Sponsrat Sponsrat

Clavister genomför en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 83 Mkr

Publicerad 2016-10-25

Clavister (Nasdaq: CLAV) - Clavister Holding AB (publ) (”Clavister” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på extra bolagsstämman  den 20 september 2016, beslutat om en riktad kontantemission av 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 41,50 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”private placement”-förfarande lett av ABG Sundal Collier och motsvarar en rabatt om cirka 4,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm First North den senaste handelsdagen. Emissionen är övertecknad och riktas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet, däribland Swedbank Robur Fonder AB som avser att delta i emissionen.  

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning. Emissionslikviden avses användas för finansiera verksamheten fram till att de genomförda investeringarna i teknologi, marknader och partnerskap generar lönsamma omsättningsnivåer. Genom nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 83 Mkr före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget genom att antalet utestående aktier ökar till 22 747 124.

Bolaget har de senaste 6-12 månaderna utökat satsningen inom Telekom-området med fokus på det växande området av virtualiserade lösningar. Idag står Clavister väl rustade med en stark virtuell lösning och med en prestanda som är väldigt konkurrenskraftig jämfört med andra lösningar i branschen. Idag ingår virtualiserade lösningar i den absoluta merparten av telekomupphandlingar. Clavister deltar i ett 20-tal upphandlingar mot olika telekomoperatörer, jämfört med 14 vid utgången av Q2.

Under sommaren har Bolaget arbetat med produktanpassningar för den Japanska marknaden, något som försenat genomförande av marknadsplanen i Japan. Försäljningsintäkterna från Canon (Enterprise) har som en följd av detta förskjutits med 3-4 månader. Canon fortsätter sin omfattande marknadssatsning på Clavister och förväntade volymer bedöms fortfarande vara i linje med tidigare kommunicerade data.

Bolaget räknar med att investeringstakten inom R&D planat ut och fokus skiftar nu mot försäljning och marknadsföring. En succesivt förväntad omsättningsökning kommer under 2017 leda till betydande resultatförbättringar givet att OPEX beräknas öka i mindre omfattning. Bruttomarginalen avseende licensierade lösningar inom Telekom uppgår till +90%. Inom Enterprise uppgår bruttomarginalen till cirka 65-70%. Genom förvärvet av PhenixID, som har höga bruttomarginaler och en stor andel repetitiva intäkter, tillkommer dessutom ett löpande positivt kassaflöde.

Bolaget räknar gå mot ett succesivt förbättrat resultat under 2017, med påtagligt förbättrade rörelsemarginaler under andra halvan av 2017. Emissionslikviden beräknas finansiera verksamheten fram till att de genomförda investeringarna i teknologi, marknader och partnerskap generar lönsamma omsättningsnivåer.

ABG Sundal Collier har engagerats som Lead Manager och Bookrunner i samband med nyemissionen och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Dahlander
P: +46(0)736 796 740 
peter.dahlander@clavister.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clavister Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Jim Carlssons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:00.

Platsannonser

Logga in