Sponsrat Sponsrat

Delårsrapport januari-september 2019

Allgons lönsamma tillväxt fortsätter - startar dotterbolag i tre länder

 • Fortsatt god försäljning med bibehållen stark lönsamhet. Allgonkoncernens EBITDA på rullande tolv månader uppgår till 91 MSEK med en nettoomsättning på 560 MSEK.
 • Fortsatt global expansion inom industriell radiostyrning med etablering i Brasilien, Ryssland och Frankrike.
 • Allgonkoncernen fortsätter att växa med 17,1 procent under Q3 (pro forma) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Uppdaterad 2019-11-13
Publicerad 2019-11-13
Tredje kvartalet 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (90,8) MSEK, en ökning med 46,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018¹. Allgonkoncernens tillväxt (pro forma) uppgår till 17,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 23,8 (-0,1) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 18,0 procent2.
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (-4,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 (-4,7) procent.
  Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-9,7) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,18 (-0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (-13,6) MSEK.
 • Affärsområdet Industriell radiostyrning stod under tredje kvartalet för 86 procent av Allgons omsättning och omsättningen uppgick under kvartalet till 113,9 MSEK. EBITDA uppgick till 29,5 MSEK med en EBITDA marginal om 25,9 procent (exklusive koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 20,1 procent (pro forma) jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Januari till september 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 429,6 (192,2) MSEK, en ökning med 123,5 procent jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018¹.
 • Periodens EBITDA uppgick till 76,6 (6,2) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 17,8 procent2.
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,4 (-1,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 (-0,9) procent.
  Periodens resultat uppgick till 27,7 (-8,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,49 (-0,25) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,2 (-20,6) MSEK.
 • Affärsområdet Industriell radiostyrning stod under årets första nio månader för 82 procent av Allgons omsättning och omsättningen uppgick under perioden till 353,3 MSEK. EBITDA uppgick till 84,1 MSEK med en EBITDA marginal om 23,8 procent (exklusive koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 16,4 procent (pro forma) jämfört med motsvarande period 2018.

1) Tele Radio konsolideras från och med den 1 augusti 2018. 
2) Implementeringen av IFRS 16 hade en positiv inverkan på kvartalets EBITDA med 2,2 MSEK och på periodens EBITDA med 7,2 MSEK

VD har ordet

För ett år sedan tog vi ett historiskt steg och samlade två av världens främsta bolag inom radiostyrning. Över en natt växte vi över 200 procent. Det var modigt och nytänkande i en traditionsrik industri. Genom våra två starka svenska bolag Åkerströms och Tele Radio blev vi i ett slag topp fem i världen, med kunder runt om i Norden, Europa och övriga världen.

Sedan 1950-talet har svensk radiostyrning styrt en rad maskiner och verktyg i världens industrier. Vi har effektiviserat industrin samtidigt som vi ökat säkerheten och förbättrat arbetsmiljö. Och uppgiften växer fortfarande. Det visar inte minst branschens globala tillväxt som de senaste åren varit 10-12 procent per år. 100-talet bolag i vår bransch producerar radiostyrning på en växande marknad som uppskattas vara värd 6-8 miljarder på årsbasis. Den ökande efterfrågan på industriell radiostyrning går hand-i-hand med kundernas ambitioner att öka sin automatisering och drivs på av de starka trenderna med effektivisering och digitalisering.

Länge har bolagen inom framför allt europeisk industriell radiostyrning talat om mer samverkan och samgåenden. Ändå har det inte hänt. Orsaken är en fragmenterad marknad med ofta starkt specialiserade bolag och kundrelationer som sträcker sig över flera årtionden. Ändå har vi lyckats ta steget, då vi för ett år sedan sammanförde två starka bolag, genom att bejaka olikheterna hos Åkerströms och Tele Radio. Dessa bolag samverkar nu på områden där det är smart och vettigt, samtidigt som vi bygger två enskilt starka ben med långa kundrelationer och goda, stabila marginaler. Allgons ryggrad är radiostyrning. Inom radiostyrning finns idag många internationella bolag där Allgon kan vara en enande kraft, som effektiviserar och bidrar med nya kundvärden. Kring denna uppgift vill vi samla våra bolag. För att stärka denna inriktning kan vi komma att göra kompletterande förvärv inom industriell radiostyrning eller avyttra dotterbolag inom Connectivity.

Försäljningen under det tredje kvartalet var fortsatt stark och vi fortsätter att bibehålla goda marginaler. Omsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 132,6 (90,8) MSEK med ett EBITDA på 23,8 (-0,1) MSEK och för årets första nio månader uppgår omsättningen till 429,6 (192,2) MSEK med ett EBITDA på 76,6 (6,2) MSEK.

Den goda efterfrågan på Allgons produkter och lösningar för industriell radiostyrning fortsatte under kvartalet. Ett exempel på detta är Åkerströms som i oktober mottog en radiostyrningsorder från den världsledande tillverkaren av höghållfast stål, SSAB. Ordern består av Åkerströms robusta radiostyrningssystem avsett för utbyten av befintliga äldre Åkerströms radiosystem för öppning/stängning av alla SSAB:s industriportar och grindar. Tredje kvartalet påverkas av säsongsvariationer på grund av semestrar i juli-augusti, vilket gör kvartalet något lugnare.

Vår tillväxtstrategi handlar både om att växa i befintliga och nya marknader genom vårt egna distributionsnät globalt (Tele Radio), i kombination med OEM-affärer där vi jobbar nära ledande nordiska industriella aktörer och når ut med våra produkter globalt (Åkerströms). Vi ser också tillväxtpotential i vår befintliga kundportfölj genom merförsäljning av eftermarknad och service.

Under kvartalet har Tele Radio expanderat till tre nya marknader genom nya dotterbolag i Brasilien, Ryssland och Frankrike, tre viktiga och intressanta marknader med stor utvecklingspotential och växande efterfrågan på industriell radiostyrning. Allgons globala räckvidd skapar diversifiering och innebär att vi blir mindre känsliga för lokala störningar i konjunkturen. Vår expansion till nya marknader ger oss goda möjligheter till att ta marknadsandelar på en fortsatt fragmenterad, global marknad. Allgons modell för geografisk expansion är effektiv och lönsam där vi ser att vi kommer att ha goda möjligheter till att bygga volym i dessa marknader över tid.

Jag ser med tillförsikt på kommande kvartal och vårt långa mål står fast oavsett konjunkturläge - vi ska fortsatt skapa tillväxt med lönsamhet och vara en drivande kraft inom industrins ökade effektivisering genom ständigt smartare radiostyrning i Norden, Europa och i övriga världen.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 13 november

 

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 november 2019. 
 

Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/ 

 

Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens idag kl 10.00 där VD och koncernchef Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer 08 505 58357

För att ta del av presentationen online, vänligen använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/allgon-q3-2019

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in