tillsammans med sin danska och finska kollega ett gemensamt brev där vi uppmanade de nordiska finansministrarna att ta strid mot EU:s förslag till digitalskatt. Kort därefter gjorde de nordiska finansministrarna ett gemensamt uttalande med denna innebörd.
 
Intervju med Torsten Fensby: Därför vill jag skapa Nordiskt Forum För Skattepolitik

Vilka är de viktigaste skattepolitiska utmaningarna enligt dig?
 – Vi måste försäkra oss om att vårt skattesystem är konkurrenskraftigt så att det leder till fler investeringar och ökat företagande som kan generera nya jobb och ökad tillväxt. Det internationella reformtempot har intensifierats. OECD:s stora Beps-projekt har lämnat stora avtryck och många länder ser för närvarande över sina skattesystem. Stora länder efterfrågar en större del av skattekakan, med hänvisning till digitaliseringen av ekonomin. Här gäller det för ett litet exportberoende land som Sverige att hänga med och försvara våra intressen.
 
Vad tycker du om dagens skattedebatt och hur borde den utvecklas?
 – I den nationella skattedebatten i Sverige nämns allt oftare behovet av en stor skattereform, tyvärr sällan med substans. Även om en stor reform utifrån näringslivets behov vore önskvärd så gäller det att fokusera på innehållet och inte formen. Företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig, skatterna på arbete behöver sänkas, entreprenörskap och risktagande måste främjas och rättssäkerheten stärkas etcetera. Sverige behöver således många skattereformer. Det är dags att fokusera på sakinnehållet.  

Annons

Tina Zetterlund, skattechef, KPMG

Vad tycker du om förslaget om ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt?
– Jag tycker det är ett mycket intressant initiativ; bra att sätta Norden på kartan i den skattepolitiska debatten eftersom vi tillsammans kan göra ett större avtryck på den internationella arenan. Intresset för skattefrågor är stort, det märktes inte minst på KPMG:s stora skattedag förra veckan då vi samlade över 300 skattechefer/ansvariga i svenskt näringsliv för att diskutera både nationella och internationella skattefrågor. 

Vilka är de viktigaste skattepolitiska utmaningarna enligt dig?
– Det jag tänker på i första hand är globaliseringens och digitaliseringens inverkan. Hur ska den nya ekonomin beskattas? Var skapas värdet? I takt med att det svenska näringslivet blir allt mer internationaliserat ökar också komplexiteten i företagens skattefrågor. Samtidigt har företagens hantering av skattefrågorna fått ökat fokus i takt med omvärldens krav på hållbart företagande. 
Nationellt finns även andra skattepolitiska utmaningar, som de stora skillnaderna i beskattningsnivå för kapital- versus tjänsteinkomster, inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och icke-fungerande incitamentsregler för entreprenörer.
 
Vad tycker du om dagens skattedebatt och hur borde den utvecklas?
– Jag tycker att dagens skattedebatt är för fokuserad på dåtid. Synen på avancerad skatteplanering har förändrats väsentligt över tid och kravet på hållbar skatt och det arbete som har bedrivits på internationell nivå av bland andra OECD och EU har enligt min uppfattning burit frukt. Jag välkomnar snarare en debatt som ökar kunskapen och transparensen om olika skatteregler i olika länder så att vi kan skapa så rättvisa konkurrensvillkor som möjligt för våra svenska och nordiska företag.

Annons

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på branschorganisationen FAR

Vad tycker du om förslaget om ett nordiskt forum för skattepolitisk debatt?
– Intressant tanke. Jag är positiv. Är dock lite oklar över vilka nordiska intressen som Torsten Fensby syftar på. Klart är i alla fall att svensk konkurrenskraft måste stärkas i en ökande global skattekonkurrens. Detsamma gäller sannolikt även för våra nordiska grannar. USA har sänkt sin bolagsskatt, sannolikt med ett mer positivt utfall på ekonomi och reallöner än vad som hittills visat sig. Storbritannien efter Brexit står i begrepp att göra detsamma. Den svenska sänkningen av bolagsskatten som beslutats om för 2019 och 2020 bör då fortsätta. Notera i sammanhanget att Norge sänker sin bolagsskatt nästa år. En sänkning av bolagsskatten motverkar också den skatteplanering som Torsten Fensby engagerat sig starkt kring.
 
Vilka är de viktigaste skattepolitiska utmaningarna enligt dig? 
– Nationellt ligger de nordiska länderna högt när det gäller beskattningen av arbete, särskilt på högre inkomster. Det är en hållning som inte fungerar i en mer globaliserad ekonomi där både talang och nya företag är mer rörliga än de var i det äldre industrisamhället. Skatten på högre arbetsinkomster, det vill säga utbildning, måste därför successivt sänkas av konkurrensskäl. Utmaningen att kombinera detta med en väl fungerande välfärd, som är en nordisk tradition och väl rotad, går att lösa. Globalt är trenden ökad beskattning av konsumtion och i länder där marknader finns. Till den utvecklingen måste Sverige och Norden förhålla sig och inom OECD argumentera för att utan innovation och ingenjörer, ingen marknad.
 
Vad tycker du om dagens skattedebatt och hur borde den utvecklas?
– Omkring år 2000 handlade den svenska skattedebatten om svartarbetets stora omfattning och hög skatt lägre arbetsinkomster. Det åtgärdades med Rut och Rot – avdrag och jobbskatteavdrag. Sedan kom debatten med aggressiv internationell skatteplanering. Denna minskar nu i takt med omfattande internationella åtgärder inom ramen för Beps-arbetet och ökat fokus på affärsmässig hållbarhet. Nu måste entreprenörskap i en mer globaliserad miljö komma i fokus. Frågor som nu måste lösas är sänkta skatter på arbete och ägande samtidigt som vi kan vänta oss ökad beskattning av konsumtion och miljö. 

Annons