Sponsrat Sponsrat

Ljusnande konjunktur i Norrland

Norrlandsfonden presenterar  konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Rapporten visar att det norrländska näringslivet befinner sig liksom förra hösten i normalkonjunktur. Företagens bedömningar indikerar dock att konjunkturen har rört sig ett litet snäpp uppåt sedan förra hösten och prognoserna pekar på att uppgången kommer att hålla i sig. Optimismen inför våren spirar inom flera branscher där kraftiga uppgångar väntas.

- Konjunkturen i nuläget starkast inom IT-branschen där det råder högkonjunktur i höst med högtryck på arbetsmarknaden. Det största uppsvinget under året står dock transportföretagen för, men även fastighetsbranschen har stärkts kraftigt under året och här vädrar företagen nu högkonjunktur, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Publicerad 2016-11-08

För det norrländska näringslivet som helhet har konjunkturen förbättrats en aning under året. Det rådande konjunkturläget kan dock fortfarande betraktas som normalstarkt. De norrländska företagens egna bedömningar av konjunkturen i nuläget speglas av att konjunkturindex, som kan anta värden mellan –100 och +100, steg med 6 enheter till +8. Ett värde inom intervallet ±15 kan betraktas som ett balanserat konjunkturläge och benämns normalkonjunktur. De regionala skillnaderna mellan länen är i vissa fall betydande, men fyra av fem län befinner sig inom ramen för normalkonjunktur.

Jämtland vinnare i konjunkturligan

- Jämtland, som ligger bakom den största förbättringen, utmärker sig på som enda länet med ett något starkare konjunkturläge. Länen befinner sig dock i olika lägen med stora skillnader framförallt inom byggbranschen och sällanköpshandeln. Det svagaste konjunkturläget finns precis som i fjol i Norrbotten, men även här har konjunkturen återhämtats sedan förra hösten, säger Lars-Olov Söderström.

Försiktig framtidstro

Prognoserna inför våren andas en återhållen optimism och för näringslivet totalt väntas konjunkturen förbättras måttligt till ett starkare läge än normalt. Nästan samtliga branscher spår en uppgång. Framtidstron är starkast inom IT-tjänsteföretagen och fastighetsbranschen där det redan starka konjunkturläget väntas fortsätta uppåt. Men optimismen stiger även i andra branscher och en kraftigt ökad efterfrågan på företagstjänster förväntas under kommande halvår.

Platsannonser

Logga in